ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi liderleri de Beyaz

Topic: Constitution
Sample donated:
Last updated: March 25, 2019

 ABD Hükümeti Kapand?14 dakika önce Payla? Yazd?r Senato’da geçici bütçe tasar?s?n?n onaylanmamas? sonras?,ABD hükümeti gece yar?s? itibariyle kapand?. Federal hükümetin faaliyetlerik?smen durduruldu, acil olmayan personel zorunlu ücretsiz izne gönderiliyor. Senatörler, geçici bütçe görü?melerine Cumartesi ö?ledensonra da devam edecek. E?er bu geçici bütçe geçerse, 8 ?ubat’a kadar geçerlikaynak sa?lanm?? olacak. Demokrat Senatör Tammy Baldwin, hükümetinfaaliyetlerine geçici bütçelerle kaynak sa?lanmas?na kar?? oldu?unu belirtti. Senato’daki Cuma günkü geçici bütçe oylamas?nda, DemokratPartililer’in yan?s?ra bir kaç Cumhuriyetçi Partili Senatör de hay?r oyukulland?. Cumhuriyetçiler 51’e 50 üye üstünlü?üyle Senato’da ço?unluktalarancak bütçenin geçmesi için bu say? yeterli de?il. 435 üyeli TemsilcilerMeclisi’nde geçici bütçenin onaylanmas? için basit ço?unluk gerekirken, 100üyeli Senato’da en az 60 senatörün bütçeyi onaylamas? gerekiyor.

 Geçici bütçe tasar?s?n?n reddinin hemen sonras?nda BeyazSaray’dan bir aç?klama yay?nland?. Aç?klamada, Demokrat senatörlerin ‘bütçeyiengelleyen beceriksizler’ oldu?u belirtildi ve Demokrat Part Senato grup lideriChuck Schumer suçland?. Aç?klamada, Demokrat senatörlerin yasal olmayangöçmenleri, kanunlara uyan Amerikal? vatanda?lardan üstün tuttu?u belirtildi.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi liderleri de Beyaz..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Aç?klamadaayr?ca, ‘Demokratlar ordumuz ve acil durum personelimize maa? vermeyeba?lamam?z? sa?lad?klar? zaman, göçmenlik reformu için müzakereleri yenidenba?lat?r?z’ ifadeleri yer ald?. Ba?kan Trump, Cumartesi sabah? payla?t??? Twitter mesaj?nda?unlar? söyledi: ‘Demokratlar, yasal olmayan göçmenler hakk?nda, büyük ordumuzve güvenli olmayan güney s?n?r?m?zdan daha fazla endi?eli. Kolayca bir anla?mayapabilirlerdi ama hükümeti kapatma oyununu tercih ettiler.’ Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi liderleri de BeyazSaray aç?klamas?na yak?n aç?klamalarda bulundu. Temsilciler Meclisi Ba?kan? Paul Ryan, Demokraylar’?n siyasitabanlar?n? memnun etmek için her ?eyi yapabileceklerini, hatta hükümeti bilekapatabileceklerini’ söyledi.

Ryan, hükümetin kapanmas?n? oldukça tehlikeli birtaktik olarak tan?mlad? ve pervas?z bir ad?m oldu?u yorumu yapt?. Temsilciler Meclisi Demokrat Parti liderlerin Steny Hoyerise, ‘Yasalar konusunda bizim yard?m?m?za ihtiyaçlar? oldu?unu bile bile,partizan bir süreç izlemek istediler. ?imdi de, yönetimin ba??ndaki partiolarak en önemli sorumluluklar?n? yerine getiremezken, bizi yine bir ba?ka k?sadönem bütçe onay? için yapt?klar? ?antaj? reddetmekle suçluyorlar’ diyerekCumhuriyetçi Partililer’e cevap verdi. Demokrat Parti liderlerinden Nancy Pelosi de Ba?kan Trump’?nliderlik konusunda s?n?fta kald???n? belirtti. Pelosi, ‘Temsilciler Meclisi,Senato ve Beyaz Saray’? yönetiyor olmalar?na ra?men, Cumhuriyetçiler o kadarkabiliyetsiz, o kadar vurdumduymaz ki, hükümeti bile aç?k tutamad?lar’ dedi.

 Her iki taraf birbirini suçlarken, Ba?kan Donald Trump da,federal hükümetin kapanmas?n?n kötü sonuçlar? olabilece?i konusunda uyarm??,Demokratlar’?n bütçe tasar?lar?n? reddetmelerinin, Trump’?n ekonomikba?ar?lar?n? gölgelemek için oynanan siyasi bir oyun oldu?unu öne sürmü?tü. Demokrat Partili Senatör Tim Kaine, etraf?ndaki kimseninhükümetin kapanmas?n? istemedi?ini belirtmi?, ve Trump’?n geçen sene payla?t???’hükümet güzel bir kapanma olay? ya?amak istiyor’ mesaj?na at?fta bulunmu?tu. Bütçeyle ilgili tart??malar Cumartesi günü devam edecek. Demokrat Partililer, göçmenlik ve harca önceliklerikonusunda iki parti aras?nda geçen müzakereler devam ederken geçti?imiz y?l üçk?sa dönem bütçe uzatma tasar?s?n? desteklemi?ti.Ancak geçen hafta Ba?kanTrump, Senato’nun sundu?u iki partinin ortak bir karara vard??? göçmenliktasar?s?n? reddetmi?ti. Demokratlar, çocuk ya?ta Amerika’ya gelmi? yasal olmayangençlere oturma ve çal??ma izni sa?layan DACA program?n?n devam? sa?layacak biryasan?n onaylanmas?n? istiyor.

Trump’?n Kongre’ye bu konuda ad?m atmalar? içinverdi?i süre Mart’ta bitiyor. Cumhuriyetçiler, bu gençlerin Mart sonras?s?n?rd??? edilmeyeceklerini söylese de, Demokratlar bu konuda hemen bir çözümbulunulmas?ndan yana. ABD hükümeti, 2013 y?l?nda da, sa?l?k sigortas? tart??malar?yüzünden 16 gün kapal? kalm??t?, yüz binlerce devlet çal??an? zorunlu ücretsizizne ç?kar?lm??t?. Hükümet kapand???nda, hangi birimlerin i?levlerine devametti?i ve hangi birimlerin faaliyetlerini durdurdu?u de?i?iyor ancak kapanmadurumunda genellikle ara?t?rma projeleri duruyor, ulusal parklar kapan?yor,vergi iadeleri daha sonraya erteleniyor, federal g?da programlar? ask?yaal?n?yor. Tüm bu durumlar, 2013’teki kapanmada ya?anm??t?.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here