2. te bekostigen moet er wel op veel

Topic: HealthEating Disorders
Sample donated:
Last updated: September 17, 2019

2. Wat denk je van definanciering? Geeft naast getallen ook een toelichting.Het basisinkomen zal een grote investering worden.

Nederland heeft momenteelongeveer 13,5 miljoen inwoners boven de 18. Om deze allemaal een basisinkomente verstrekken zal rond de 160 miljard euro nodig zijn. Desondanks het wel eenrisico teweegbrengt wegens het grote financieringsbedrag, is het basisinkomente financieren.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "2. te bekostigen moet er wel op veel..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Om deze grote uitgave te bekostigen moet er wel op veel plekkenbespaard worden. De overheid zou mogelijk de sociale zekerheid kunnen schrappenmet invoering van het basisinkomen. Dit zal 78 miljard euro besparen, inaanvulling van dat bedrag zou de overheid ook nog andere toeslagen kunnenschrappen en besparen op de bureaucratie. De loonbelastingen en de BTW tarievenzullen ook fors omhoog moeten.

3. Hoe lost de vereniging voor hetbasisinkomen het tekort op?Devereniging basisinkomen hebben drie verschillende voorstellen voor een basisinkomen voor volwassenen. Een beperkt basisinkomen van 750€ per maand, eenbasisinkomen van 1.100€ per maand en een groot basisinkomen van 1.

400€ permaand. Voor kinderen tot 18 jaar zal het 200€ bedragen en voor jongvolwassenen750€ per maand. De bruto kosten voor de lage variant zullen 129,9 miljard zijnvergeleken de hoge variant 229,0 miljard. Om dit te financieren zullen meerderebezuinigingen worden doorgevoerd.

De kinderbijslag zal worden afgeschaft, deuitkeringen lager dan het basisinkomen zullen vervallen, het BTW tarief wordveranderd in een standaardtarief van 25%. Verder zullen de belastingtarievenworden aangepast naar 3 schijven; 25%, 49% en 60%. Door de invoeringen van hetbasisinkomen zullen ook bepaalde toeslagen worden afgeschaft zoals huurtoeslagen zorgtoeslag. Ook zal er bespaart worden op de uitvoeringskosten doordat demeeste uitkeringen komen te vervallen.

Verder zal de arbeidskortinggedeeltelijk worden afgeschaft, de algemene heffingskorting komt te vervallen,de hypotheekrente wordt afgeschaft evenals de hypotheekrente aftrek en dezelfstandige aftrek. De milieuheffingen zullen worden verdubbelt en dewerkgeversbijdrage worden verhoogt. Ook zullen er maatregelen worden getroffenom ervoor te zorgen dat grootverdieners en bedrijven zich niet aan belastingkunnen onttrekken. Tot slot zullen er nog kleine besparing worden toegevoegdmochten de eerdere niet toereikend zijn, zoals afschaffing laatste restantenstudiefinanciering, invoering belasting op cannabis en afschaffing vansubsidies.

 4. Wat is de uitslagvan het referendum in Zwitserland?De Zwitsers wijzen het basisinkomen af in het toen gehouden referendumvolgens NRC-handelsblad.5. Zoek op wat op dit moment in een aantalgemeentes in Nederland (ongeveer) gedaan wordt volgens de regels van hetbasisinkomen.Er zijnmomenteel vijf gemeentes die toestemming hebben om af te wijken van departicipatie wet. Deze gemeente zijn Groningen, Ten Boer, Wageningen, Tilburgen Deventer. Mensen hoeven dus niet meer verplicht een tegenprestatie televeren. Het experiment maakt verschillende groepen.

Een groep die inkomstenvan werk mogen houden zonder dat dit gekort word op hun uitkering. Een tweedegroep krijgt minder verplichtingen opgelegd en de derde groep krijgt intensievebegeleiding. De gemeenteTerneuzen wilde vorig jaar gaan experimenteren met een basisinkomen van 993€ inde maand zonder enige tegenprestatie. Omdat dit stress zou verminderen waardoorer meer participatie zou komen in de samenleving. Dit project is afgeblazendoordat er geen vergunning werd vertrekt door het ministerie van Sociale zakenomdat het in strijd zou zijn met de participatie wet.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here