Hammam ve Kefr Safra k

Topic: Free samples
Sample donated:
Last updated: January 16, 2020

YPG’li teröristlerden geri al?nan Abudan köyünde terörörgütü PKK’n?n paçavralar? ve terör ba??n?n posterleri imha edildi. Köy,Kilis’in hemen bat?s?nda s?n?ra yak?n bir noktada.Kilis’ten terör örgütü YPG’nin mevzilerini hedefalan çok say?da top at???, kent sakinleri taraf?ndan cep telefonuylakaydedildi. Kay?tta dikkat çeken detay, arka arkaya gümbürdeyen toplar?nsay?lmas?.Türksava? uçaklar? gece boyunca Reyhanl?’n?n kuzeyindeki Cinderes bölgesi ile do?udakiMenbic’te hava sald?r?lar? düzenledi.09.

00 : Kilis’tenYPG’nin terör mevzilerini hedef alan çok say?da top at???, kent sakinleritaraf?ndan cep telefonuyla kaydedildi. Kay?tta dikkat çeken detay, arka arkayagümbürdeyen toplar?n say?lmas?.08.40 : Türk sava?uçaklar?, Menbic’in bat?s?na hava sald?r?lar? düzenledi. Birçok farkl?noktadaki YPG’liler vuruldu, Arima kasabas? ve Ya??zl? köyündeki terörmevzileri bombalanan hedefler aras?nda.08.20 : YPG’lilerdengeri al?nan Abudan köyünde terör örgütü PKK’n?n paçavralar? ve terör ba??n?nposterleri yak?ld?.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Hammam ve Kefr Safra k..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Köy, Kilis’in hemen bat?s?nda s?n?ra yak?n bir noktada.08.00 : Türk ordusu veÖSO güçleri, gece boyunca Cinderes bölgesini hedef ald?. Jetlerin bombaya?d?rd??? bölge ayr?ca top at??lar?yla dövdü.

Sald?r?lar?n yo?unla?t??? yer,Hammam ve Kefr Safra köyü.07.50 : Günledir?iddetli çat??malar?n sürdü?ü Burseya Da??’nda YPG’li teröristlerintemizlendi?i tünellerin görüntüsü ortaya ç?kt?. Video kayd?nda, Türk özelkuvvetler askerleri yer al?yor.07.35 : Türk Silahl?Kuvvetleri, Afrin harekât?n?n ilk be? gününde 287 YPG’li teröristinöldürüldü?ünü duyurdu.

07.15 : Harekâtta sondurum… ?lk be? günde delinen YPG’nin terör hatlar? mavi renkle görünüyor.07.00 : Afrin’e ZeytinDal? harekât?n?n alt?nc? gününde tüm geli?meleri an be an canl? bloglaaktaraca??z.

 

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here