Bilim belirtiliyor. Köse, konu?mas?n?n devam?nda ya?anabilecek olan mini

Topic: Art
Sample donated:
Last updated: August 23, 2019

Bilim adamlar?önümüzdeki 2020-2030 y?llar? aras?nda dünyada beklenen mini buzul ça? döneminiküresel ?s?nmaya kar?? çözüm olarak görüyor.?ngiltere Northumbria Üniversitesi’nde matematik profesörlü?üyapan Valentina Zharkova ve ekibinin matematik hesaplamalar?na göre güne?tekimanyetik dalgalar?n?n azalmas?yla 2021-50 y?llar? aras?nda hava s?cakl?klar?ndaciddi bir dü?ü?ün ya?anabilece?ini ifade ettiler.

Bu sürecinde 1600 ve 1700’lüy?llar da ya?anan mini buzul devrine benzeyece?i tahmin ediliyor.Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar? Birli?i (TMMOB) MeteorolojiMühendisleri Odas? Ba?kan? Ahmet Köse AA’ya verdi?i mülakatta; dünyadakiküresel ?s?nman?n gittikçe artt???ndan ve bu durumun buzullar? eritti?ini ifadeetti. Yurt genelinde ya?anan f?rt?nalar?n, ?iddetli ya?murlar?n, rüzgarlar?nh?zlar?n?n artmas? bozulan küresel dengenin bir sonucudur.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Bilim belirtiliyor. Köse, konu?mas?n?n devam?nda ya?anabilecek olan mini..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

1645-1715 DÖNEM?N?YA?AYAB?L?R?ZAç?klamalar?nda tropikal iklime do?ru gidi?attan bahsedenKöse, ?stanbul da s?k s?k hortumlar?n ya?and???n? kaydetti. Özellikle Ege,Akdeniz, Anamur ve Antalya civarlar?nda ya?anan hortumlar?n say?s?nda art???nya?and???n? vurgulad?.1500’lü y?llarda ya?anan güne?te ya?anan patlamalar? farkeden insanlar, bunlar? gözlemleyerek kaydediyorlar. Önümüzdeki 2020 ile 2030aras?nda, 1645 ve 1715 y?llar?nda ya?anan döneme benzer güne? lekelerininsay?lar?n da azalma oldu?u belirtiliyor.

Köse, konu?mas?n?n devam?nda ya?anabilecekolan mini buzul ça??n?n kendisini sevindirdi?ini; çünkü bunun gerçekle?mesitakdirinde küresel ?s?nman?n bir miktar dengelenebilece?ini ifade etti.Köse konu?mas?n?n devam?nda ?unlar? söyledi; mini buzulça??nda k?? erken gelip geç gidecek. ?stanbul da ya???l? kar günü say?s? 15’ten30’a ç?kacak.

Karadeniz ve Do?u Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde y?lboyu kar erimeyebilir. Deniz sezonu azalacak. Konya’da bu?day yeti?emeyebilir.    

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here