Ba?bakan ufak bir ele?tiri dahi yapmad???, ama dara

Topic: Art
Sample donated:
Last updated: September 6, 2019

Ba?bakan yard?mc?s? veHükümet Sözcüsü Bekir Bozda? sosyal medya hesab?ndan yapt??? aç?klamada TTB veTMMOB’ya sert sözlerle ele?tirdi.Ba?bakan Yard?mc?s? ve Hükümet SözcüsüBekir Bozda?, Türk Tabipler ve Türk Mühendis Mimar Odalar? Birli?i’nin Afrinilgili yapt??? skandal payla??mlara sert sözlerle kar??l?k verdi. Bekir Bozda?yapt??? aç?klamada terör örgütleri taraf?ndan yap?lan katliamlara sesç?karmayan TTB ve TMMOB’un Afrin operasyonunu ele?tirmesini manidar buldu.

 Bozda?, Twitter hesab?ndan yapt??? aç?klamada “Türk Tabipler Birli?i (TTB) ile Türk Mühendis veMimar Odalar? Birli?i (TMMOB) yönetimleri, bugüne dek terör örgütlerinin,teröristler, terör sald?r?lar? ve terör örgütü katliamlar?na dair en ufak birele?tiri dahi yapmad???, ama dara ve zora dü?tükçe onlara destek verdi?iaç?kt?r.” de?erlendirmesinde bulundu. TTB ve TMMOB’un yönetimlerinin kimleri temsil etti?ini soran Bekir Bozda?, “?nsan Haklar? ve bar?? kavramlar?; art?k buyönetimlerin terör sevicili?ini örtemez hale gelmi?tir. Sahi, TTB ve TMMOByönetimleri, gerçekte kimleri temsil ediyorlar? Türk tabib, mühendis vemimarlar? ve ç?karlar?n? m? yoksa terör örgütleri ve ç?karlar?n? m? temsilediyorlar?” ifadelerini kulland?.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Ba?bakan ufak bir ele?tiri dahi yapmad???, ama dara..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

  TÜRK ?SM?N? ÇIKARSINLARBozda?, ?unlar? kaydetti:”Bu haliyle; Türk Tabipler Birli?i yönetimi, Türktabiplerini; Türk Mühendis ve Mimar Odalar? Birli?i yönetimi, Türk mühendis vemimarlar?n? temsil edemez ve adlar?nda “Türk” ismini kullanamazlar.Türkiye’de bu kadar milletini, bayra??n?, vatan?n? ve devletini seven tabib,mühendis ve mimar varken, TTB ve TMMOB yönetiminin hala terör sevicilerinelinde olmas?, tabipler, mühendisler ve mimarlar için utanç verici, Türkiyeiçinse kabul edilemez, bir durumdur. Türk Tabipler Birli?i ile Türk Mühendis veMimar Odalar? Birli?i yönetimleri, ya görevlerini b?rakmal?d?r ya daadlar?ndaki “Türk” ismini ç?karmal?d?r veyahut da milletini vedevletini seven tabipler ile mühendis ve mimarlar, terör sevici bu yönetimleride?i?tirmelidir.”  

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here