3.2.2 3 dan Seksyen 4. Juga, terdapat empat

Topics: EngineeringData

Type:

Sample donated:

Last updated: September 21, 2019

3.2.2Bandar Baru Bangi Bandar Baru Bangi merupakan sebuahbandar yang terletak di mukim Kajang, iaitu kira-kira 25 km dari bahagiantenggara Kuala Lumpur. Bandar Baru Bangi ini terletak di bawah kuasa pentadbiranMajlis Perbandaran Kajang atau nama singkatannya MPKj. Keluasan kawasan BandarBaru Bangi yang telah dibangunkan adalah 2,925 hektar. Pembangunannyadilaksanakan secara berperingkat-peringkat bermula pada tahun 1977 (DirektoriBandar Baru Bangi, 1998).

Bandar Baru Bangi dibahagikan kepada beberapa seksyeniaitu antaranya Seksyen 1, Seksyen 2, Seksyen 3 dan Seksyen 4. Juga, terdapatempat tambahan iaitu Seksyen 5, Seksyen 10, Seksyen 11 dan Seksyen 16. Namun,kajian ini hanya mengambil Seksyen 1 dan Seksyen 2 sahaja sebagai sampelPengkaji telah memilih kawasan utamaBandar Baru Bangi dan mengambil kawasan seksyen 1 dan seksyen 2 sebagai tempatmenjalankan kajian berhubung dengan keselesaan termal dalam iklim panas lembab dipembangunan Bandar Baru Bangi, Selangor. Terdapat penduduk tempatan dan jugapenduduk antarabangsa di dua kawasan tersebut yang akan diambil sebagairesponden dalam kajian.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "3.2.2 3 dan Seksyen 4. Juga, terdapat empat..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Dalam usaha mendapatkan data pada peringkat permulaan,pengkaji telah mendapatkan persetujuan dan kebenaran dari pihak pejabat FakultiSains Sosial untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan dalam kajian. Antaramaklumat yang telah diperolehi adalah seperti latar belakang Bandar Baru Bangi,jumlah keseluruhan penduduk yang terdapat dalam kawasan Bandar Baru Bangi danjumlah keseluruhan penduduk mengikut kawasan seperti seksyen 1 dan seksyen 2.Di samping itu, pengkaji juga mestilah meminta kebenaran untuk menemu bualpihak atasan yang berkaitan dengan tajuk kajian ini di bahagian-bahagian yangterlibat. Maklumat tambahan seperti bacaan suhu atau keselesaan termal individudi kawasan seksyen 1 dan seksyen 2 diperolehi daripada kalangan penduduk.

 3.3 Pengumpulan DataKaedah kajian yang dipilih haruslahbersesuaian dengan persoalan kajian (Bogdan dan Biklen, 1998). Secara umumnya,menurut Fraenkel dan Wallen (1993), data bermaksud segala yang diperoleh olehpengkaji daripada subjek dalam kajian yang dijalankan. Data juga bermaksudangka, kejadian atau fakta kasar yang diolah mengikut keperluan bagimendapatkan maklumat daripada sampel kepada pengkaji. 

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here