DO?RUDAN Bu yüzden hisse senedi, tahvil gibi sermaye

Topics: Art

Type:

Sample donated:

Last updated: May 21, 2019

DO?RUDAN YABANCI YATIRIMLAR        Ülkelerinellerinde bulunan kaynaklar? ile yap?lmas? gereken yat?r?mlar, e?er s?n?rl?kal?rsa yat?r?mlar?n yap?lmas? için gerekli olan kaynak para, d?? kaynaklardanba?ka bir deyi?le yabanc? yat?r?mc? sermayesi ile kar??lanmaktad?r.       Do?rudanyabanc? yat?r?mlar?n, ev sahibi olan ülkeye yapt??? fayda milli geliri üzerineolan net faydas?d?r.

Gelen yabanc? yat?r?m?n ev sahibi olan ülke üzerineyapt??? ödemeler yönündeki faydas? büyük etki sa?lamaktad?r. Yabanc? yat?r?m?n,ev sahibi ülke üzerindeki nakliyat ve ileti?im a?lar?n? geli?tirmesi, ev sahibiülkede üretilen ham maddelerin ve çe?itli mallar?n ba?ka pazarlara aç?lmas?n?ve bu pazarlarda yer edinmesi üzerine büyük etkisi bulunabilir.1   K?sacas?yabanc? sermayenin tan?m? bir ülkenin kar??l???n? sonradan verme ko?ulu ileyabanc? bir ülkeden elde edece?i ve ekonomik gücüne ekleyebilece?i bir çe?itparasal ve teknik kaynaklard?r.   Yabanc?yat?r?mc?n?n bir ülkeye olan faydas? k?saca, ülkede bulunan eldeki sermayestokunun yükselmesine, çe?itli teknoloji ve i?letme bilgisinin ev sahibi ülkeyegelmesine, çe?itli kollarda istihdam yaratmas?na ve rekabetin geli?tirilmesi,ödemeler de bulunabilecek iç s?k?nt?lar?n azalmas?na, piyasaya hareketkazand?r?lmas?na, teknik bilgili eleman ve yönetici pozisyonlar?n?n azalmas?ndaetkili olmaktad?r.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "DO?RUDAN Bu yüzden hisse senedi, tahvil gibi sermaye..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Yabanc? yat?r?mlar?n, geli?mekte olan ülkelerin büyümesineve kalk?nmas?na çok olumlu etkileri bulunmaktad?r. Bu yüzden yabanc? sermayeyedo?ru yönelme e?ilimleri gözükmektedir. Fakat yabanc? yat?r?m sadece ev sahibiülkeye de?il, yat?r?m? yapan yabanc? ülkeye de çok büyük yararlar?bulunmaktad?r.2 1. DO?RUDAN YABANCIYATIRIMLARIN TANIMI   Büyük bir?irketin kurulu oldu?u ülkenin d???nda ba?ka ülkelerde üretim yapmak için,üretim tesisi kurmas? ve ya s?n?r ötesi ülkede bulunan çe?itli üretimtesislerini sat?n almas? ya da sermaye art?r?m?na giderek kendine ba?l? bir?irket durumuna getirmesiyle bir do?rudan d?? yat?r?m yapm?? olunur.

3    Yat?r?labilenkaynaklar?n ki?iler ve ya bir çe?it kurulu?lar taraf?ndan s?n?r ötesinde birülkeye ta??nmas? ?eklinde ifade edilen do?rudan yabanc? yat?r?mlar, Üretimeyatk?n olan yabanc? ülkelerin üretim araçlar?na yönelik gerçekle?tirilenyat?r?mlard?r. Bu yüzden hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasas? enstrümanlar?ndanayr?lmaktad?r. Do?rudan d?? yat?r?mlar ile yerli ?irketlere k?smen ve yatamamen sahip olunmas? ve bu ?irketlerde yönetimde hak sahibi olunmas?,küreselle?en dünyada ülke ekonomisinin dünya ekonomisi ile rekabete girmesinisa?lamaktad?r.4 Avrupa birli?ine göre dört çe?it DYY türübulunmaktad?r.*Bütünüyle sermaye sa?layan bir ?ahsa ait ?ubeleraç?lmas?, aç?lan ?ubelerin geni?letilmesi ve ya yeni firmalar olu?turulmas? vemevcut bulunan firmalar?n tamam?yla sat?n al?nmas?. *Sürekli kal?c? olacak ?ekilde ekonomik aç?dan bir ba?olu?turmak ve ya mevcut bir firmaya i?tirak etmek.

 *Sürekli kal?c? bir ba? olu?turmak için be? y?ldanfazla uzun vadeli krediler açmak. *Bankalar da dahil olmak üzere mali kurumlara 5 y?ldanuzun vadeli kredi vermek.  2. NEDEN DO?RUDAN YABANCIYATIRIM   Do?rudand?? yabanc? yat?r?m?n, geli?mekte olan ülkeler üzerinde kalk?nmas?nda etkilirol oynamas?, bütçe aç?klar?nda ki etkisi ve endüstriyel aç?dan yap?lanmayaolan etkisi sebebiyle 2. Dünya Sava??ndan sonra h?zla etkili olmaya ba?lam??t?r.

    Özellikle1980 y?l?ndan sonra dünya daha da küreselle?meye ba?lam?? ve do?rudan d??yat?r?mlar artm??t?r.2000 y?l? itibariyle DYYlerin boyutu 1,5 trilyon dolarseviyesine gelmi? ve büyüme h?z?nda dünya ticaret hacminden daha büyük birbüyüme oran? elde etmi?tir. Bu nedenle DYYlerin hangi amaçla yap?ld??? ara?t?rmac?laraç?s?ndan büyük bir ara?t?rma konusu haline gelmi?tir. Firmalar?n ürettiklerimal ve ya hizmetleri ihraç etmek ve ya Lisans ve yönetim aç?s?ndan çe?itli sözle?meleryaparak giderek artan DYYlerin gerçekle?me nedenlerini ?u ?ekilde s?ralayabiliriz.5 *Dünyadaki de?i?ik co?rafyalarda bulunan hammaddelerin ve kaynaklar?n sürekli ve ucuz bir ?ekilde olacak ?ekilde teminedilmesi *Üretimde bulunan çe?itli basamaklar?n ba?ka yerlerdeyapt?r?larak maliyetlerini dü?ürme dü?üncesi*Üretici firmalar?n ellerinde bulunan özel bilgi veçe?itli gizli üretim tekniklerini lisans anla?malar? ve ya ba?ka bir ?ekildepayla?mak istememesi ile üretimi do?rudan kendi yapmas? *Üreticinin kendi yaratt??? marka de?erinin dü?mesiniistemedi?i için üretimi sadece kendisinin yapmak istemesi *Üreticinin yaratt??? marka de?erine güvenerek, markade?erinden ba?ka ülkelerde de faydalan?p potansiyel mü?terisini artt?rma iste?i *Üretim yapt??? ülkede kendi iç pazar?n? doyurdu?uiçin kar marj?n?n dü?mesi bu nedenle ba?ka pazarlar arama iste?i *?thalatç? ülkenin koydu?u çe?itli vergi yükündenkaçma ve ya vergi yükünü azaltma iste?i *Firmalar?n kendi ülkelerinde bulunan çe?itlik?s?tlamalardan kaçarak ba?ka bir ülkede daha rahat ve liberal çal??ma ortam?olu?turmak istemesi *Yabanc? teknoloji kullanmak istemesi 3. DO?RUDAN YABANCI YATIRIMVE KALKINMA ?L??K?S?   DYY ilekalk?nma aras?nda do?ru orant?l? olacak ?ekilde bir ili?ki vard?r. DYY’lerinkalk?nma için bu kadar önemli olmas?n?n sebebi kalk?nma sonucunda ortayaç?kacak olan yat?r?m olgusunun tasarruf üzerinde ki duyarl?l???d?r.     Tasarruflar?n?nbüyüklü?ü ve yat?r?mlara yöneltilmesi durumunda aç??a ç?kacak olan büyüme vesosyo kültürel geli?meler kalk?nman?n kendisini ortaya ç?karacakt?r.

DYY’ler konusunda gösterilecek olanönemli olumlu performanslar kalk?nma için gerekli olan ortam? haz?rlamayayard?mc? olacakt?r. Fakat bu durumun DYY’lerin sadece tek ba??na kalk?nma için yeterli oldu?unu göstermemektedir.DYY’lerin geli?mekte olan ülkeler de kalk?nman?n temel basama?? oldu?unusöylememizde bir sak?nca yoktur. DYY’ler küreselle?en Dünyan?n ayr?lmaz birbütünü olarak, Dünya ekonomisine ?ekil veren bir unsurdur. Yabanc? sermayeyat?r?mlar?n? ülke ekonomisi üzerinde bulunan katk?s?n? ve uluslar aras? alandarekabete olan katk?s?n? benimsemi? olan ülkeler aras?nda son 10 y?ld?r çokbüyük bir rekabet vard?r. Birçok ülke yat?r?m ortam?n? iyile?tirmek için birçokreform hareketleri yapmaktad?r. Bunlar;6*Do?rudan yabanc? yat?r?mlar?n yap?labilmesi içinyasal çerçevelerin geni?letilmesi *Yat?r?m için gerekli olan ortam?n iyile?tirilmesi *Ekonomik birtak?m de?i?kenlerin düzeltilmesi veiyile?tirilmesi    Olaraks?n?fland?r?lm??t?r. Söz edilen ülkeler içerisinde bu planlar? daha önceyapm??, kalk?nma planlar?nda yabanc? yat?r?mc?lar? ekonomik aç?dan stratejikolarak planlam?? ve bugün yabanc? sermayeyi ülke büyümesini, ihracat?n veüretimin ana gücü haline getirmeyi ba?arabilmi? ?rlanda, Çekoslovakya ve Taylandgibi birçok ülke bulunmaktad?r.

    Günümüzde küreselle?en Dünya da yabanc?sermayeyi, ekonomik kalk?nma ve büyüme dinamikleriyle harmanlamak çok büyükönem ta??maktad?r. Ba?ar?l? olan ülkelerde bu harmanlama olay?n?n ne kadar iyibir ?ekilde yap?ld??? gözden kaçmamal?d?r. Bu ülkelerde yat?r?m?n sonuçlar?n?nk?sa vadeli de?il uzun vadeye göre harmanland??? dikkat çekmektedir. Bununyan?nda yabanc? yat?r?mc?ya özendirme yard?mlar? yap?l?rken yerli yat?r?mc?daasla göz ard?r edilmemeli ve gereken önem verilmelidir.

 5. DO?RUDAN YABANCIYATIRIMLARIN ÖNEM?    2. Dünya Sava??ndan sonraki dönemde dünyaüzerindeki artan liberalle?me ile sermaye hareketlili?i dönemine giri?yap?lm??t?r. Dünya da DYY 1980 y?l?nda Dünya gelirinin yüzde 6 s?na denkgelirken 2004 y?l? itibari ile gelirin yüzde 23ü seviyelerine gelmi?tir. Bugeçen 25 y?l içinde dalgalanmalar olsa da DYY’nin önemi gün geçtikçeartmaktad?r.     Günümüzitibariyle DYY’nin giri? stoku 9 trilyon dolar? civar?ndad?r.

Ayr?ca Dünya dacari olarak artan sermayeler dünya GSY?H’sine oranland??? zaman genel olarakdüzenli ve orant?l? bir seyir izlemi?tir. DYY hem geli?mi? ülkeler hem degeli?mekte olan ülkeler için çok önemlidir ve önemi gün geçtikçe artmaktad?r.?statistiksel geli?melerin yan? s?ra Dünya da ki artan rekabete ve inovasyonauyum sa?lamakta bir di?er önemli sorundur. Bu durumda sermayenin yan?ndasermayeyi i?leyebilmek için be?eri, inovatif, teknolojik, mülkiyet haklar?teknik bilgi ve üretkenlik gibi birçok niteli?in önemi artmaktad?r.

Özelliklegeli?mekte olan ülkeler bu pazardan pay almak istiyorsa teknolojik ve be?erisermaye olarak geli?mek zorundad?rlar. Bu sebepten ötürü DYY vazgeçilemez birnimet halini alm??t?r. Çe?itli ekonomik kaynaklar incelendi?inde yabanc?sermayenin ülke ekonomisi için ne kadar de?erli oldu?u daha derin ?ekildekar??m?za ç?kmaktad?r.7 * D?? ticaretin büyümeye ve geli?meye olan olumlukatk?s? herkes taraf?ndan kabul görmü? bir gerçektir. Bu sebeple ülkelerinekonomi politikalar? buna göre ?ekillenmi?tir. Çe?itli hizmetlerin ve mallar?ndünya pazar?nda dola?mas?n? sa?layan yabanc? sermaye yat?r?mlar?, dünyapazar?n?n yönünü belirmi?tir. *Yabanc? sermaye yat?r?mlar?n?n etkisi sayesindeolu?an kalk?nma da ve büyümede olan olumlu etki yabanc? sermayelereyat?r?mlar?na uygun olan ekonomik politikalar?n ortaya ç?kmas?na nedenolmu?tur. 5.

1. Sermaye ?hraç Eden Ülke Ve Yat?r?mc? Aç?s?ndan   Küreselle?meöncesinde fazla önemi olmayan yabanc? sermaye, günümüzde ülkelerin kalk?nmas?nasa?lad??? yüksek fayda sebebiyle geli?mi? ve geli?mekte olan ülkelerde çok önemli bir duruma gelmi?tir.     Küreselle?meyle birlikte ortaya ç?kanticarette ve ekonomide liberalle?menin h?z kazanmas?yla birlikte,  dünyada paran?n dola??m? artm??, ticaret dahaserbest bir hale gelmi? ve tüketici hareketleri de?i?mi?, birbirlerine dahabenzer bir hale gelmi?tir.

Bunlarla beraber sanayile?menin tek bir co?rafibölgede olma süreci kaybolmaya ba?lam??, i?letmeler ve sektörler aras?ndakigeli?meler h?zlanm??, s?n?r ötesinde ve i?letmeler aras?ndaki i? birli?i vesermaye yat?r?mlar? artm??t?r. Bunun sonucunda ülkeler aras?ndaki s?n?rlarhayali olarak kalkm??t?r ve dünya tek ve büyük bir pazar haline gelmi?tir. BuPazar olu?tuktan sonra, firmalar aras?ndaki rekabet çok artm??t?r ve daha ucuzadaha yeni ve daha kaliteli ürün üretme yöntemleri aranmaya ba?lam??t?r.

Geli?mi?ülkeler, pazardaki paylar?n? artt?rmak için daha ucuza i? gücü, daha ucuzahammadde, daha kolayla?t?r?lm?? yasalar ve vergi sistemlerini elde edebilmekiçin sermaye ve teknolojiyi aktarma yolunu seçmektedir.8      5.2  Yat?r?ma konu olan ülkeaç?s?ndan   DYYler geli?mi? ve geli?mekte olan ülkeler için refah? ve kalk?nma seviyesiniyükseltmenin en iyi yollar?ndan biridir. Bu ülkeler küreselle?en dünyadaDYYlerin ekonomilerine katk?lar?n?n ne kadar de?erli oldu?unu gün geçtikçe dahafazla anlam??t?r.

 Geçmi?te DYY ler sadece sermaye aç???n?kapatmak,istihdam? artt?rmak,üretim kapatisesini artt?rmak,daha ucuz hammaddekullanmak  ve döviz rezervini daha fazlageni?letmek için cazipti. Fakat günümüzde bu etmenlere ilave olarak, daha yenibeklentiler ortaya ç?km??t?r.Bu beklentiler,ülke içerisinde daha çeki?meli birrekabet ortam? olu?turmak,yeni teknolojik araçlar geli?tirmek,yeni üretimyollar? geli?tirmek,d?? dünyaya  dahafazla aç?lmak ve insan kaynaklar?n?n geli?tirilmesidir.DYY lerin bu kadar h?zl?geli?mesi ve uluslaras? ticaretin gün geçtikçe daha fazla serbestle?mesi birçok olumsuz tepki almakla birlikte, geli?mi? ve geli?mekte olan ülkelerin baz?ç?karlar? do?rultusunda kar??l?kl? olarak gerçekle?mektedir.Ev sahibiülkenin,bu durumda ç?karlar? ?u ?ekildedir.9 *DYYler portföy yat?r?mlar?ndaki gibi de?illeridir. Yat?r?myap?lan ülkelerde meydana gelebilecek bir iç kar???kl?kta ülkeyi terk etmek portföyyat?r?mlar?ndaki gibi kolay olmayacakt?r. Bu da yat?r?m yap?ld?ktan sonra,olu?abilecek  kriz senaryosuna ra?mendaha  uzun süreli korunmas? anlam?nagelmektedir.

 *Ev sahibi ülke yat?r?mlara herhangi bir borçlanmadurumuna dü?meden sahip olur. *Kendi tasarruflar?n?n üstünde  yat?r?m alan ev sahibi ülke de üretim artar. *Yap?lan yat?r?mlar ev sahibi ülkede istihdam?artt?rmaktad?r. *Yabanc? yat?r?mc? sahip olu?u yüksek teknolojiyi vebilgiyi ev sahibi ülkeye götürür.

Ev sahibi ülke e?er bu teknolojiyi ö?renir vear-ge ye yat?r?m yaparsa, ilerleyen dönemler de teknoloji ithal eden de?il, teknolojiyiihraç edebilen bir ülke haline dönü?ebilir. *Yabanc? bir yat?r?mc?, ev sahibi olan bir ülkeyeyat?r?m yapt???n da kendi teknolojisini de beraberinde getirir ve ev sahibiülkede ya?ayan insanlara bu teknolojiyi kullanabilmeleri için çe?itli kurs vee?itimler verir. Bu durumda da bu teknolojiyi ö?renen insanlar?n zamanlaücretleri artar ve halk?n refah seviyesin de de bir nebze de olsa yükseli?meydana gelir.*Yabanc? yat?r?mc? ev sahibi ülkeye giderken yan?ndayönetim konusunda y?llarca birikmi? olan bilgi ve birikimi de götürür. Bu da i?gücünün yeni modern normlarla yönetilmesi için gerekli olan yönetici kadrosununyeti?tirilmesine yard?mc? olur. *Ev sahibi olan ülkelerde yat?r?mlar?n yap?ld????ehirlerde sanayiye do?ru orant?l? olarak tar?mda da art?? meydana gelmektedir.Bu bölgelerde nüfus artt??? için ?ehirle?me de artacak ve sosyo kültürel manada geli?meler meydana gelecektir.

 *Üretim yap?lacak olan sektör de yan sanayidegeli?meye ba?layacak ve bir süre sonra bölgede yap?lan üretimin ihtiyaçlar?n?kar??layabilecek bir seviyeye gelecektir. Bu da zamanla  istihdam aç?s?ndan büyük  katk? sa?layacakt?r. *Yabanc? pazarlara ula??lmas?n da yabanc? yat?r?mc?n?nsa?layaca?? katk?dan büyük oranda istifade edilir. Yabanc? yat?r?mc? ev sahibiülkenin, ihracat hacminin artmas?na, ithalata ve döviz rezervlerinin artmas?nayard?mc? olur. Ödemelerde bulunan dengesizli?i düzeltir. *Dyylerin girdi?i piyasalarda rekabet olay? hatsafhalara ula?maktad?r.

Rekabetin kazand?rd??? ?eyler ise ayn? mal? daha ucuzasat?n alan tüketicinin refah düzeyinin artmas?na neden olur. Ürün çe?itlili?i,ürün kalitesi ve garanti kapsam? gibi konularda daha çok geli?me meydana gelir. *DYYler giri? yapt??? ev sahibi ülkelerde sadeceekonomik aç?dan katk? sa?lamaz. Vatanda?l?k ve devlet ili?kileri konusunda da çokönemli de?i?ikliklerin olmas?na sebep olur.

?nsanlarda meydana gelen refahart??? hizmet sektörlerini de geli?tirir. Ça?da? beklentiler ve de?erlerininsanlar?n günlük hayat? içerisindeki de?erini artt?r?r. Temel haklar?n veözgürlüklerin insanlar gözündeki de?erini artt?r?r.10 6. DO?RUDAN YABANCI YATIRIMKARARLARINI ETK?LEYEN FAKTÖRLER    Geli?mekteolan ülkelere yap?lacak olan DYY’ler genel olarak ki?i ba??na dü?en milligelir, politik durumu, vergiler ve döviz kurlar? gibi çe?itli etmenler gözönüne al?narak yap?l?r. Geli?mi? ülkelerden geli?mekte olan ülkelere do?ruyap?lan yat?r?mlarda ise politik dengesi, alt yap?sal durumu, vergiler, d??aaç?kl?k durumu ve kazanç durumunda ortaya ç?kacak vergi oranlar? gibi faktörlerönemli bir rol oynamaktad?r. Bu faktörlerin ayn? zamanda do?rudan yabanc?yat?r?mlar?n?n serbest bölgelere de gelmesinde önemli bir rol oynamaktad?r.11 6.

1. Politik Denge    Politikdurumdan iyi olmayan bir ülkeye yabanc? bir yat?r?m arac?n?n gelmesi biraz zorolacakt?r. Bu durum yabanc? yat?r?mc? üzerinde cayd?r?c? bir etkiye sebepolacakt?r. Yabanc? yat?r?mlar ve politikada negatif denge bulunan ülkeleraras?nda negatif bir orant? bulunmaktad?r. Bu orant? sektörlerden sektörlerefarkl?l?k olu?turacakt?r.

Ayr?ca ülkelerin içinde bulundu?u kötü bir durumunserbest bölgelerde ki yat?r?m kararlar?n? da olumsuz yönde etkileyece?i tahminedilmektedir.  6.2. Özendirici Politikalar    Yabanc?sermaye yat?r?mc?lar?n?n dikkatini çekmek üzere yap?lan birkaç özendiricipolitika yat?r?mc?lar?n bu ülkelere yat?r?m yapmas?na yard?mc? olabilir. Ancakbirkaç ünlü iktisatç?(Aharoni,Barlow,Wender) yabanc? yat?r?mc?lar?n yat?r?myapmadan önce gelir vergisindeki muafiyet gibi politikalar?n pek dikkateal?nmad???n? dü?ünmü?lerdir. Fakat yine de geli?mekte olan ülkelerin uygulad???bu politikalar?n yat?r?mlar?n gelmesine yard?mc? oldu?u görülmektedir. Örne?inPolonya’n?n serbest bölgelerde yapt??? birkaç olumsuz vergi hamlesi yabanc?yat?r?mc?lar taraf?ndan ho? görülmemi? ve ba?ka alternatif ülkeler aramayaitmi?tir.

  6.3. Dü?ük Ücretler    Geli?mekteolan ülkelerde olan ucuz i? gücü özellikle emek gerektiren i?lerde maliyetidü?ürmede, uluslararas? alanda büyük farklar meydana getirmektedir. DYY’leriözelikle i?çili?in yo?un oldu?u mallarda üretimi aç?s?ndan etkilemektedir.Örne?in, Çin deki ucuz emek gücünün ihracata yönelik yabanc? yat?r?mc?lar?ndikkatini çekmektedir.

Emek ucuz olu?u için daha az maliyetle, rekabetin yüksekoldu?u dünya piyasas?nda daha fazla pazardan pay almas?n? sa?layabilmektedir. ?K?NC?BÖLÜMTÜRK?YE’DEDO?RUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOM?K BÜYÜME  1.     TÜRL?YE’N?N DO?RUDAN YABANCI YATIRIMLAR PERFORMANSI                 1 1Hayrettin DEM?RCAN, “Dünya ve Türkiye’deki Yabanc?Sermaye Yat?r?mlar? ve Stratejileri”, Hazine Müste?arl???, Ekonomik Ara?t?rmalarGenel Müdürlü?ü, Mart 2003, s.62 Güngör URAS, “Türkiye’de Yabanc?Sermaye Yat?r?mlar?”, ?stanbul, 1979, s.

19.3Halil SEY?DO?LU,”Uluslararas? Finans”, 3.Bask?, Güzem Yay?nlar? No:16, ?stanbul, 2001,s.397. 4 Nahit TÖRE, “Dünyada Yabanc?Sermaye Ak?mlar?”, TCMB, Ekonomik ?stikrar, Büyüme ve Yabanc? Sermaye ?simliKonferansta Yap?lan Konu?man?n Metni, Eri?im: http://www.

hazine.gov.tr5Halil SEY?DO?LU,”Uluslararas? ?ktisat”, Güzem Yay?nlar?, Geli?tirilmi? 13.Bask?, ?stanbul,1999, s.

665-668. 6 ?brahim ÇANAKÇI, Yabanc? SermayeArenas?’nda Yap?lan 04.07.

2003 Tarihli Aç?? Konu?mas?, Hilton Ankara, Eri?im:http://www.hazine.gov.tr7Kadir KARAGÖZ, “Türkiye’deDo?rudan Yabanc? Yat?r?m Giri?lerini Belirleyen Faktörler: 1970 – 2005”, ?nönüÜniversitesi, ??BF, Ekonometri Bölümü, 16.

?statistik Ara?t?rma Sempozyumu,Ankara, 9-10 May?s 2007, s.932-934. 8 Suna OKSAY, “Çokuluslu ?irketlerTeorileri Çerçevesinde, Yabanc? Sermaye Yat?r?mlar?n?n ?ncelenerekDe?erlendirilmesi”, D?? Ticaret Müste?arl??? Dergisi, Say? 8, Ocak 1998,s.15-199 Alper EK?NC?, “Çin Yabanc? SermayeTürkiye”, Turhan Kitabevi, Ankara 2005, s.15.

10Ye?im Ç?LES?Z, “Türkiye’deYabanc? Sermaye: Karl?l?k Teknoloji Yo?unluk, 500 Büyük Sanayi Kurulu?uÇevresinde Bir ?nceleme, Dünyada ve Türkiye’de Yabanc? Sermaye Yat?r?mlar? veBeklentiler”, YASED Yay?nlar?, Yay?n No:33, Kas?m 1988, s.3. 11Lütfü ÖZTÜRK, “SerbestBölgeler ve Bölgesel Kalk?nmadaki Yeri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü, Yay?nlanmam?? Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 1998, ss. 34-41.

 

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here