Evrak evrak tasdik i?lemleri için haz?rlanmas? gereken belgeler

Topics: Art

Type:

Sample donated:

Last updated: September 26, 2019

Evrak tasdik i?lemleri,evrak?n üstüne at?lan imzan?n gerçek oldu?unu, evrak? imzalayan?n görevinido?rulamak amac?yla yabanc? bir resmi evraka geçerlilik kazand?rmak, evrak?nresmi oldu?unu tasdik ettirmek suretiyle kendi ülkesi d???nda da geçerli olmas?için uygulanan bir idari prosedürdür. Ülkelerin evrak tasdik i?lemleri,de?i?iklik gösterebilmektedir. Evrak tasdik i?leminde bölgede bulunan valilikve o ülkenin konsoloslu?u, belgenin gerçek ve yasal oldu?unu ibraz ederekbelgeyi Türkiye d???nda yasal duruma getirirler.

Evrak?n tasdiki belgeningeçerlili?ini ba?ka ülkelerde de geçerli olmas?n? sa?lamak için yap?lan resmibir uygulamad?r. Evrak tasdik i?leminde evrak çe?itlerine bak?lmaks?z?nbirtak?m prosedürler uygulanmaktad?r.Evrak Tasdiki Nas?l Yap?l?r?Evrak tasdik i?lemleri, ticari fatura tasdiki, diploma tasdiki, çal??maizni için tasdik, evlilik cüzdan? tasdiki, men?e sertifikas?, vekaletname gibievraklar?n tasdik i?lemlerinin konsolosluk taraf?ndan yap?lmas?d?r. Men?e sertifikas?, uluslararas?nda geli?en ticaretteki ürünlerin men?eini(üretildi?i yeri) gösteren bir belgedir.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Evrak evrak tasdik i?lemleri için haz?rlanmas? gereken belgeler..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

?hrac? yap?lacak olan ürünlerin ç?k??ülkesini belgelemek için ürünlerin ihraç edilece?i ülkenin yetkili makamlar?taraf?ndan onaylat?lmas? gerekmektedir. Türkiye’den yap?lmas? planlananihracatlarda ürünlere ait men?e sertifikas?, faturalar?n ihracat? yap?lacakülkenin konsoloslu?una onaylat?lmas? gereklidir.SuudiArabistan evrak tasdik i?lemlerinde resmi evrak, yeminli bir tercümantaraf?ndan ?ngilizceye çevrilir. Orijinaline uygun olarak ?ngilizceye çevrilenevrak, noter taraf?ndan tasdiklenir. Evrak?n Türkçe ve ?ngilizce olarak ayr?ayr? ticaret odas?na onaylat?lmas? gerekmektedir. Ki?inin ba?l? bulundu?u ilinvalili?ine giderek onaylatmas? gerekir. Valilik taraf?ndan da onaylanan resmievrak Ankara’ya D??i?leri Bakanl???’na onaylat?lmak üzere gönderilir.

Bakanl?ktaonaylanan evrak?n Suudi Arabistan ?stanbul Konsoloslu?u’na onaya götürülmesigerekmektedir. Evrak tasdik i?lemleri ortalama 5-7 i?gününde sonuçlanmaktad?r. ?ahsievrak tasdik i?lemlerinde örne?in; evlilik cüzdan? tasdiki, diploma, evrak?ntasdik i?lemi için ticaret odas?na onaya gönderilmesi gerekmemektedir.SuudiArabistan Evrak Tasdik ??lemleri Detaylar?Suudi Arabistanevrak tasdik i?lemleri bir evrak?n resmi oldu?unun ba?ka ülkelerde de geçerliolmas?n? sa?lamak amac?yla yap?lan bir resmi uygulamad?r.

   SuudiArabistan evrak tasdik i?lemi belgenin türüne bak?lmaks?z?n belli a?amalaratabidir. Tasdik i?lemi yap?lmas? gereken resmi evrak yeminli tercümantaraf?ndan ?ngilizceye çevrilir. Asl?na sad?k kal?narak olu?turulan nüsha notertaraf?ndan onaylan?r.Suudi Arabistan evrak tasdiki?lemleri için haz?rlanmas? gereken belgeler ?unlard?r.Tasdiki yap?lacak evrak?nasl?. Tasdiki yap?lacak evrak?nTürkçe’den ?ngilizceye tercüme edilmesi gereklidir. Yeminli tercüman taraf?ndantercümesi yap?lan evrak?n noter taraf?ndan onaylanmas? gerekmektedir. Tasdikyap?lacak evrak?n asl?, noter ve yeminli tercüman taraf?ndan onaylanm??evraklarla Valilik taraf?ndan onay?n?n yap?lmad? gerekmektedir.

Ard?ndan evrakD??i?leri Bakanl???’n?n Ankara ofisine gönderilerek onaylat?l?r. Bakanl?ktaraf?ndan onaylanan evrak  Suudi Arabistan Konsoloslu?u’na onaylat?lmayagönderilir. Yetki Yaz?s?Suudi Arabistan Konsoloslu?u tasdiklenecek her evrak için ayr?ücretlendirme yapmaktad?r. Men?e sertifikas?ihracatç?n?n kay?tl? oldu?u ticaret odas? taraf?ndan tasdik edilen ürünlerinüretildi?i yeri gösteren belgedir. ?hraç edilecek ürünün men?eini belgelemekiçin ürünlerin ihraç edilece?i ülkenin yetkili temsilcilikleri taraf?ndanonaylanmas? gerekir.

Türkiye’den yap?lacak ihraç i?lemlerinde ihraç konusuürünün men?e sertifikas? ve faturalar?n, ürünlerin ihraç edilece?i ülkeninkonsoloslu?una onay götürülmesi gerekmektedir.Ortado?u ülkeleri konsolosluklar?ndamen?e ?ahadetnamesi, vekaletname, fatura tasdiki, sözle?meler gibi evraklar?nd???nda aç?lan ihalelere kat?lacak ?irketlere ait belgelerin tasdikleri deyap?lmal?d?r.Konsolosluk tasdikli fatura, ihracatç?n?nkendi orijinal faturas?n? düzenleyerek ihraç edece?i ülke konsoloslu?una tasdikettirdikten sonra ithalatç?ya gönderdi?i faturaya denir. ?hracatç? ilk öncekendi faturas?n? düzenler, sonra da ba?l? oldu?u ilin valili?ine giderekhaz?rlad??? faturay? onaylat?r.Ortado?u ülkelerinin ticaretuygulamalar?, ülkeler taraf?ndan ithal edilecek ürünlerin gümrük i?lerinete?kil edecek konsolosluk taraf?ndan tasdik edilmi? faturan?n beyan edilmesiniistemektedir.Bu nedenle ithalat? yap?lmas?planlanan ürünlerin faturas? Türkiye’deki temsilcilikler taraf?ndan tasdikedilmelidir. Ortado?u ülkelerinin ticari, diplomatik ve turistik amaçlarlaseyahat edenleri vize uygulamalar?na tabi tutmalar?na benzer, Türkiye’denihracat? yap?lacak ürünler için de ülkeler fatura, men?e sertifikas? gibibelgelerin yetkili birimler taraf?ndan tasdiklenmesi ?art?n? getirmektedir.Türkiye’de düzenlenmi? apostilli belge ba?ka bir ülkede ibraz edileceksekonsolosluk yetkilileri taraf?ndan da onaylanmas? gerekmektedir.

Fatura tasdiki ile ürünlerinmen?ei ve ihracat yap?laca?? ülkenin belirlenmesi gibi ürünlerin ihraçfiyat?n?n cari piyasa fiyat?na uygunlu?u, ithal ülkesi konsoloslu?u taraf?ndankontrol edilmi? olur. Böylece damping yap?lmas? engellenir ve ithalatç? ileihracatç? ?irket anla?arak ülke d??ar?s?na döviz kaç?r?lmas? engellenmi? olur.Fatura tasdiki ile ithalatç? ülkenin dü?ük faturalarla mal ücretlerini dü?ük,az göstermek suretiyle vergi kaç?rmas?n?n önüne geçilir ya da ithalatç?n?nihracatç? ile anla?arak ülkesi d???na döviz kaç?rmas? engellenir.

Faturatasdikleri al?c? ülke mevzuat?na göre de?i?iklik göstermektedir.  Onaylanmas? istenen evraklarticari fatura, men?e ?ahadetnamesi, sa?l?k sertifikas?d?r. Bu evraklar?nihracat? yap?lmas? planlanan ülke temsilciliklerinden tasdik i?lemininyap?lmas? gerekmektedir. Tam tersi bir durumda ürünleri alan ?irket kendigümrük i?lemlerini yapamamaktad?r. Ülke temsilciliklerinin tasdik i?lemleriuygulamalar? de?i?iklik göstermektedir.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here