Alt hic?bir istemsiz fazik kontraksiyon ortaya c??kmaz. Detrusor

Topics: Art

Type:

Sample donated:

Last updated: June 27, 2019

Alt U?riner Sistemin Deg?erlendirmesinde Kullan?lan Testler: Alt U?rinerSistemini deg?erlendirmek ic?in kullan?lan testler sistogram, sistoskopi ve u?rodinamidir.

U?rodinami: I?s?eme disfonksiyonlar?na ilis?kin objektif bilgi sag?layan testlerin bu?tu?nu?neverilen add?r16. U?rodinami,alt u?riner sisteminaktusun fonksiyon ve disfonksiyonlar?n?naraflt?r?lmas? amac?yla yap?l?r. U?riner traktustan idrar?n transportu, depolanma vebos?alt?lmas?yla ilgili dinamik c?al?s?malar? kapsar. 1970’de Bates’in so?yledig?i gibi,mesane gu?venilmez bir tan?kt?r17.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Alt hic?bir istemsiz fazik kontraksiyon ortaya c??kmaz. Detrusor..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Bu nedenle hastan?n semptomatik yak?nmalar?n?olus?turmak ve mevcut yak?nmalar?na patofizyolojik bir ac??klama sag?lamak amac?ylau?rodinamik incelemelerden yararlan?l?r18. Miksiyonla ilgili bozukluklar?n tan? vetedavisinde miksiyonun depolama ve bos?altma fazlar? s?ras?nda mesane ve u?retrafonksiyonunu ayr? ayr? du?s?u?nmek gerekir. Normal miksiyonda depolama faz? s?ras?ndamesane gevs?er, u?retra kas?l?r, bos?altma faz? s?ras?nda ise mesane kas?l?r, u?retra gevs?er.Bu nedenle, kis?ideki bozukluk depolama ya da bos?altma faz? s?ras?nda mesane ya dau?retran?n davran?s??ndan kaynaklanabilir.  Sistometrografi (CMG): CMG u?rodinamik incelemelerin temelini olus?turur.

CMGmiksiyonun hem depolama hem bos?altma fazlar? s?ras?nda mesane ve u?retran?nfonksiyonunu incelemek ic?in yap?l?r. Sistometri terimi yayg?n olarak miksiyonsiklusunun dolus? faz?n?n u?rodinamik incelemesini tan?mlamak ic?in kullan?l?r. Doldurmasistometrisi mesanenin bas?nc?/hacim ilis?kisinin mesanenin doldurulmas? s?ras?ndao?lc?u?ldu?¤u? metottur19. CMG s?ras?nda hasta uyan?k olmal?, sedasyonda olmamal? ve altu?riner traktusun fonksiyonunu etkileyecek herhangi bir ilac? almamal?d?r Dolus? sistometrisi s?ras?nda detrusor aktivitesi hastaya miksiyon ic?in izinverilmesinden o?nce ortaya c??kan detrusor aktivitesi “istemsiz detrusor aktivitesi” olarakadland?r?l?r.

Normal detrusor fonksiyonu mesanenin bas?nc?ta c?ok az ya da hic?birdeg?is?iklik olmadan dolmas?na izin verir. Provakasyona rag?men hic?bir istemsiz fazikkontraksiyon ortaya c??kmaz. Detrusor overaktivitesi, mesanenin dolus? faz? s?ras?ndaspontan ya da provake edilmis? olabilen istemsiz detrusor kontraksiyonlar?n?ngo?zlenmesiyle karakterizedir. Provakatif manevralar u?rodinami s?ras?nda detrusoroveraktivitesini provake etmek ic?in kullan?lan o?rne¤in h?zl? doldurma, sog?uk maddekullanma gibi tekniklerdir.

Detrusor overaktivitesi ilis?kili bir no?rolojik hastal?koldu¤unda “no?rojenik detrusor overaktivitesi” olarak adland?r?l?r. Bu terim “detrusorhiperrefleksisi” teriminin yerini alm?s?t?r19. Maksimum sistometrik kapasite: Normal duyumu olan hastalarda hastan›nart›k miksiyonu daha fazla geciktiremeyeceg?ini hissettig?i volu?mdu?r. Kuvvetli miksiyonyapma isteg?i vard?r. 9 2.

2. I?skemi reperfu?zyona ait genel bilgiler I?skemi, bir doku yada organ?n, herhangi bir nedenden dolay? kanlanmas?n?ndurmas? olarak ifade edilip. Reperfu?zyon ise iskemi nedeninin ortadan kalkmas?yladoku yada organ?n yeniden kanlanmas? olay?d?r. C?ok farkl? nedenler iskemiolus?turabilir. Kalp krizi, organ transplantasyonu gibi olaylar en yayg?n o?rneklerdendir. I?skemide gelis?en olaylar, temelde reperfu?zyonda oksijen ve kan u?ru?nlerininyeniden dokuya gelmesiyle oksijen kaynakl? serbest radikallerin olus?umu ic?in zeminhaz?rlamaktad?r Reperfu?zyonda c?ok c?es?itli hu?cre, organel ve enzimler serbest radikal kaynag??n?olus?turmaktad?r.

Bu kaynaklar? as?ag??daki gibi s?ralayabiliriz: 1.Mitokondrial elektron transport zinciri (METZ)2.Vasku?ler endotel3.Kan hu?creleri4.Plazma ve organel membranlar? 5.Nitrik oksid sentaz (NOS) aktivasyonu 1.Mitokondrial elektron transport zincirinden oksijen kac?aklar?n?n artmas?: Normal kos?ullarda METZ’de oksijenin k?smi indirgenmesi ile olus?an serbestradikallerin %1-5 oldug?u belirtilmis?tir.

Reperfu?zyonda gelen ani ve yu?ksekkonsantrasyondaki moleku?ler oksijenin iskemi s?ras?nda birikmis? indirgen es?deg?erler(NADH, FADH2) ile k?smi indirgenmesi sonucunda, serbest radikal iletimi ve oksijenkac?ag??ndaki fizyolojik oran artmaktad?r. 

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here