Bahçeli, derken elbette ?’lay-? Kelimetullah’? hayk?r?yor, Türk milletinin

Topics: Art

Type:

Sample donated:

Last updated: September 23, 2019

Bahçeli, ?hsan Eliaç?k’a demedi?ini b?rakmad?”K?z?lelma, pazarda al?n?p-sat?lan elma de?ildir”MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli sosyal medyadan ?hsan Eliaç?k’?n “k?z?l elma?irk ko?makt?r” aç?klamas?na sert yan?t verdi.

..Bahçeli, “rezillik” olarak söz etti?i aç?klamas?nda sert bir tepki göstererek”?u rezilli?e bak?n?z ki, K?z?lelma’y? ?irk gören kripto münkirler varm??!Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, K?z?lelma’y? biliyor musunuz da ?irkdiye yaftal?yorsunuz?” dedi.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Bahçeli, derken elbette ?’lay-? Kelimetullah’? hayk?r?yor, Türk milletinin..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

“KIZILELMA’YI ??RK GÖREN KR?PTO MÜNK?RLER VARMI?””Ancak içimizde ve d???m?zda suyu buland?rmaya çal??an bölücüler, az?l? teröristlerde bo? durmam??lard?r. Bu odaklar, halk? soka?a ç?karmaya u?ra??pprovokasyonlardan medet umsalar da, nihai olarak hezimet ve hüsrandankurtulamayacaklard?r. Türkiye, uluslararas? hukuk ve Birle?mi? Milletlerkararlar? do?rultusunda me?ru müdafaas?n? sonuna kadar icra ve ifa edecektir.?stikamet neresi sorusuna K?z?lelma cevab?n? veren kahramanlar oldukça bumillet, bu devlet, bu vatan ilelebet payidar kalacakt?r.

?u rezilli?e bak?n?z ki, K?z?lelma’y? ?irk gören kripto münkirler varm??! BreAllah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, K?z?lelma’y? biliyor musunuz da ?irk diyeyaftal?yorsunuz? K?z?lelma’y? duyunca beti benzi atanlar, size ra?men milletolduk, size ra?men istiklalimizi koruduk. K?z?lelma ülküdür, ülküsüzleranlayamaz. K?z?lelma aleme nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tan?yamaz.K?z?lelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türkdü?manlar? tan?mlayamaz, i?birlikçiler idrak edemez.

K?z?lelma, pazarda al?n?p-sat?lan elma de?ildir. Türk milletinin ilahi s?r gibias?rlard?r vicdan?nda ya?at?p büyüttü?ü milli ahlak?, milli asabiyeti, millivarl???n?n istikbal nurudur. K?z?l ruhlar, kirli emeller, gizil ve kindarhevesler K?z?lelma’dan gocunsa da, Türk milletinin K?z?lelma’s? vard?r, mutlakabir gün ula??lacakt?r.””AFR?N DEMEK HATAY DEMEKT?R, AFR?N DEMEK K?L?S DEMEKT?R””Merhum Ziya Gökalp bak?n?z ne diyordu: “Zeminimefkûre, semas? hayal; bir gün gelecek, fakat ?imdilik masal…” K?z?lelmagidece?imiz, gitmek istedi?imiz, izimizi kaz?y?p ismimizi tarihin aln?nayazaca??m?z her yerdir. Merhum Niyazi Y?ld?r?m Gençosmano?lu, MalazgirtMar??’nda, “K?z?lelma’ya hey K?z?lelma’ya” derken elbette ?’lay-?Kelimetullah’? hayk?r?yor, Türk milletinin özlemlerini seslendiriyor, millihedef ve hayallerinin önünü aç?yordu. ?çimizdeki YPG’lilerin, sa?a solakonu?lanm?? PKK ve FETÖ art?klar?n?n Türk milletinin ülkülerini karalamas?,ülke ve ilkelerine kast etmesi imkans?zd?r. Bu alçalma haline te?ebbüs edenlerK?z?lelma’n?n onuruyla manen küle döneceklerdir. Merhum Niyazi Y?ld?r?mGençosmano?lu diyor ya: “Gazi alperenler i?e koyulun, gayr? söze vakit azverilmeli.

Bidevi atlara rüzgarca soluk ve y?ld?r?mlarca h?z verilmeli.” Devamediyor: “Barak Baba, Sar? Saltuk orada, Hac? Bekta? Veli, Taptuk orada, birmübarek vatan yapt?k orada, ki, bir can dilerse bin verilmeli.” Türk milletimazluma s???nak, zalime ate?tir. Bu ate?te teröristler Allah’?n izniyleyanacak, Zeytin Dal? Harekât? huzur ve güvenli?imizi sa?layacakt?r. Çünkü Afrindemek Hatay demektir, Afrin demek Kilis demektir. Yani vatan demektir.

“?HSAN EL?AÇIK NE DEM??T??hsan Eliaç?k sosyal medyada yapt??? payla??mda, k?z?l elman?n ?irk oldu?unusöyleyerek, “K?z?l elma’ denen ?ey ?irktir. ‘Türk cihan hakimiyetimefkuresi’ymi?… Sen kim oluyorsun da dünyay? ele geçirmeye kalk?yorsun? Kimdünyay? ele geçirmeye kalk?yorsa Allah’a ortak ko?uyor demektir. MülkAllah?nd?r!” demi?ti.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here