CMì Nh?t không khó n?u nh?ng c?ng không

Topics: Free samples

Type:

Sample donated:

Last updated: June 12, 2019

CMì Ramen là món ?n bình dân c?a ng??i Nh?t, v?i dinh d??ng cân b?ng m?t cách hoàn h?o và v? ngon ??c bi?t. Nh?ng món càng ph? bi?n binh dân thì h??ng v? càng ngon, càng d? ?n. Nh?ng món c?u k? xa hoa nhìn ??p m?t, ch? bi?n c?c kh?, ?òi h?i trình ?? k? n?ng ch? bi?n cao, nh?ng ch?a ch?c ?ã “d? ?n” vì nó kén ch?n kh?u v? ! Mì Ramen ?úng v? Nh?t không khó n?u nh?ng c?ng không ??n gi?n. Nó không ?òi h?i k? thu?t ch? bi?n c?u k? nh?ng l?i c?n t? m? kiên nh?n và th?i gian.

 Em hay ?i ?n mì Ramen ? các nhà hàng Nh?t t?i Vi?t Nam nh?ng ít th?y hàng nào n?u ?úng h??ng v? và cách ch? bi?n c?a ng??i Nh?t. H? s? bi?n t?u theo ki?u Vi?t Nam ?? ??n gi?n và thu?n ti?n h?n, ??c bi?t là v?i c?c món ?n kèm. Tuy ch? là món ?n kèm nh?ng nó có vai trò r?t quan tr?ng trong vi?c ?óng góp h??ng v? “chu?n Nh?t” cho tô mì Ramen.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "CMì Nh?t không khó n?u nh?ng c?ng không..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

B?n có th? thích nh?ng s? không bao gi? có th? hi?u và yêu ?m th?c Nh?t B?n n?u không ???c th??ng th?c nh?ng món ?n ?úng v?i cách ch? bi?n c?a nó. ?ây là cách làm các món ?n kèm mì Ramen truy?n th?ng c?a Nh?t em h?c t? Bà n?i và M?. 1. Tr?ng Ramen: chúng ???c lu?c m?m nh?ng ph?n lòng ?? tr?ng không chín hoàn toàn. Lòng ?? tr?ng nh?t ??nh ph?i còn lòng ?ào.

Tr?ng ???c ??p treong gia v? ??c bi?t, ti?ng Nh?t g?i là Ajitsuke Tamago ho?c Nitamago.Thành ph?n Tr?ng gà (?? trong t? l?nh)N??c t??ng Nh?t, Mirin, n??c l?nh, hoa h?i, 1 ít g?ng.H??ng d?n1. N?u sôi n??c v?i m?t ít gi?m2. Khi n??c sôi, l?y nh?ng qu? tr?ng t? t? l?nh ra, kheo léo dùng 1 chi?c kim ?âm th?ng 1 l? nh? ph?n ??u to c?a qu? tr?ng, ??ng ?? ranh màng khí.

C?n th?n ??t tr?ng vào n?i n??c nh? nhàng v?i m?t cái vá ho?c cái v?t.3. Gi?m nhi?t ?? ?? duy trì n??c sôi v?a và n?u tr?ng cho chính xác 7 phút.4. Sau 7 phút, v?t nh?ng qu? tr?ng ra và ngâm tr?ng trong bát n??c ?á, ?? ngu?i trong 3 phút.

5. Nh?ng qu? tr?ng lu?c m?m không hoàn toàn c?ng, vì v?y b?n nên nh? nhàng bóc tr?ng ra.6. Sau ?ó pha h?n h?p n??c t??ng + mirin + n??c l?nh theo t? l? 1:1:3 ?un sôi v?i g?ng, hoa h?i và ?? ngu?i hoan toàn, sau ?ó l?c b? xác. Ngâm nh?ng qu? tr?ng ng?p trong h?n h?p này.

??p trong ít nh?t 3-4 gi? trong t? l?nh. T?t nh?t ?? qua ?êm7. L?y nh?ng qu? tr?ng ra và s? d?ng. Lúc này tr?ng th?m gia v? r?t ngon.

2. Moyashi: giá ?? v?i n??c s?t cay (moyashi có ngh?a là giá ??). B?n có th? dùng nh? m?t món khai v?, ?n kèm ho?c thêm chúng vào mì ramen s? h?p d?n h?n. Thành ph?n: c?a món này là nh?ng gia v? luôn có s?n trong b?p Nh?t vì ?ây là món ?n kèm ph? thông trong b?a ?n cu? ng??i Nh?t. 340 g giá ??u xanh. 1 mu?ng canh h?t mè rang th?m ( tr?ng và ?en) Hành lá x?t nh? / hành lá ?? trang trí (tùy ch?n) 2 mu?ng canh D?u mè (n?u không mua ???c d?u mè c?a Nh?t b?n có th? dùng d?u mè c?a Meizan ? các siêu th? c?ng r?t ngon) 1,5  mu?ng cà phê N??c t??ng 1,5  mu?ng cà phê Shichimi Togarashi (Cái này là gia v? ph?i có trong b?p Nh?t, ? VN có th? mua trong h? th?ng Hachi Hachi ho?c gi?ng nh? m? minh là…t? làm) N?a mu?ng cà phê mu?i Tiêu ?en xayH??ng d?n cách làm:1. Tr?ng s? giá ?? trong kho?ng 1-2 phút.

Sau ?ó v?t ra, ?? ráo n??c.2. Tr?n các gia v? còn l?i trong m?t bát l?n.3. Thêm giá ?? vào tr?n ??u, r?c h?t mè và thêm hành lá n?u b?n thích. 3. Chashu Nh?t B?n:  ngoai vi?c dùng kèm mì Ramen, c?ng có th? s? d?ng chashu cho các món mì bún khác nh? Hiyashi Chuka và Tsukemen, ho?c làm bánh sandwich, c?m chiên …. Món th?t om t??ng này c?ng na ná nh? món Phá l?u th?t c?a Vi?t ho?c Xá Xíu c?a ng??i Tàu nh?ng h??ng v? d?u h?n, thanh nh? h?n, không n?ng mùi ng? v? h??ng.

Thành ph?n: 300gr th?t l?n ( b?ng ho?c l?ng tùy thích ) 1 mu?ng cà phê mu?i1 mu?ng cafe Shichimi Toragashi (th?t v? h??ng) ½ mu?ng canh d?u mè 1 ít g?ng, thái lát Poa rô  250ml n??c 150ml r??u sake  150ml n??c t??ng 3 mu?ng canh ???ng   Hành lá, hoa hànhH??ng d?n:1. C?t l?y ??u hành. L?y ph?n thân tr?ng, tách lõi bên trong, và sau ?ó c?t s?i ngâm trong bát n??c. Hoa hành c?t khúc ng?n 5cm.2.

R?c và chà xát mu?i vào th?t l?n th?t k?.3. ?un nóng d?u trong ch?o sâu lòng. ?? l?a l?n và  rán ph?n phía bên m? tr??c, sau ?ó l?t sang phía bên kia kho?ng 10 phút.4. Khi th?t ?ã chuy?n sang màu vàng nâu thì v?t th?t ra, sau ?ó cho t?t c? các thành ph?n gia v? còn l?i vào ch?o ?un sôi, cho g?ng và hoa hành t??c nh?, shichimi toragashi vào.

6. H? nh? l?a cho ph?n th?t ?ã rán ? trên vào ch?o. ??y n?p lên th?t ?? làm kín ph?n th?t. N?u b?n không có n?i chuyên d?ng làm chasu, b?n có th? dùng lá nhôm m?ng ?? ??y kín.

7. ?un nh? l?a, th?nh tho?ng tr? m?t, ?un t? t? cho ??n khi c?n n??c.9. ?? th?t ra và c?t lát m?ng.

Dùng kèm th?t v? h??ng, hành s?i m?ng (shichimi toragashi), ?n kèm c?m, bánh mì, các lo?i mì bún khác.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here