“Ankara, ?öyle: Milliyet olarak, askeri ve siyasi sonuçlar?

Topic: Uncategorized
Sample donated:
Last updated: September 11, 2019

“Ankara,operasyona haz?rl?k a?amas?nda neler yapt?, M?T’in katk?s? ne oldu?”facebookPayla?  twitterPayla?”Operasyonunkaç?n?lmaz oldu?u bütün gerekçelerle ortaya kondu”   – A +22 Ocak 201809:37  inPayla??n Milliyetyazar? Serpil Çevik, Afrin operasyonunun haz?rl?k a?amalar?n? yazd?. ÇevikAnkara’n?n operasyona haz?rl?k esnas?nda iki ?ey yapt???n? belirterek,”Bir; operasyonun kaç?n?lmaz oldu?unu itirazlar? minimun düzeye indirecektonda, bütün gerekçeleriyle ortaya koydu.

?ki; operasyonun icras?ndakar??la?aca?? riskleri en aza indirmek için bütün aktörlerle yo?un biraskeri-sivil diplomasi yürüttü” dedi. M?T operasyondaki katk?s?n? da yazanÇevik,  “Taktik düzeyde elektronikve teknik istihbarat deste?inin sa?lanmas?, görüntü analizlerinin ve kestirmesiyap?lan sinyal istihbaratlar?n?n anl?k olarak sahadaki birliklereiletilmesi,ÖSO birliklerinin koordinasyonu ve harekata yönlendirilmesi…”gibi katk?lar sa?lad???n? kaydetti.  Çevik’in”Büyük devlet olmak” ba?l???yla yay?mlanan (22 Ocak 2018) yaz?s??öyle:  Milliyetolarak, askeri ve siyasi sonuçlar? itibariyle tarihi olan operasyona ili?kinolarak karar merkezlerinden ve sahadan gelen do?rulu?u teyit edilmi? bütünbilgileri yans?t?yoruz.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "“Ankara, ?öyle: Milliyet olarak, askeri ve siyasi sonuçlar?..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

 Benim bugünüzerinde durmak istedi?im birinci mesele, devletin böylesine kritik biroperasyonun haz?rl?k, uygulamaya koyma ve propaganda boyutlar?n?nyönetilmesinde ?imdiye kadar görülmemi? netlikte bir foto?raf? yans?t?yorolmas?. Haz?rl?ka?amas?PYD e?ittirPKK gerçe?ini Suriye iç sava??n?n ilk gününden bu yana bütün dünyan?n dikkatinesunan, kuzey Suriye’de bir terör koridoru olu?turma hedefinin her a?amas?n?if?a eden Ankara, operasyona haz?rl?k a?amas?nda iki ?ey yapt?.  Bir;operasyonun kaç?n?lmaz oldu?unu itirazlar? minimun düzeye indirecek tonda,bütün gerekçeleriyle ortaya koydu. ?ki; operasyonun icras?nda kar??la?aca??riskleri en aza indirmek için bütün aktörlerle yo?un bir askeri-sivil diplomasiyürüttü.   Kolay olmasada Rusya’n?n ikna edilmesi, Türkiye ile PYD’yi “iki taraf” olarak niteleyecekbir terminolojiye s?k??an ABD’nin operasyon gerçe?iyle yüzyüze b?rak?lmas? vedaha keskin ç?k??lar?n törpülenmesi, ?ran’?n harekat sonras?na ili?kinendi?elerinin giderilmesi ve özerklik konseptinde PYD’ye bölgesel rü?vetvermeye kurgulu Suriye rejiminin Rusya üzerinden dengelenmesi bu haz?rl?kstratejisinin sonucudur. Sivil-askerkararl?l?kUygulamayakonulmas? a?amas? ise bizzat Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an’?n “geliyorum” diyenoperasyonu günbegün ilan etmesiyle ba?lad?.  Operasyonunilk a?amas?ndan itibaren Suriye sahas?nda yer alanlar ba?ta olmak üzere bütüntaraflar, bölgesel aktörler, Avrupa ülkeleri ve uluslararas? platformlardakiortaklar diplomatik yollardan bilgilendirildi. Askeri ve istihbari diplomasiaç?s?ndan interaktif bir mekanizma ba?lat?ld?.

 Ba?bakanBinali Y?ld?r?m’?n muhalefet partilerinin liderlerini operasyon ba?lar ba?lamazbilgilendirmesi, Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Hulusi Akar’?n TSK’ya seslenenkonu?mas?n?n kamuoyuna sunulmas?, hükümet ad?na yap?lan aç?klamalardaki uyumbir stratejinin ayaklar?yd?. Bu noktada,Orgeneral Akar’?n; TSK’n?n amac?, hareket tarz?, hassasiyetleri konusundayapt??? konu?man?n içeri?inin sadece Afrin harekat?n?n parametreleriyle s?n?rl?kalmamas?, sivil iradenin kararlar?n? uygulama ve”15 Temmuzsonras? TSK’ya” ili?kin yans?tt??? güvenin izlerini ta??mas? da önemlimesajlard?. Öte yandan,me?ru müdafaa hakk? ve Suriye’nin toprak bütünlü?üne dönük bildirimlerleoperasyonunun uluslararas? hukuka uygunlu?u da ilan edildi. PropagandaOperasyonunpropaganda ve antipropaganday? kar??lama boyutunun da ?u ana kadar iyiyönetildi?ini söylemeliyiz.

 Bu sayededirki “askerini ba?ka bir ülkede sava?a süren iktidar” alg?s? bo?a ç?kar?l?rken,milletin; devletinin ve askerinin arkas?nda oldu?uteyit edildi. OperasyonunTürk kamuoyuna fayda-maliyet ekseninde do?ru ve ?effaf olarak anlat?lmas? içinbütün ileti?im teknikleri kullan?ld?. Bir yandanoperasyonun k?sa sürece?inin bizzat Cumhurba?kan? ve Ba?bakan taraf?ndanvurgulanarak kayg?lar?n giderilmesi, di?er yandan PKK’y? devletle?tirmeprojesine kar?? s?n?r ötesinde büyük çapl? bir operasyon yap?labilece?iningösterilmesi iç kamuoyundaki farkl? hassasiyetlere yan?t verme aç?s?ndanstratejik önemdeydi. Öte yandan,harekat s?ras?nda Afrin’de sivillere zarar vermeme konusunda duyarl?l?k, terörörgütünün ön almas?n? engelleyici bir kararl?kl?kla vurguland?. Bu yakla??m,hem sivil kanad?n hem de TSK’n?n yapt??? her aç?klama tekrarlan?rken, sadeced?? kamuoyu de?il, özellikle do?u ve güneydo?uda fay hatlar?n? tetiklemegiri?imlerine kar?? da ön al?nmas?n? sa?lad?.

 Operasyonyeni ba?lad?. Pürüzsüz ilerleyece?ini beklemek yan?lt?c? olur. Ancak, bu kritikhamlenin kaç?n?lmaz oldu?u kesin. Türkiye,büyük ve ba??ms?z bir devlet olman?n gere?ini yapt?, yapacak. Neden DEA??- Zeytin Dal?Harekat?’n?n ana hedeflerinden biri de DEA?’?n bölgeden temizlenmesi. Neden?Çünkü DEA? bölgeyi hala etkin olarak kullan?yor. Örgüt; PKK, KCK, PYD-YPG’nininsan kaçakç?l??? gibi faaliyetlerden istifade ederek Türkiye’ye oradan daAvrupa’ya geçme çabas? içinde.

Harekât bunu da önlemeye dönük. – Bölgedengelen bilgilere göre PYD-YPG Afrin’den ayr?lmak isteyen sivillere izinvermiyor. PKK ve DEA?’?n bölgedeki sivilleri canl? kalkan olarak kullanmagiri?imlerini artarak sürecek. – Örgüt,öldürülen teröristleri sivilmi? gibi gösteriyor. Eski görüntülerdenyararlanarak kamuoyunu yönlendirmeye çal???yor. M?T’inTSK’yla e?güdüm halinde operasyona katk?s?n? ?u ba?l?klarda özetleyebilirim: – Taktikdüzeyde elektronik ve teknik istihbarat deste?inin sa?lanmas?.

 – Görüntüanalizlerinin ve kestirmesi yap?lan sinyal istihbaratlar?n?n anl?k olaraksahadaki birliklere iletilmesi. – ÖSObirliklerinin koordinasyonu ve harekata yönlendirilmesi. – Havasald?r?lar? için hedef belirleme, hedef güncelleme ve imha edilen hedefin sondurumu hakk?nda istihbarat toplama deste?i. – Afrin kentmerkezinden anl?k bilgi ve görüntü ak???n?n sa?lanmas?.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here