FAKTOR kejayaan yang sama jika ditayangkan kali kedua

Topic: BusinessComparative Analysis
Sample donated:
Last updated: August 28, 2019

 FAKTOR PENURUNAN PENONTON FILEM MELAYU TEMPATAN DI PANGGUNG WAYANG  NAMA: RAMZIAH BINTI HAMZAH NO.

PELAJAR : 2015162649 PROGRAM: FF226BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (HONS.) ARTS INDUSTRY MANAGEMENT FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATIONUNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM) CONTACT INFORMATION:[email protected] PENYELIDIKAN Kajian mengenai penurunan penontonan filem Melayu Malaysia masih kurang dilakukan di negara ini, berbanding filem antarabangsa termasuk Hollywoood yang menarik ramai sarjana filem mengkajinya. Pelbagai faktor boleh dihubungkan dengan pola tontonan antaranya umur, jantina, tahap pendidikan, tujuan, genre, teknik lakonan dan mutu filem. Kajian yang dilakukan oleh Faber, O’Guinn dan Hardy (1988), untuk membandingkan penonton filem seni dan penonton filem popular. Kajian ini mendapati sebab utama khalak menonton filem kerana hiburan dan lari daripada sesuatu suasana yang menjadi rutin harian. Bagi sarjana George Papadopoulos (2001) dalam Fauziah Kartini, Paridah Ibrahim dan Safar Hashim (2009), menyatakan pendapat, cita rasa dan kelakuan penonton berubah mengikut masa dan filem yang mencecah filem terlaris kali pertama ditayangkan belum tentu mencatatkan kejayaan yang sama jika ditayangkan kali kedua di panggung wayang. Beliau juga menyatakan filem yang berbajet besar tidak semestinya berjaya menarik perhatian penonton.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "FAKTOR kejayaan yang sama jika ditayangkan kali kedua..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

 Menurut Mamat Khalid (2017), banyak faktor yang menyebabkan filem Melayu kurang mendapat sambutan antaranya ialah setiap kali tayangan filem Melayu pasti akan ditayangkan serentak dengan beberapa filem antarabangsa. Ini kerana masyarakat menganggap filem antarabangsa lebih bermutu dan berbaloi untuk menonton. Ini pasti akan mempengaruhi kutipan tiket wayang filem Melayu tempatan.

Masalah kutipan tiket tidak hanya berlaku di Malaysia sahaja, malah masalah kutipan tiket di filem di seluruh dunia juga berlaku.Memburukkan lagi keadaan, filem Melayu pasti ditayangkan serentak dengan filem antarabangsa, mahu tidak mahu filem Melayu harus ditayangkan mengikut giliran yang telah ditetapkan. Jika sesebuah filem ditarik balik daripada jadual asal tayangan, penerbit pula akan dikenakan denda. Filem berkenaan juga tidak boleh masuk panggung untuk tempoh selama enam bulan.  Pengkritik filem A. Wahab Hamzah (2013), mendapati penonton di negara ini amat terdedah kepada filem antarabangsa seperti Hollywood, Korea Selatan, Jepun, dan lain-lain lagi. Pengaruh filem Hollywood amat menebal di kalangan penonton tempatan kerana telah didedahkan sejak kecil terhadap program televisyen dan filem dari Hollywood.

Kelemahan filem tempatan yang kurang daripada aspek produksi, pemasaran, kualiti cerita, dan teknologi menyebabkan khalayak penonton filem yang sedia terdedah dengan filem Hollywood secara kritis akan membandingkan filem tempatan dengan filem Hollywood. Namun jika dianalisis secara terperinci filem Hollywood yang ditayangkan di negara ini tidak memiliki kualiti cerita dan seni yang tinggi sebaliknya penuh dengan keganasan seperti Rambo (1982), Die Hard (1988) dan Avengers: Age of Ultron (2015) tetapi pada masa yang sama mempunyai penonton yang besar. Secara keseluruhan, kajian lepas melaporkan bahawa kemerosotan penonton bagi filem Melayu tempatan berpunca dari beberapa aspek, antaranya berubahan citarasa penonton, tayangan serentak dengan filem antarabangsa dan pendedahan filem antarabangsa seperti Hollywood, Korea Selatan, Jepun, dan lain-lain.  RUJUKAN Abdul Wahad Hamzah. (2003). Audien: Sikap Dan Harapan Audien Filem Malaysia.

Pulau Pinang, Malaysia.  Ramli Mohamed. (2003).

Sinema Dan Penontonan Di Malaysia. USM.  Hizral Tazzif Hisham. (2015).

Cabaran Industri Filem Melayu, Pandangan Pengiat Industri Dan Penonton. Kuala Lumpur. Retrieved from http://studentsrepo.um.edu.my/6569/1/HIZRAL_TAZZIF_HISHAM_(AHA050028).pdf

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here