Alt hic?bir istemsiz fazik kontraksiyon ortaya c??kmaz. Detrusor

Alt U?riner Sistemin Deg?erlendirmesinde Kullan?lan Testler: Alt U?riner
Sistemini deg?erlendirmek ic?in kullan?lan testler sistogram, sistoskopi ve u?rodinamidir.

U?rodinami: I?s?eme disfonksiyonlar?na ilis?kin objektif bilgi sag?layan testlerin bu?tu?nu?ne
verilen add?r16. U?rodinami,alt u?riner sisteminaktusun fonksiyon ve disfonksiyonlar?n?n
araflt?r?lmas? amac?yla yap?l?r. U?riner traktustan idrar?n transportu, depolanma ve
bos?alt?lmas?yla ilgili dinamik c?al?s?malar? kapsar. 1970’de Bates’in so?yledig?i gibi,
mesane gu?venilmez bir tan?kt?r17. Bu nedenle hastan?n semptomatik yak?nmalar?n?
olus?turmak ve mevcut yak?nmalar?na patofizyolojik bir ac??klama sag?lamak amac?yla
u?rodinamik incelemelerden yararlan?l?r18. Miksiyonla ilgili bozukluklar?n tan? ve
tedavisinde miksiyonun depolama ve bos?altma fazlar? s?ras?nda mesane ve u?retra
fonksiyonunu ayr? ayr? du?s?u?nmek gerekir. Normal miksiyonda depolama faz? s?ras?nda
mesane gevs?er, u?retra kas?l?r, bos?altma faz? s?ras?nda ise mesane kas?l?r, u?retra gevs?er.
Bu nedenle, kis?ideki bozukluk depolama ya da bos?altma faz? s?ras?nda mesane ya da
u?retran?n davran?s??ndan kaynaklanabilir.  Sistometrografi (CMG): CMG u?rodinamik incelemelerin temelini olus?turur. CMG
miksiyonun hem depolama hem bos?altma fazlar? s?ras?nda mesane ve u?retran?n
fonksiyonunu incelemek ic?in yap?l?r. Sistometri terimi yayg?n olarak miksiyon
siklusunun dolus? faz?n?n u?rodinamik incelemesini tan?mlamak ic?in kullan?l?r. Doldurma
sistometrisi mesanenin bas?nc?/hacim ilis?kisinin mesanenin doldurulmas? s?ras?nda
o?lc?u?ldu?¤u? metottur19. CMG s?ras?nda hasta uyan?k olmal?, sedasyonda olmamal? ve alt
u?riner traktusun fonksiyonunu etkileyecek herhangi bir ilac? almamal?d?r

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dolus? sistometrisi s?ras?nda detrusor aktivitesi hastaya miksiyon ic?in izin
verilmesinden o?nce ortaya c??kan detrusor aktivitesi “istemsiz detrusor aktivitesi” olarak
adland?r?l?r. Normal detrusor fonksiyonu mesanenin bas?nc?ta c?ok az ya da hic?bir
deg?is?iklik olmadan dolmas?na izin verir. Provakasyona rag?men hic?bir istemsiz fazik
kontraksiyon ortaya c??kmaz. Detrusor overaktivitesi, mesanenin dolus? faz? s?ras?nda
spontan ya da provake edilmis? olabilen istemsiz detrusor kontraksiyonlar?n?n
go?zlenmesiyle karakterizedir. Provakatif manevralar u?rodinami s?ras?nda detrusor
overaktivitesini provake etmek ic?in kullan?lan o?rne¤in h?zl? doldurma, sog?uk madde
kullanma gibi tekniklerdir. Detrusor overaktivitesi ilis?kili bir no?rolojik hastal?k
oldu¤unda “no?rojenik detrusor overaktivitesi” olarak adland?r?l?r. Bu terim “detrusor
hiperrefleksisi” teriminin yerini alm?s?t?r19.

Maksimum sistometrik kapasite: Normal duyumu olan hastalarda hastan›n
art›k miksiyonu daha fazla geciktiremeyeceg?ini hissettig?i volu?mdu?r. Kuvvetli miksiyon
yapma isteg?i vard?r.

9

2.2. I?skemi reperfu?zyona ait genel bilgiler

I?skemi, bir doku yada organ?n, herhangi bir nedenden dolay? kanlanmas?n?n
durmas? olarak ifade edilip. Reperfu?zyon ise iskemi nedeninin ortadan kalkmas?yla
doku yada organ?n yeniden kanlanmas? olay?d?r. C?ok farkl? nedenler iskemi
olus?turabilir. Kalp krizi, organ transplantasyonu gibi olaylar en yayg?n o?rneklerdendir.

I?skemide gelis?en olaylar, temelde reperfu?zyonda oksijen ve kan u?ru?nlerinin
yeniden dokuya gelmesiyle oksijen kaynakl? serbest radikallerin olus?umu ic?in zemin
haz?rlamaktad?r

Reperfu?zyonda c?ok c?es?itli hu?cre, organel ve enzimler serbest radikal kaynag??n?
olus?turmaktad?r. Bu kaynaklar? as?ag??daki gibi s?ralayabiliriz:

1.Mitokondrial elektron transport zinciri (METZ)
2.Vasku?ler endotel
3.Kan hu?creleri
4.Plazma ve organel membranlar?

5.Nitrik oksid sentaz (NOS) aktivasyonu

1.Mitokondrial elektron transport zincirinden oksijen kac?aklar?n?n artmas?:

Normal kos?ullarda METZ’de oksijenin k?smi indirgenmesi ile olus?an serbest
radikallerin %1-5 oldug?u belirtilmis?tir. Reperfu?zyonda gelen ani ve yu?ksek
konsantrasyondaki moleku?ler oksijenin iskemi s?ras?nda birikmis? indirgen es?deg?erler
(NADH, FADH2) ile k?smi indirgenmesi sonucunda, serbest radikal iletimi ve oksijen
kac?ag??ndaki fizyolojik oran artmaktad?r. 

x

Hi!
I'm Garrett!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out