ABD’nin konu?lanan ‘Çekiç Güç’ün Kuzey Irak’ta defakto bir

Topic: Art
Sample donated:
Last updated: April 15, 2019

ABD’ninterör ordusu deste?ine tepki ç?? gibi büyüyor. Uzmanlara göre ABD’nin s?n?rayerle?tirece?i otuz bin asker Türkiye için aç?k bir tehdit durumunda.TürkiyeSuriye s?n?r?na terör ordusu kuraca??n? aç?klayan ABD’nin sinsi plan? her geçengün gün yüzüne ç?kmaya devam ediyor. Güvenlik uzmanu ?brahim Kele? yapt???de?erlendirmede ABD’nin ald??? bu karar?n Türkiye’yi tehdit etti?inin alt?n?çizdi. Ve Ankara’n?n 1974’teki takti?ini gündeme getirdi.B?R? DUR DEMEL?Kele?’in de?erlendirmelerinde en çarp?c? aç?klamalara yer verdi.

30bin askerin s?n?ra yerle?tirilmesi demek bir güvenlik önlemi de?il ordukuruldu?unun habercisidir dedi. Kele? birileri bu skandala dur demezse 35y?ld?r son nefesimize kadar mücadele etti?imiz PKK terör örgütü yan? ba??m?zdaolacak de?erlendirmesinde bulundu. Öte yandan a??r silahlarla donat?lm?? bu ordunun PKK/PYD, fiilenSuriye’nin üçte birine ordusu, sözde meclisi, vergi toplamas?yladevletle?tiriliyor. ‘Ne olmu?, Kürtler Suriye’de ordu kursun, diyemezsiniz.Büyük Kürdistan projesinin Irak ve Suriye aya?? ba?ar?l? oldu?u zaman s?ra kimegelecek? S?rada ?ran var s?rada Türkiye var s?ra buralar?n bölünmesinegelecektir dedi. Kele?, ABD ve koalisyonülkelerine DEA?’la mücadele için aç?lan Diyarbak?r ve ?ncirlik üslerindekioperasyon izinlerinin bir an önce sona ermesi gerekti?ini söyledi.PKK KOR?DORUTürkiye’nin 90’l? y?llarda Irak’ta Saddam Hüseyin’eyönelik operasyon ad? alt?nda topraklar?nda konu?lanan ‘Çekiç Güç’ün KuzeyIrak’ta defakto bir PKK devletine zemin haz?rlamas? gibi DEA?’la mücadele ad?alt?nda Suriye’nin kuzeyinde Akdeniz’e aç?lan bir PKK koridoru olu?turulmas?naF?rat Kalkan? ile izin vermedi?ine dikkat çeken Kele?, ?öyle devam etti: “Buüsler, DEA?’la mücadele için aç?lm??sa ?imdi bu mücadele bitti?ine göremisyonunu da tamamlam??t?r.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "ABD’nin konu?lanan ‘Çekiç Güç’ün Kuzey Irak’ta defakto bir..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

DEA?’la mücadele ad? alt?nda ABD ve koalisyonülkelerine aç?lan üslerden DEA? operasyonu ad? alt?nda Suriye ve Irak’tafaaliyete izin verilmeyebilir.” PYD’YE S?LAH SEVK?YATI Türkiye’nin daha önce K?br?sBar?? Harekat? s?ras?nda 1974’te ?ncirlik Üssünü kapat?ld???n? hat?rlatan  Kele?, ekledi  “ABD, Türkiye’yi art?k direkt tehdit ediyor veTürkiye’nin elindeki seçeneklerden biri ?ncirlik Üssü’nün kapat?lmas?d?r. ABD,art?k gizleme gere?i de duymadan aç?kça ‘PKK’y? Türkiye’nin s?n?r kom?usuyap?yorum’ diyor.

ABD, Suriye’de say?s?z üs kursa da Ortado?u’daki ana lojistiküssü ?ncirlik’tir, kapat?rsan?z can?n? yakars?n?z. PKK/PYD’ye lojistik deste?ide etkilersiniz. ABD’nin, bu üslerde zaman zaman verdikleri listenin d???ndamalzeme ta??d??? belirlendi. PYD’ye silah sevkiyat?nda ?ncirlik Üssükullanabilir. Bir iki yakalars?n, hepsini önleyemezsin.” 

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here