A nézzük meg a metaforák és az irónia

Topic: Free samples
Sample donated:
Last updated: March 13, 2019

A továbbiakban a grice-i és a relevanciaelméletalapján nézzük meg a metaforák és az irónia jellemz?it.A metafora egy fogalom (célfogalom) kifejezése egymásik fogalommal (forrás), a köztük lév? valós, vagy vélt párhuzam/ hasonlóságalapján. A metaforákon belül is megkülönböztetünk konvencionális- és nemkonvencionális/ újszer? metaforákat (Gibbs és Colston, 2012). A konvencionálismetaforák olyan, adott kultúrára és nyelvcsoportra jellemz?, mindenki általismert nem szó szerinti formák, amelyek elhangzásakor a nem szó szerintijelentés el?bb aktiválódik, mint a szó szerinti el?bb aktiválódik, mint a szó szerintijelentés. Ezek a mindennapi beszédünk és gondolkodásunk nélkülözhetetlen részétképezik.

A nem konvencionális metaforák esetében a szó szerinti és a nem szó szerintijelentés összekapcsolódása kevésbé ismert, így könnyebben félre tudjuk ?ket érteni(Gibbs és Colston, 2012). Grice (1989) szerint a metaforikus jelentés a min?ség maximájánakmegszegésén alapul, interpretációjuk pedig kétlépcs?s, amikor is el?ször a kifejezésszó szerinti értelmezésének hamis voltát detektáljuk, utána indul el a nem szó szerintiinterpretáció. A relevanciaelmélet a metaforát az optimális relevancia elérésénekegyik lehetséges útvonalaként értelmezi (Wilson és Sperber, 2004). Sperber ésWilson (1995) szerint a metaforák interpretációja gyenge implikatúrák értelmezésénkeresztül valósul meg, amelyek segíthetik az interpretációt, de amegnyilatkozás más implikációk lehet?ségét is mutatják, az er?s implikatúrákkalellentétben. Úgy vélik, hogy a metafora esetében a propozíciós forma eltér attóla gondolattól, amit ábrázol, továbbá a hallgató logikai és kontextuális implikációksegítségével tudja értelmezni (Sperber és Wilson, 1995), mindehhez pedig ahallgatónak els?fokú tudatelméleti képességgel kell rendelkeznie (Wilson ésSperber, 2004; Happé, 1993). Grice (1989) elméletében az irónia szintén olyantársalgási implikatúra, amely a min?ség maximájának megszegésén alapul.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "A nézzük meg a metaforák és az irónia..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Aziróniát a hallgatónak anélkül kellene felismernie, hogy a beszél? explicit módonkifejezné (az általa közölt dologgal a mondott dolog ellentétét akarjakifejezni). Grice (/1989) az irónia interpretációjában, mint a metaforáknál islátható, kétlépcs?s folyamatot ír le. El?ször a hallgató megérti a megnyilatkozásels?dleges értelmét, felismeri, hogy az kontextuálisan nem megfelel?, utánakövetkeztetés útján jut el az ironikus jelentéshez.

Ezzel szemben a relavanciaelmélet szerint az irónia másodfokúinterpretációja egy bizonyos gondolatnak, amihez mindig valamilyen attit?d istársul (Wilson és Sperber, 2004). Az irónia tehát képes ezeket az attit?döketés érzelmeket közvetíteni, interpretációjához pedig szükség van amegnyilatkozáshoz kapcsolódó beszél?i, disszociatív attit?d hallgató általi felismerésére,ehhez pedig elengedhetetlen a másodrend? tudatelméleti képesség (Wilson ésSperber, 2004). Leech (1983), Grice munkáját kiegészítve, kidolgozta akommunikáció udvariasság alapelvét és irónia elvét is. Szerinte az iróniában aszó szerint értend? jelentést felülírják egyéb jellemz?k és eszközök, mint pl.a kiejtés, a nonverbális kommunikáció és a kontextus.

Az irónia esetében azimplikált tartalom teljesen ellentéte a szó szerinti jelentésnek. Leech (1983)elméletében az udvariassági alapelv funkciója megegyezik a Grice általmegfogalmazott együttm?ködési alapelv funkciójával, mert ha nem vagyunkudvariasak, s?t, negatív megnyilatkozásaink vannak, az ugyanolyan negatívan hata hallgatóra is. Az irónia ekkor kap szerepet, mert segítségével, indirektmegnyilatkozással tompítani képes negatív megnyilvánulást. A Leech féleiróniaelv pedig ennek alapján azt mondja, hogy a negatív véleményt indirektmódon nyilvánítsuk ki, irónia segítségével, implikálva a valódi, szándékosközlend?nket, kritikánkat, mert így nem szegjük meg az udvariassági alapelvet(Leech, 1983).

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here