Bab Khas. Dapatan kajian menunjukkan pemberian sistem merit

Topics: EngineeringData

Type:

Sample donated:

Last updated: July 23, 2019

Bab ini akan membincangkan tinjauanliterature yang berkenaan keberkesanan penggunaan kaedah 4d dalam pelagajarandan pembelajaran Pendidikan jasmani. Bahagian ini ditulis dengan menggunakan pelbagai sumber seperti jurnal,abstrak, buku, laporan dan internet bagi mendapatkan hasil kajian lepas danpendapat pakar-pakar dalam bidang yang dikaji. Bahagian ini boleh menyambungkepada khazanah ilmu penetahuan yang sedia ada. 2.2.Refleksi SorotanLiteratur Kajian-kajian lepas yang mempunyaipersamaan atau boleh dijadikan sandaran untuk pengkaji membuat rujukan adalahseperti yang dilakukan oleh Ngu Mee Kok (2012) yang memfokuskan kepada tingkahlaku murid semasa pengajaran dan pembelajaran Sains di mana ianyamengetengahkan isu seperti murid yang hiperaktif, bertingkahlaku masalah dantidak memberi perhatian semasa pengkaji memberi penjelasan atau arahan bagisesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Responden dalam kajian initerdiri daripada 45 murid Tahun Tiga dari sebuah sekolah rendah di kawasanBandaraya Kuching. Sepanjang penyelidikan tindakan ini, beliau mendapati bahawamurid-murid tahun tiga telah menunjukkan perubahan dari segi tingkah lakunegatif dalam kelas kepada yang positif ekoran penggunaan kaedah ganjaran danhukuman.             Kajianyang dijalankan oleh Jumarni Binti Syamsuddin (2009), adalah untuk mengenalpastisejauh mana penggunaan sistem merit dapat membantu dalam meningkatkan kawalankelas. Penggunaan sistem merit ini menfokuskan kepada tiga item utama iaitupenglibatan pelajar di dalam kelas, kehadiran pelajar serta kesediaan pelajardalam menyiapkan tugasan dan memdengar arahan pengkaji. Kajian dilakukan keatas 68 orang pelajar yang terdiri daripada 66 orang pelajar daripada aliranperdana (kelas Perdagangan) dan 2 orang pelajar daripada aliran PendidikanKhas. Dapatan kajian menunjukkan pemberian sistem merit ini adalah berkesan danmencapai objektif kajian yang telah ditetapkan.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Bab Khas. Dapatan kajian menunjukkan pemberian sistem merit..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

 Hii Yien Chin(2012) telah menjalankan kajian untuk meningkatkan pembelajaran Sainsmurid-murid Tahun Empat dari SK Aman melalui kawalan kelas dengan kaedah sistemganjaran. Responden dalam kajian ini terdiri daripada 29 orang murid TahunEmpat dari SK Aman yang kebanyakannya memperoleh markah rendah bagi matapelajaran Sains dalam ujian lalu. Dapatan kajian mendapati peningkatan min danpenurunan sisihan piawai telah berlaku apabila kaedah sistem ganjaran yangdijalankan telah mengakibatkan pencapaian murid lebih baik.  Kajian tentangmasalah disiplin di salah satu sekolah rendah di Bandar Johor Bahru di negeriJohor dijalankan oleh Rosdi Ramli (2013) terhadap 20 orang murid. Hasil kajianmenunjukkan bahawa masalah disiplin murid di sekolah yang dikaji dalam tempohmasa kajian tidaklah begitu serius iaitu 20 orang daripada enrolmen 565 orangmurid, bersamaan 3.54% pernah terlibat dengan kes salahlaku sepanjang tahun2010. Zulkiflee (2002) menngkaji tentang persepsi dan sikap pelajar terhadappelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan diSekolah Menengah, Zon Bangsar, Kuala Lumpur.

Beliau membuat kajian terhadappersepsi dan sikap pelajar semasa pelaksanaan proses pengajaran danpembelajaran. Sampel kajian yang diambil terdiri daripada 375 orang pelajartingkatan empat dari tiga buah sekolah.  Melaluipermainan akan mempengaruhi perkembangan motor kanak-kanak sama ada motor halusmahupun motor kasar. Apabila kanak-kanak bergerak, tubuh badan mereka turutmelakukan pergerakan. Menerusi pendekatan permainan ini juga dapat menghasilkanhasil pembelajaran yang lebih baik di samping dapat meningkatkan keseronokankepada murid. Hal ini ada dinyatakan oleh Chong Lean Keow (2009) iaitupermainan yang sesuai dapat membantu kanak-kanak berfikir dan mampu memberikankeseronokan. Dan ini juga disokong oleh Sheppard (2006) yang menyatakanpermainan adalah cara untuk mengekalkan fokus pelajar dan dapat mengembangkansikap positif diri murid dalam pengajaran dan pembelajaran.

 Secarakeseluruhan, kajian-kajian lepas melaporkan bahawa tingkahlaku murid hendaklahdikawal supaya pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan secara terkawal dansistematik.                       BAB3      METODOLOGIKAJIAN   3.1 Pengenalan Bahagian ini memerihalkan latarbelakang sekolah serta latar belakang responden yang digunakan dalampelaksanaan kajian ini. Ciri-ciri responden dijelaskan dengan terperinci  merangkumi bilangan, umur, jantina, bangsa,dan lain-lain. 3.2 LokasiKajian  Kajian ini dilaksanakan di Sekolah Jenis KebangsaanTamil yang terletak di Jalan Raja SyedAlwi.

Sekolah ini mempunyai 35 orang guru, 5 orang staf sokongan serta300 orang murid. Terdapat 13 buah kelas dan 1 daripadanya adalah kelas pemulihan.3.3 Populasi danSampel Kajian Pengkaji memilih tahun 4 yangmempunyai seramai 80 orang murid yang terdiri daripada 30 orang murid lelakidan 30 orang murid perempuan telah dipilih sebagai responden untuk kajian ini. Semuaresponden yang dipilih berumur 10 tahun. Semua orang daripada respondenberagama Hindu dan berkerturunan India.  Kebanyakandaripada mereka tinggal berdekatan dengan kawasan perumahan di sebelah sekolah.Ibu bapa responden antaranya bekerja sebagai petani, peniaga runcit, danpekerja kilang.

  Berdasarkan penilaianpengkaji, lebih kurang 60% murid dalam saiz normal, 30% pula merupakan kurangberat manakala 10% lagi merupakan saiz obesiti. Rajah (i) menunjukkan grafaktiviti murid pada hujung minggu. Rajah 1.2 : Aktiviti Murid Tahun 4 PadaHari Minggu3.

4 TindakanYang Dicadangkan 3.4.1Prosedur Tindakan Penyelidikan tindakan yangdilaksanakan ini adalah berdasarkan kepada model penyelidikan tindakan yangdiadaptasi daripada Model Stephen Kemmis dalam Kartini Abdul Mutalib et.al(2012).   Rajah1.3 : Proses Kajian Tindakan Adaptasi Model Kajian Stephen Kemmis        Merujuk kepada proses Kajian TindakanAdaptasi Model Kajian Stephen Kemmis, pengkaji telah menjalankan prosesrefleksi, perancangan, tindakan, pemerhatian dan semak semula perancangansebagai asas kepada penyelesaian kendiri. 3.4.

2 Refleksi Padaperingkat ini, Model Stepen Kemmis menyatakan perlunya pengenalpastian masalahsebelum membuat kajian ke atas sesuatu isu atau permasalahan yang ingin dikaji. Pengkaji telah merefleksikan masalah-masalahyang dilalui selama 3 bulan. Daripada pengalaman tersebut, pengkaji mendapatimurid-murid Tahun 4 kurang memberi perhatian semasa pengkaji memberikan arahan.Murid-murid lebih suka bermain dengan alatan sukan sebelum pengkaji memberikanarahan, mengambil masa yang agak lama untuk berkumpul mengikut kumpulan yangditetapkan, mengganggu rakan sebelah dan sebagainya.  Masalah-masalah ini membawa kepada pembaziranmasa pengajaran dan pembelajaran dalam mengurus murid. 3.

4.3 Perancangan Pada peringkat inipula, Model Stephen Kemmis menyatakan bahawa selepas refleksi diri pengkajiperlu merancang tindakan yang bersesuaian dengan permasalahan. Pengkajitelah merancang beberapa langkah yang boleh membantu untuk mengurangkan masalahtingkah laku negatif yang sering ditunjukkan oleh murid setelah dianalisis dataserta pengenalpastian masalah utama.

Dalam proses merancang tindakan, pengkajitelah memilih dan mengenalpasti latar belakang murid yang sesuai untukdijadikan responden kepada kajian dan memilih objektif yang relevan. Bagi peringkat ini, pengkaji telah mencadangkanpenggunaan kad 4 Disiplin (4D) dalam pengajaran dan pembelajaran PendidikanJasmani untuk menyelesaikan masalah pengurusan murid semasa aktivitidijalankan. Pengkaji menyediakan empat jenis kad disiplin yang mempunyai empatjenis warna iaitu merah, biru, kuning dan hijau. Keempat-empat kad inimempunyai arahan-arahan yang telah ditetapkan oleh pengkaji. 3.

4.4 Tindakan  Model Stephen Kemmismenyatakan peringkat ini memerlukan pengkaji memilih tindakan yang sesuai danmelaksanakan tindakan bagi menyelesaikan permasalahan yang ingin dikaji. Bagi prosedurbertindak ini, pengkaji bersetuju untuk mengaplikasikan penggunaan kad 4D.

Pengkaji telah menggunakan empat kad disiplin  yang bersesuaian dengan tahap dan kemampuanmurid yang berupaya membantu mereka untuk mengawal tingkah laku dari semasa kesemasa. Pengkajimenggunakan kaedah pengumpulan data soal selidik, pemerhatian berstruktur dantemu bual sebagai langkah yangsesuai dalam melaksanakan kajian tindakan ke atas murid yang dikenalpastibermasalah dalam memberikan perhatian semasa pengkaji memberi arahan. 3.4.5Pemerhatian Pada peringkat ini, pengkaji memerhatikan semula samaada teknikyang digunakan berhasil atau tidak dalam mengurangkan masalah mengurus muridsemasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Pengkaji membuat pemerhatian yang berstrukturterhadap subjek kajian sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran modul berlangsung.(Lampiran B). Pengkaji telah memerhatikan setiap tingkah laku yang ditunjukkanoleh murid sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

 Pengkajimendekatkan diri dengan subjek kajian agar dapat mengetahui dengan lebih dekatsituasi subjek kajian. Hal ini membolehkan pengkaji mengetahui secara dekattingkah laku dan masalah yang dihadapi oleh subjek kajian. Menurut Meriam(1988) dalam Wee Eng Lee (2001) menyatakan bahawa kaedah pemerhatian dapatmemberi gambaran yang jelas tentang perlakuan peserta kajian kerana pengkajiberpeluang untuk melihat peserta kajian secara terus. Dengan cara ini pengkajidapat melihat sendiri aspek kelemahan dan bagaimana subjek kajian memberikanrespon terhadap penggunaan kad 4D yang ditunjukkan.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here