Farebné 2. Druhú paleta predstavuje kombináciu modrastých a

Topic: Free samples
Sample donated:
Last updated: April 21, 2019

Farebné trendy v interiérovomdizajne na rok 2018Naza?iatku každého roka sa konajú ve?ké zmeny, a tie neobchádzajú ani interiérovýdizajn. Ak práve teraz premýš?ate, ako oživi? domácnos?, ?o do nej prida?, akoju urobi?  útulnejšou, pozrite sa spolu s nami,?o interiéroví dizajnéri prichystali pre rok 2018.Tajomná a dramatická farba roka 2018Spolo?nos?Pantone Colour Institute vyberá každoro?ne farbu roka už od roku 1999. V minulomroku to bola farba Greenery, teda svieža zelená, s ktorou sa naj?astejšie stretávamepráve v prírode na jar. Tento rok však naše domácnosti pohltí sýta farba UltraViolet (ultra fialová), ktorú spolo?nos? Pantone vyhlásila za farbu roka 2018.Spolo?nos? ju popisuje ako dramatický, vynaliezavý, provokatívny a vizionársky odtie?fialovej. Ultra fialová v neposlednom rade predstavuje aj ideálnu farbu naexperimentovanie ?i kombinovanie. Aj preto bude tento rok hra? významnúrolu v interiérovom dizajne.

8 farebných paliet pod?a Pantone ColourInstitutePrizaria?ovaní interiéru sa nemusíte vyslovene drža? len tejto farby. PantoneColour Institute, na ?ele s výkonnou riadite?kou LeatriceEiseman, predstavila aj schémy kombinovania jednotlivých farebných tónov. Tentorok si tak môžete vybera? a kombinova? až z ôsmich farebných paliet.1.      Prvúpaletu tvoria tóny modrých a oranžových farieb a spája tak chladné a teplétóny dohromady. Spolo?ne vytvárajú naozaj zaujímavú farebnú kombináciu a jednotlivétóny sa nádherne dop??ajú.2.      Druhúpaleta predstavuje kombináciu modrastých a jemne fialových tónov spolu sosviežou zelenou.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Farebné 2. Druhú paleta predstavuje kombináciu modrastých a..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Pod?a Leatrice Eiseman, symbolizuje táto kombinácia prírodu a zdravie.3.      Tretiapaleta je o hravosti a radostných chví?ach naplnených žiarivými lú?mižltej doplnenej o limetkovo zelenú.4.

      Štvrtáje akýmsi alter egom tretej farebnej palety. Návrat ku prírode zemitým tónomhnedej spolu s ružovou. Z tejto kombinácie jednoducho sála teplo.5.      Piatapaleta v sebe nesie terakotové odtiene v kombinácii s teplou žltou,?ervenou a ?iernou. Sú to odtiene, ktoré pod?a Leatrice Eisemansymbolizujú rozmanitos? kultúr.6.

      Šiestapaleta je plná neutrálnych metalických tónov s akcentom dramatickej?ervenej a sírovo žltej.7.      Siedmapaleta predstavuje eklektickú zmes farieb, ktoré vyvolávajú pocit sily, moci a sofistikovanosti,všetko krásne vyvážené bielou a zlatou farbou.

8.      Poslednápaleta ponúka jasné tyrkysové, ružové a fialové odtiene. Aj ke? každáfarba je dominantná, dokážu dohromady krásne spolupracova?.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here