1. aanhangen? Met deze vragen probeer ik dieper

Topics: LifeRespect

Type:

Sample donated:

Last updated: August 19, 2019

1.

InleidingIk hebervoor gekozen om over de Islamitische Staat (IS), specifieker gezegd waarom deIS geweld gebruikt te schrijven. Ik heb me dit veel afgevraagd in de tijd datIS veel in het nieuws was. En deze opdracht was dan ook de uitgelezen kans omer over te schrijven.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "1. aanhangen? Met deze vragen probeer ik dieper..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Ik ga ook niet alleen schijven over waarom het geweldwordt gebruikt, maar ook stel ik de vragen: Hoe is IS ontstaan, welke visie opde Islam hangt IS aan en wat heeft het geweld wat IS gebruikt te maken met devisie op de Islam die zij aanhangen? Met deze vragen probeer ik dieper in tegaan op het onderwerp en hopelijk het goede antwoord te vinden. Ik heb ookgehoord dat het gebied waarin IS strijd/zich vestigt al een vol verleden heeftmet velen oorlogen en terroristische groeperingen gehad. Misschien kan ik daarook antwoorden in vinden.  2. Onrust in IrakAltientallen jaren is het onrustig in het Midden-Oosten, IS is daar tegenwoordigook een grote onrust verwekker.

Maar hoe is het ontstaan? Daarvoor moeten weterug in de geschiedenis, naar 2003. Saddam Hoessein is dan in Irak aan demacht, hij wordt beschuldigd van het maken van massa vernietigingswapens en hetsteunen van terroristen. En dan wordt in 2003 onder leiding van de VS Irakbinnen gevallen en nemen ze Saddam Hoessein gevangengenomen. Saddam behoordetot de soennieten (een sektarische groepering in Irak), die verloren door degevangenneming hun macht. De sjiieten, die altijd onderdrukt werden door desoennieten, grepen de macht.

Daardoor ontstond er een strijd tussen de sektarischepartijen. Na de arrestatie stuurden de Amerikanen ook heel Saddams leger naarhuis, zo’n 350.000 militairen in één klap werkeloos.

Het zou de grootste foutzijn die de Amerikanen daar ooit hebben gemaakt, want velen van die soldatenzouden zich later bij het gewapende verzet aansluiten.  InFalluja waren de Amerikanen niet welkom. Er was hier een enorm groot verzettegen de Amerikanen. De bevolking bestaat uit soennieten dezelfde sektarischegroep waar Saddam Hoessein toebehoorde.

Hier had hij zijn machtsbasis, waardoorwaren de Amerikanen ook niet welkom waren. Op 31 maart 2004 liepen Amerikaansehuurlingen van Blackwater in de val van soennitische rebellen. Ze werden opgruwelijke wijze gemarteld en vermoord. Dat was het startsein voor een grootoffensief van de VS tegen de stad.

Het heftige verzet in Falluja was een directgevolg van het naar huis sturen van soennitische militairen.  En eentot toen nog klein man Abu Musab al-Zarqawi werd steeds groter. Hij en zijnvolgelingen vormden een terroristische beweging, in de loop van de tijd voerdehij steeds grotere aanslagen uit.

Aanslagen in Irak, later viel hij ookwesterse burgers aan. Hij kreeg het respect en steun van Osama Bin Laden,al-Zarqawi werd vanaf toen de leider van terroriste beweging al Qaida. Wat alseen gevecht tegen het Amerikaanse leger zou leiden in Samara tot eenburgeroorlog tussen de soennieten en sjiieten. Want na het dreigement vanal-Zarqawi die totale oorlog verklaarde met de sjiieten, werd op 2 juni 2006één van de heiligste symbolen voor de sjiieten opgeblazen.

De koepel van deal-Askirya moskee. Duizenden sjiieten heeft dit het leven gekost. En kort na deaanslag werd al-Zarqawi met een Amerikaanse luchtaanval om het leven gebracht,maar dat betekende niet dat het geweld zou minderen het zou alleen maar meerworden.   Inde woonwijken van Samara woonde de man die al-Zarqawi vier jaar later zouopvolgen en van al Qaida, IS zou maken.

Zijn naam is Abu Bakr al-Baghdadi. In2010 heeft hij de overgebleven al Qaida strijders bij elkaar gehaald en eengroot grondgebied veroverd waaronder Ramadi, Falluja en Tikrit. Alle stedenwaren heel makkelijk over te nemen. Bijvoorbeeld Mosul, de militairen en agentendie daar aan de macht waren vluchten zonder enig verzet. De stad wasovergenomen met slechts 1500 jihadisten overgenomen. Later, in 2014, sprakal-Baghdadi in een moskee in Mosul het kalief de Islamitische Staat uit.

    3. Salafistische strijders?Zoalsin het vorige paragraaf duidelijk werd, hangen de IS-strijders de soennitischekant van de Islam aan. Maar wie of wat zijn de soennieten nou? Daarvoormoeten we ook weer ver terug in de tijd. Want in het jaar 632 overleed Mohammeden na zijn dood begon alles op te spelen. Er was een strijd om de rechtmatigeopvolging van Mohammed. Er waren namelijk geen duidelijke afspraken gemaakt overhoe de volgende opvolger gekozen zou worden. De aanwezigen toen de tijd haddeneen voorkeur voor de trouwe vriend, moslim en schoonvader Aboe Bakr.

Maar integenstelling tot de aanwezigen hadden de afwezigen een hele andere mening overde opvolger. Zij hadden namelijk de mening dat Ali de eerste manlijke volgervan de Islam (na Mohammed), zijn neefje en schoonzoon. De verkiezing van deopvolger Aboe Bakr zou echter gebeurd zijn wanneer Ali niet aanwezig was, hijhad op dat moment zijn aandacht gericht op de begrafenis van Mohammed samen metfamilie. Dat leidde dertig jaar later (661) tot het eerste “scheiding” binnen het moslimgemeenschap, er ontstonden tweehoofdstromingen het soennisme en het Sjiisme. Echterzijn er ook weer deelstromingen binnen het soennisme, IS hangt daar hetsalafisme van aan. Salafisme is een fundamentalistische stroming. Dat wilzeggen dat zij zo precies mogelijk de Koran en de Hadith opvolgen.

Het wordtook wel als de vereenvoudigde vorm van de Islam gezien. Dit is zo omdat alleende Koran, de Hadith en de uitspraken van de metgezellen van Mohammed alsleidend geacht. Binnen de salafistische stroming zijn er ook weer substromingen: Ø  Puristen trachten naar het levenvolgens de Koran en de soenna. Politiek zijn ze niet actief, het leiden vanmensen hoort de God te doen. Geweld vinden ze niet nodig ze zijn ook over hetalgemeen bezig met het leven volgens Koran en de Soenna.

 Ø  Politieke Salafisten zijn ongeveerhetzelfde als de puristen, maar verwerpen de politieke deelname niet. Ze zijnin principe ook tegen het gebruik van geweld, het zou alleen gebruikt mogenworden als verdediging. Ø  Ten slotte Jihadistische Salafisten ofextremisten zijn de meest extreme substroming. En stellen de gewapende strijdtegen dreigingen van de Islam direct als tweede plicht na de Sjahada.Verdedigen tegen aanvallen van niet-gelovigen wordt gezien als een heiligeplicht. Waarvoor een ware moslim het eigen leven zou moeten geven als dat nodigis. In de meest radicale variant worden beledigingen tegen de Islam zoalsspotprenten ook als “aanval” gezien en is het gebruik van geweld om de Islam teverspreiden gepermitteerd.

 Vande bovenste drie behoort IS tot de laatste substroming. Zij zijn namelijkdegene wie het geweld gebruiken om hun doel te bereiken. Opde dag van vandaag zie je ook dat er veel verschillende meningen zijn over ISen of zij überhaupt moslims zijn. Je kunt dat bijvoorbeeld teruglezen in dit stukuit de trouw1. Hiergeven verschillende Nederlandse moslims die het vak filosofie volgen. Demeerderheid roept gelijk dat IS geen moslims zijn, omdat zij geweld gebruikenen nog meer om hun doel te bereiken. Maar daar staan wij niet voor wordt ergezegd.

Er is ook een leerling die vindt dat IS wel moslims zijn, maar zij doenrare dingen om ander moslims aan hun kant te krijgen. Ze moorden alsdreigement. Echter vindt hij het niet per se goed wat zij doen en zou is zelfook geen voorstander van het beëindigen van de levens van onschuldige mensen en/ofandere moslims.   4. Waarom?Hetis een beetje naar voren gekomen in de vorige paragrafen, maar de groteslotvraag is natuurlijk. Watheeft het geweld wat IS gebruikt te maken met de visie op de Islam die zijaanhangen? Je kunt hier verschillende verklaringen voor geven, Ø  De geschiedenis, Irak ennatuurlijk ook de landen in de buurt. Maar tussen de stromingen in de Islam isvanzelfsprekend veel onrust geweest. Die onrust dateert al vanaf zo’n 1400 jaargeleden in 632, want toen overleed Mohammed wat leidde in de tweehoofstromingen.

Dan in 2003 toen Amerika Irak binnen viel vanwege de corrupteleider. En als hij wordt afgezet zien de sjiieten simpel weg de kans schoon omde macht de grijpen en doen dat ook. Dat doet natuurlijk weer wat opborrelenbij de (salafistische) soennieten, want die zijn eigenlijk niet anders gewenddan het land leiden. Al-Zarqawi neemt dan al Qaida over (wat later IS zouworden). Hij pleegt veel aanslagen, eerst in alleen het binnenland later ookbuitenland. Na een paar jaar macht word er weer een eind gemaakt, eenAmerikaanse luchtaanval maakt een eind aan zijn leven.

De sjiieten waren weervolledig aan de macht en soennieten voelden zich onderdruk, de meesten willende macht weer terug. En dan sprokkelt Abu Bakr al Qaida weer bij elkaar enveroverd gebied. Later roept hij het kalifaat IS uit. In dezekorte samenvatting zie je dat de Jihadisten geen moeite hebben om geweld tegebruiken tegen ander mensen.

Ze voelen zich al gouw onderdrukt en vechten zichdan weer naar boven, wat in de meeste gevallen lukt. Je ziet hier heel mooi interug dat IS zich niet laat onder drukken door de sjiieten. Ø  Geloofsovertuiging, we zijn ernatuurlijk al achter tot welke stroming IS toe behoort. Ze behoren tot deJihadistische substroming van het Salafisme, wat inhoud dat zij volgens wat zijgeloven gewapend geweld mogen gebruiken om dreigingen op/van de Islam mogen”vernietigen”. En soms worden (in hele extreme gevallen waaronder ook IS)beledigingen ook als een dreiging op de Islam ervaren, dus moet dat ookbestreden worden.    Vanuit deblik van de geloofsovertuiging is het eigenlijk best wel logisch wat zij doen. Zijdenken dat wat zij doen iets goeds is volgens het geloof, zij denken hun Allaheen handje te helpen. En zij gebruiken natuurlijk gewapend geweld om hun rijkwaar te maken, dat is ook helemaal niet goed.

Maar in hun ogen maken zij dewereld beter door andere geloofsovertuigingen weg te vagen. En door mensen tevermoorden maak je anderen bang en/of maak je ruimte om de Islam te verspreidenover de rest van de wereld. Je ziet hier ook weer heel duidelijk terug dat ISstrijders geen moeite hebben om gewapend geweld te gebruiken tegen de rest vande wereld. En soms ook niet tegen mede moslims, omdat zij volgens hun gewoonniet het goede doen en dus een bedreiging vormen voor de Islam in hun ogen.  5. Conclusie De Islamitische Staat gebruikt dus voor veel redenengeweld en op verschillende manieren. Over het algemeen zijn er twee hoofdredenen voor het geweld van IS, die heb ik de in de vorige paragrafennatuurlijk uitgebreid uitgelegd.

Maar waar het op neer komt is dat als hettussen de soennieten en de sjiieten gaat er al een jarenlange strijd gaande isen die zich volgens mij nog wel voort zal zetten. En dat de Salafistische Jihadistengeweld over het algemeen gebruiken om dreigen van de Islam tegen te gaan. Plusdat ze het geweld soms ook gebruiken om het Islamitische rijk waarin zijgeloven uit te bereiden en meer mensen te laten bekeren. 1 https://www.trouw.nl/home/is-zijn-dat-moslims-~a15a3e5b/, 17-01-18

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here