Ang mabuhay kung hindi tapos sa pag-aaral. Bago matapos

Topic: EntertainmentAdvertising Effect
Sample donated:
Last updated: December 10, 2019

Angunang kabanata ay pinamagatang “Gusali”.Dito ipinakilala si Julio Madiaga, ang pangunahing tauhan sa nobela. Ayon salibro, si Julio ay ang karaniwan mong makikita sa bukid ng probinsya. Balat aysunog sa araw, ang braso ay makapal at batak ngunit hindi nakapag-aral.

Sakabantang ito, naghahanap ng trabaho si Julio at nakakita siya nito. Nakausapniya si Mr. Balajadia, ang masama supervisorng ginagawang gusali. Nagmakaawa pa siya ditto bago niya nakuha ang trabahongpiyon. Sa kabanta ring ito ipinakilala si Benny, si Atong at si Imo.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Ang mabuhay kung hindi tapos sa pag-aaral. Bago matapos..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Bagomatapos ang kabanta, mahihimatay si Julio dahil kaahapon pa ito ‘di kumakain.Ibinigay ni Aton gang kanyang pagkain at sinabing tirahan na lamang siya nitopara sa tanghalian. Ang sunod na kabanta ay pinamagatang “Mga Hiwaga ng Gabi”.

Wala masayadong naganap ngunit maraming tanong ang natanggap ni Julio. Ditolumabas ang mga problema ni Julio. Wala siyang pera, wala siyang titirahan attutulugan, wala siyang pagkain at wala rin siyang damit. Ipinakita ditto si Imona nagbibihis para sa pag pasok sa paaralan. Sinabi niya na mahirap mabuhaykung hindi tapos sa pag-aaral. Bago matapos ang kabanata, may sinundan si Juliona isang lalaking papuntang Agri- FinaCircle sa Jai – Alai.

Madilim anglugar kung saan papunta ang lalaki. Sa susunod na kabanata na ang pamagat ay”AngMga Anak Pawis”, mababalitaan ni Imo na may namatay sa Agri- Fina Circle kagabi. Di kumikibo si Julio habang pinag-uusapannila ang kaganapan. Pagkatapos ng tanghalian, habang sila ay nagtatrabaho,nabagsakan ng tubo si Benny sa mukha, dahilan ng pagkamatay nito. Ang nalaglagna tubero na may buhat ng tubo ay nalaglag din, ngunit siya ay nabuhay. Ang paani Atong ay namaga dahil nadaplisan rin ito ng tubong nalaglag. Dahil sa maga,hindi na makalakad si Atong. Inihatid ni Julio si Atong sa bahay nito.

Sasusunod na kabanta, naihatid nan i Julio si Atong sa Estero Sunog- Apog. Sa skwater’sarea nakatira si Atong. Kasama niya sa kanilang mumunting tirahan ang kanyangtatay at ang kanyang mas nakababatang kapatid na si Perla. Ang tatay ni Atongay paralitiko dahil ito’y nabaril sa buto ng siya ay nakikipag-away laban sakumukuha ng kanilang limang ektarayang lupa nila.

Dito na kumain at natulog siJulio. Bago matapos ang kabanata, nagising si Julio sa tulong ni Atong. Siya aybinabangungot. Sa susunod na kabanta, lumipas ang ilang araw. Mayroon nangsweldo si Julio.

Ginamit niya ito para sa damit. Kasama niya si Atong sapagbili ng kaniyang damit. Habang sila ay kumakain ng goto, sinabi ni Julio angtotoong pakay niya ditto sa Maynila. Sinundan niya ang kaniyang nobya na siLigaya, ngunit nalaman niyang ito ay mayroon ng asawa. Pagbalik ni Julio sakanyang tinutulugan, nag- usap sila ni Imo. Kailangan talagang singilin na niImo ang kaniyang tatalong pisong pina- utang niya kay Julio dahil wala siyangperang pang matrikula.

Nadisgrasya ang pera ni Imo dahil sa isang prostitute na nagpunta sa lugar ngkontruksyon. Kahit na gipit, ibinigay pa rin ni Julio ang tatlong pisong utangniya. Sa sunod na kabanata, na ang pamagat ay “Sa Hilaga ng Karimlan”, nakiusapsi Julio kay Mr. Balajadia na taasan ang kanyang sweldo dahil anim na buwan nasiyang nagtatrabaho sa konstruksyon. Bgunit dahil marami nang tao angnagtatrabaho sa gusali kahit na ito ay patapos na, sinabi ni Mr.

Balajadia nahanggang Sabado na lamang si Julio sa pagtatrabaho. Dahil walng matirahan atmatulugan, nakiusap si Julio sa gwardya kung saan siya natutulog na siya aypatulugin pa rin kahit na siya ay hindi na nagtatrabaho sa gusali. Pumayagnaman ang gwardya basta ay huwag sabihinna siya ay pinayagan nito. Lumabas siJulio at naglakad-lakad sa malamig at marahas na lungsod, hangang maratingniyaang kalye ng A. Mabini. Sa patuloy na paglalakad ni Julio nagawi ito sa SantaCruz sa may Misericordiakung saan marami siyang nakitang sulatintsik. kumatok siya at nagtanong tungkol sa babaeng nagngangalang Misis Cruzna kumuha sa nobya niyang si Ligaya, ngunit isang lalaki ang nagbukas ng pintoat kunot noong sumagot na wala ang hinahanap niya sa bahay na iyon. Unti-untiinalala ni Julio ang sinabi ni Pol at Imo sa kanya, na maaaring ipinasok sakasaat ibinenta sa Intsik si Ligaya upang pakasalan.

At isang araw,sumulat si Misis Cruz sa ina ni Ligaya. Ayon sa sulat ang kasintahan niya aynawawala at bukod pa rito ay ninakawan pa raw siya ng Diyamanteng hikaw. Isangpagkakataon, nakita ni Julio sa Misis Cruz na pumasok sa tinitirahan nito saDoroteo Jose. Patuloy siyang nagmanman,  hindinaman siya nabigo sa pagsunod- sunod niya sa mga pinupuntahan ni misis Cruz nakaratingsiya sa Sta Cruz sa lugar kung saan maraming nakasulat na intsik.Matapos pumasok ni Misis Cruz sa isang pintuan, agad siyang kumatok atnagtanong sa isang katulong kung mayroon bang nakatirang Ligaya Paraiso roon.Ngunit biglang may dumating na intsik mula sa loob na nagngangalang Ah Tek atpinagsaraduhan siya ng pinto.

umalik sa gusaling pinagtratrabahuan siJulio. Sa kanyang pagbabalik siya ay pinakiusapan ni Imo na humalili sa kanyakinabukasan dahil mag-aaplay siya sa Advertising Company. Dahil nalaman niMister Balajadia na nagsisinungaling sa Imo tungkol sa kunwaring may libingsiyang pupuntahan agad siyang tinangal sa listahan. Ngunit magkaganoon man ayswerte pa rin niya dahil natanggap siya sa opisina. Kinahapunan, nagpasyang niIno na ilibre ng pangtoma ang mga kaibigan sa isang maliitat maruming restauranng Intsik. Patuloy pa rin ang kayod ng mga trabahador.

Samantala habangnaglalamay sa trabaho ang ilan, si Julio naman ay natutulog sa isang sulok nangbiglang dumating si Mister Manabat. Isa siya sa kontruktor at kinagalitan ang gwardiyadahil nagpapatuloy ito ng kung sino-sino sa gusaling ginagawa. Walang nagawa anggwardia kundi paalisin si Julio. Inantay nalang niyang matapos ang paspasangtrabahoni Atong at nakisabay sa pag-uwi. Maaga pa nang pilitin niyang gumising upangmagtungo sa Espanya. Gusto niyang kitain ang dati niyang katrabaho at kaibiganna si Pol.

Si Julio ay nakituloy panamantala kina Pol. Nang makapahinga sila aypumunta sa Kamuning upang magpader sa isang bakuran. Sa tulong ni Kadyong nakaibigan ni Pol nakapagtrabaho at kumita si Julio. Matapos iyon may trabahonanamang naghihintay para sa kanila at sa pagkakataong ito mas malaki. SaLoyola Heights malapit sa Ateneo atkinakailangan pa ng mas maraming tao. Naisipni Julio na si Atong ang idagdag kayamabilis siyng nagtungo sa La Madrid.

Nangnasa La Madrid na sila, di niya akalain na bago na ang gwardiya kaya di silapinapasok. Hinintay na lamang nila Pol at Julio ang pag-uwi. Namasyal muna silasa may Luneta upang magpalipas oras. Nang makita ni Frank si Julio agad nitongitinuro kina Omeng, Gido at iba pa. Nabalitaan niya na patay na si Atong, dahilsa isang nabasag na habonerang porselang na di sinasadyang mabasag ni Atong. Dahilditto, sa kaniyang sweldo ibinawas ang nabasag. Walang natanggap na sweldo si Atongkahit na pinakiusapan niya si Mister Balajadia.

Naaksidente si Mister Balajadiakaya nasa ospital ito samantalang si Atong ay nasa City Jail, at ang balitapa’y binugbog ito ng isang Koronel na kapatid ni Mister Balajadia. Di umabot saospital si Atong. Naulila niya ang kanyang kapatid na babae at ang ama nitonglumpo.

Nang malaman ni Julio at ni Pol ang nangyari kay Atong, napagpasyahannilang magtungo sa tahanan nina Atong sa Estero Sunog-Apo. Masikip angeskinitang kanilang dinaanan patungo kina Atong, nang marating nila angbarung-barong kumatok sila at pinagbuksan sila ni Perla. Iniwanan panamantalani Perla ang gawain niya na paggagantsilyo. Samantalang nakita nila ang Amanitong nakahiga at animo’y walang nakikita. Nagkausap ang tatlo tungkol sanangyari kay Atong. Bakas pa sa mga mata ni Perla ang matinding paghihinagpis.Iminungkahi ni Pol na kasuhan ni Perla si Mister Balajadia ngunit tumanggi ito,dala ng matinding takot.

Bago pa man umalis sina Pol at Julio kina Perla,inabutan nila ito ng salapi . Dahil dito kinapos sila ng pamasahe kaya naglakadnalang sila.Disyembre na, tamang-tama dahil matatapos na ang trabaho nila saLoyola Heights. Batid ng dalawa ang hirap ng kanilang trabaho ngunit ito aysyos lamang. Nang matanggap ni Julio ang kanyang sweldo, walang alinlanganniyang hahandugan ng regalong bagong damit at sapatos ang kapatid ni Atong. Angproblema, hindi niya alam ang sukat kaya naman iminungkahi ni Pol na peranalang ang ibigay niya. Gumawa ng sulat si Pol, at isinobre naman ito ni Juliona may laman dalawang sampung papel.  Nagpahabolsi Pol ng isang sampung papel.

Nagpunta sila sa Estero Sunog-Apo. Sa kanilangpagbaba sa masiksik na Bus, naaninag nila ang naabong mga barung barong sagilid ng Estero. Kasasama rito ang bahay nina Pela. Nagtanungtnong sila tungkolsa nangyari kay Perla at napag-alaman nila na ang ama nito ay namatay sa sunogat di na nila alam kung ano ang nagyari kay Perla.

Sa patuloy na paghahanap ngkasagutan ni Julio siya ay sinamantala ng isang nag balat-kayong pulis sa lugarkung saan kutob niya naroroon ang matagal na niyang hinahanap saEstablisyimento. Ninakaw sa kanya ang kanyang talaarawan na naglalaman ng mgaimportanteng bagay para sa kanya. Habang tumatagal sa Maynila si Julio, siya ayhumuhubog mula sa dating probinsiyanong madaling maloko, siya ay naging palabanat naging mabangis dahil sa kanyang mga naranasan sa mga taong umabuso sakanyang kawalang alam. Sa harap ng estresuwelo, sa ibayong daan ay isangBarberya. Doon madalas nakatambay si Pol, pati na rin si Julio.

Nagmimiron siJulio sa ahedres nang mangyaring di sinasadyang matapakan ni Toro, isangbarbero na may malaking pangangatawan. Madaling uminit ang ulo ni Julio atnaitulak niya ito ng malakas. Habang nagbabadya ang dalawa si Pol ay walangkibo, matapos ang pangyayaring ito, sinabi ni Pol na nagkakaroon si Julio ngpagbabago. Nagtrabaho sila sa West Triangle at sumweldo ng malaki. Nang walanang trabaho si Julio, isang umaga sa Abenida Rizal siyaay  natagpuan na nakikipagtawaran sa isangbatangueno na nagtitinda ng ibat-ibang bagay. Nais bilhin ni Julio ang Lanseta nito. Nagkita si Imo at Julio isanghapon, Nasa Quezon Boulevard siya, nang magkita sila. Si Imo ay nagyayangmakipag-tomaan.

Sa isang sosyal na restawran dinala ni Imo si Julio at umorderng pulutang chicken ala king. Nagkakwentuhan sila tungkol sa mganangyayari sabuhay nila. Nalaman ni julio na si Perla ay nasa  hindutan sa Makati na kay Aling Erang. Matapossilang mag-inuman ay umuwi na sila. Si Julio ay di makapaniwala. Umuwi siyakina Pol at ibinalita rito ang nalaman tungkol kay Perla. Tanghali na atnakatayo si Julio sa bukanan ng tarangkahan ng Presinto 2,minamasdan ang mgadumadaa’t nagbabakasakaling makita si Ligaya.

Isang babae ang pinagtuunan ngmata ni Julio. Mula sa hugis ng katawan, nilampasan siya nito ngunit napatigildin, si Ligaya ang unang nakausisa kay Julio. Dahil sa takot na baka minamanmananng tsinong napangasawa, hinila niya si Julio at dinala sa isang restawran.

Ditoisinalaysay ni Ligaya kung ano ang tunay na nangyari sa kanya noong unang tungtongniya sa Maynila. Nakita ni Julio ang nagbagong mukha ni Ligaya. Naaaninag nitoang paghihirap na naranasan niya mula kay Misis Cruz at Ah Tek.

Habang nagsasalaysaydi niya napigilang idampi ang serbilyeta sa kanyang mata, dahil sa isang karanasanlalo na ang dati niyang kasamahan sa ibang kwarto na sinasaksakan ng Morpina.Sa kasalukuyan siya ay may anak kay Ah Tek. Si Ah Tek ang intsik na nagiging malupitkung nagtatangka siyang tumakas.

Ngunit hindi nito mapipigil ang pananabik sa dalawakaya’t nagbabalak sila na magkita sa gitna ng gabi upang tumakas at umuwi sa kanilangprobinsya sa Marinduque. Isang magandang balita ang nais ipamalita ni Julio kayPol na kasalukuyang nasa Barberya at subsob sa Cross word puzzle ng dyaryo.Sinabi niyang nagkita sila ni Ligaya at kailangan niya ng mauutangan kayakailangan niyang tumawag sa telepono at makipagusap kay Imo. Kasama ni Julio siPol at nagtakda sila ng oras at nakatakdang magkita sa harap ng Odean na isangsinehan sa Abenida.

Ngunit hindi sumipot si Imo, kaya naman pansamantalangkumilos si Pol para makahanap ng mauutangan. Pinauna nalamang ni Pol si Juliosa bahay upang maghanda ng kanilang kakailanganin sa pag-alis. Nang makabaliksi Pol may dala itong beynte singko at iniabot kay Julio upang mapunanangkulang na pamasahe. Mag-aalas-onse pa lamang nang umalis si Julio sa bahay niPol at kinaumagahan ito rin ay umuwing bigo.

Gaya pa rin ng dati, nakatambay siPol sa barberya at nagbabasa habang nakatingin na animo’y nakatawa ang mukhakay Julio. Nahuli ni Julio ang mga tingin na iyon ni Pol at nagtanong kungbakit. Agad nagbihis si Pol upang dumilihensya ng pera.

Nang makabalik na itosa bahay niyaya niya si Julio upang magmiyerda at magpakasaya kasama ang mgababae. Ngunit umiling si Julio, nagpunta sila sa isang Bar.Doon uminom sila atipinaalam ni Pol ang tunay na nanagyari kay Ligaya, na ito’y patay na. Nabasaniya ito sa isang kolum ng dyaryo, kamakalawa ng gabing hinihintay siya niJulio sa Arranque, ngunit hindi siya dumating. Sinabi sa kolum na nahulog itosa hagdan at nabagok. Ayon sa autopsiya, sinakal ito, ngunit ang pangyayaringito ay patuloy nainiimbestigahan.

Nabakas sa mukha ni Julio ang matindinglungkot at pangungulila. Napagpasyahan ni Julio at Pol na pumunta sa lamay niLigaya. Mapapansin kay Julio ang lungkot na kanyang nadarama sa pagkawala ngkaisa-isang babaeng kanyang minamahal. Napansin nilang  sa dalawang kabaong na nakalamay sa Punenarya,sa kabila lamang ang maraming nakikidalamhati samantalang sa kanan naman aywala.

Sina Pol at Julio lamang ang naroroon. Pansamantala nagpaalam si Pol kayJulio upang sumaglit sa pag-uwi upang ipaalam na sila ay makikipagluksa.Mag-aalas diyes na ngunit hindi pa sila kumakain. Noong una ay ayaw pa niJulio, ngunit ito ay nagpahila rin.Pumasok sila sa isang Bar at umorder ng kapeat tinapay na pinalamanan ng itlog. Nakaupo silang dalawa, sa mga oras na iyonpinagsisisian niya ang pagpilit niya kay Ligaya upang tumakas.

Iniisip dinniyaang anak nito na marahil ay masaya, sa kabila ng masaklap na pagkamatay ngkanyang ina. Samantala isang batang babae ang pumasok sa loob ng Bar, ito aynagtitinda ng mga Sampaguita. Tinawag ni Pol ang batang babae at pinakyaw nitoang lahat ng tindang sampaguita ng batang babae. Binigay niya ito kay Julio atsinabing ialay ito kay Ligaya, kinaumagahan sa sementeryong Cementerip DelNorte, ang naging huling hantungan ni Ligaya. Magtatakip-silim na nangmakabalik sila sa bahay ni Pol. Mula sa sementeryo, sila ay nasa bahay na upangmamahinga, ngunit si Julio ay lumabas upang maglakad-lakad. Mula sa Lungsod nanaaaninag ng ibat-ibang kulay na ilaw sa lansanangan sa tapat ng FEU, kung saanmaraming estudyante ang pauwi at dumadaan sa harap niya. Patuloy siya sapaglalakad, mula sa bangketa, eskinita iba’t-ibang tao ang makaksalamuha na mayiba’t-bang layunin sa mundong ito.

Sa China Town, kung saan animo’y dayuhansiya sa mga taong at paligid na kanyang nakikita. Maraming intsik ang kumikitadito sa mga Pilipino, mga intsik na nagpapakapal ng bulsa sa tulong ngnapagsasamantalang munti at dukha. Sa pintuan ng tahanan ni Ah Tek tumigil siJulio at siya ay kumatok at pinagbuksan ng katulong. Hinahanap ni Julio si AhTek. Sa pangalawang pagkakataon bumukas ang pinto at humarap ang isang intsik,agad nitong pinindot ang lansetang kanyang nabili. Itinarak niya ito sa tiyanni Ah Tek. Ilang lalaki ang naglapitan, matapos makita ang pangyayari, si Julioay di na nagtangkang tumakas at nahuli siya ng mga tao at inilagay sa kanya angkamay ng batas. Sa huli, si Ligaya at Julio ay namatay.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here