Bahçeli, derken elbette ?’lay-? Kelimetullah’? hayk?r?yor, Türk milletinin

Bahçeli, ?hsan Eliaç?k’a demedi?ini b?rakmad?

“K?z?lelma, pazarda al?n?p-sat?lan elma de?ildir”

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli sosyal medyadan ?hsan Eliaç?k’?n “k?z?l elma
?irk ko?makt?r” aç?klamas?na sert yan?t verdi…

Bahçeli, “rezillik” olarak söz etti?i aç?klamas?nda sert bir tepki göstererek
“?u rezilli?e bak?n?z ki, K?z?lelma’y? ?irk gören kripto münkirler varm??!
Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, K?z?lelma’y? biliyor musunuz da ?irk
diye yaftal?yorsunuz?” dedi.

“KIZILELMA’YI ??RK GÖREN KR?PTO MÜNK?RLER VARMI?”

“Ancak içimizde ve d???m?zda suyu buland?rmaya çal??an bölücüler, az?l? teröristler
de bo? durmam??lard?r. Bu odaklar, halk? soka?a ç?karmaya u?ra??p
provokasyonlardan medet umsalar da, nihai olarak hezimet ve hüsrandan
kurtulamayacaklard?r. Türkiye, uluslararas? hukuk ve Birle?mi? Milletler
kararlar? do?rultusunda me?ru müdafaas?n? sonuna kadar icra ve ifa edecektir.
?stikamet neresi sorusuna K?z?lelma cevab?n? veren kahramanlar oldukça bu
millet, bu devlet, bu vatan ilelebet payidar kalacakt?r.

?u rezilli?e bak?n?z ki, K?z?lelma’y? ?irk gören kripto münkirler varm??! Bre
Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, K?z?lelma’y? biliyor musunuz da ?irk diye
yaftal?yorsunuz? K?z?lelma’y? duyunca beti benzi atanlar, size ra?men millet
olduk, size ra?men istiklalimizi koruduk. K?z?lelma ülküdür, ülküsüzler
anlayamaz. K?z?lelma aleme nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tan?yamaz.
K?z?lelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk
dü?manlar? tan?mlayamaz, i?birlikçiler idrak edemez.

K?z?lelma, pazarda al?n?p-sat?lan elma de?ildir. Türk milletinin ilahi s?r gibi
as?rlard?r vicdan?nda ya?at?p büyüttü?ü milli ahlak?, milli asabiyeti, milli
varl???n?n istikbal nurudur. K?z?l ruhlar, kirli emeller, gizil ve kindar
hevesler K?z?lelma’dan gocunsa da, Türk milletinin K?z?lelma’s? vard?r, mutlaka
bir gün ula??lacakt?r.”

“AFR?N DEMEK HATAY DEMEKT?R, AFR?N DEMEK K?L?S DEMEKT?R”

“Merhum Ziya Gökalp bak?n?z ne diyordu: “Zemini
mefkûre, semas? hayal; bir gün gelecek, fakat ?imdilik masal…” K?z?lelma
gidece?imiz, gitmek istedi?imiz, izimizi kaz?y?p ismimizi tarihin aln?na
yazaca??m?z her yerdir. Merhum Niyazi Y?ld?r?m Gençosmano?lu, Malazgirt
Mar??’nda, “K?z?lelma’ya hey K?z?lelma’ya” derken elbette ?’lay-?
Kelimetullah’? hayk?r?yor, Türk milletinin özlemlerini seslendiriyor, milli
hedef ve hayallerinin önünü aç?yordu. ?çimizdeki YPG’lilerin, sa?a sola
konu?lanm?? PKK ve FETÖ art?klar?n?n Türk milletinin ülkülerini karalamas?,
ülke ve ilkelerine kast etmesi imkans?zd?r. Bu alçalma haline te?ebbüs edenler
K?z?lelma’n?n onuruyla manen küle döneceklerdir. Merhum Niyazi Y?ld?r?m
Gençosmano?lu diyor ya: “Gazi alperenler i?e koyulun, gayr? söze vakit az
verilmeli. Bidevi atlara rüzgarca soluk ve y?ld?r?mlarca h?z verilmeli.” Devam
ediyor: “Barak Baba, Sar? Saltuk orada, Hac? Bekta? Veli, Taptuk orada, bir
mübarek vatan yapt?k orada, ki, bir can dilerse bin verilmeli.” Türk milleti
mazluma s???nak, zalime ate?tir. Bu ate?te teröristler Allah’?n izniyle
yanacak, Zeytin Dal? Harekât? huzur ve güvenli?imizi sa?layacakt?r. Çünkü Afrin
demek Hatay demektir, Afrin demek Kilis demektir. Yani vatan demektir.”

?HSAN EL?AÇIK NE DEM??T?

?hsan Eliaç?k sosyal medyada yapt??? payla??mda, k?z?l elman?n ?irk oldu?unu
söyleyerek, “K?z?l elma’ denen ?ey ?irktir. ‘Türk cihan hakimiyeti
mefkuresi’ymi?… Sen kim oluyorsun da dünyay? ele geçirmeye kalk?yorsun? Kim
dünyay? ele geçirmeye kalk?yorsa Allah’a ortak ko?uyor demektir. Mülk
Allah?nd?r!” demi?ti.

x

Hi!
I'm Garrett!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out