??te kavurmadan mesir macununa kadar onlarca çe?it yemek

Topic: Free samples
Sample donated:
Last updated: September 6, 2019

??te ordu, ??te milletAfrin harekât?n? ba?ar?yla sürdüren Mehmetçi?e yurdun dört bir yan?ndan yard?mya??yor.Hatay nüfusuna kay?tl? Yunus Emre Korkmaz dar gelirli bir vatanda?.

Mehmetçi?inü?üyece?ini dü?ünen Korkmaz sabah erkenden kalkarak yak?ndaki ormandan odunk?r?yor ve k?rd??? odunlar? koydu?u çuval? sabah ayaz?nda s?rtlam??. Hatay’da,Suriye s?n?r?nda, Afrin’e gitmek için bekleyen Mehmetçik’e götürüyor. “Yak?nbunlar?, ?s?n?n. Anan?z baban?z sizi bu millete emanet etti” diyor ve ekliyor”Biz oldukça sizin, siz oldukça da bizim s?rt?m?z yere gelmez.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "??te kavurmadan mesir macununa kadar onlarca çe?it yemek..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

“Sadece Yunus Emre Korkmaz de?il tüm Türkiye Mehmetçi?e yard?mc? olmak içinseferber olmu? durumda.Zeytin Dal? Harekat?’n? yürüten Mehmetçi?e tüm yurttan destek ya?arken, atk?danbereye birçok giysi, yaprak sarmas?ndan bala, kavurmadan mesir macununa kadaronlarca çe?it yemek yollan?yor.Valilik aç?klama yapmak zorunda kald?Gelen yard?mlar?n çok olmas? nedeniyle bir aç?klama yay?nlamak zorunda kalan Hatay,s?n?rdaki askerlerin her türlü ihtiyac?n?n Türk Silahl? Kuvvetleri ve devlettaraf?ndan kar??land???n? belirterek, askerlere destek vermek için çal??anherkese te?ekkür etti.Hatay Valili?i’nden yap?lan duyuruda, ?öyle denildi:”TürkSilahl? Kuvvetlerimizin PKK/PYD/YPG ve DEA? terör örgütlerine yönelik olarakba?latt??? Zeytin Dal? Harekat?, Mehmetçiklerimizin üstün gayret ve yüksekfedakarl?klar? sayesinde planlanan hedefler do?rultusunda sürdürülmektedir. Busüreçte ülkemizin her kö?esinden Valili?imizi arayan sivil toplum kurulu?lar?ve vatanda?lar?m?z, harekatta görev alan personele moral deste?i vermek veonlar?n yan?nda olduklar?n? göstermek maksad?yla çe?itli faaliyetlerde bulunmakve onlara hediyeler ula?t?rmak istemektedirler.

Konu hakk?nda ilgili makamlarlayap?lan üst düzey de?erlendirmeler neticesinde, aziz milletimizinhamiyetperverli?inin her türlü takdirin üzerinde oldu?u, ancak devletimizingücü ve Türk Silahl? Kuvvetlerimizin mevcut imkanlar? ile Mehmetçiklerimizinbütün ihtiyaçlar?n?n kar??land??? ve bugün itibar?yla herhangi birihtiyaçlar?n?n bulunmad??? hususunu sayg? ile halk?m?z?n bilgilerine sunar,vatanda?lar?m?z?n bu konuda göstermi? oldu?u yo?un destek için te?ekkürlerimiziederiz.”

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here