#FreeTheJudge zorgt voor de vermindering van objectiviteit in

#FreeTheJudgeOngeveer een week geleden heb ik de serie Black Mirror ontdekt. Deze duistere serie speelt in optechnologische ontwikkelingen en de eventuele gevaren ervan.

Elke afleveringvolgt een andere verhaallijn. Na vele uren binge-watching kwam ik bij deslotaflevering van seizoen drie, genaamd Hatedin the Nation. In deze aflevering volgt de kijker twee detectives die eenmysterieuze moord onderzoeken. SPOILER ALERT!!! Later blijkt dat een twitter-achtigmedium wordt gebruikt als middel voor ‘rechtvaardigheid’. De gebruikers van hetmedium kunnen via #DeathTo stemmen op een persoon die het meest verdient testerven door een foto en volledige naam van de doodgewenste persoon te tweeten.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "#FreeTheJudge zorgt voor de vermindering van objectiviteit in..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Dit lijkt vergezocht, maar in de Nederlandse rechtspraak gaat het in principeook zo. Rechters in Nederland worden beïnvloed door de media. Hierdoor ontstaateen druk op hen die zorgt voor de vermindering van objectiviteit in derechtszaal. Als we willen voorkomen dat de BlackMirror scenes realiteit worden, is het simpel: rechters mogen niet worden beïnvloeddoor de maatschappij. Grote zittingen als Benno L., RobertM., en nog recenter Michael P., kregen veel media-aandacht.

Op alle media warenexperts te horen, maar ook gewone burgers mochten een mening geven en lieten dezemogelijkheid niet aan zich voorbij gaan. Rechters kregen veel ‘advies’ over destraf van de verdachten in de zaak. Verdachtenomdat met in Nederland onschuldig is tot het tegendeel is bewezen, iets watveel mensen vergaten toen ze straffen noemden die ze de verdachten toewensten.Vooral op twitter gaat het flink tekeer.Ook Johan Derksen, niet bepaald de meest betrouwbarenieuwsbron, heeft zijn zegje gedaan. (De ironie: Derksen noemt zichzelf “objectief” opzijn twitter-account) Het probleem is dat men een uitspraak doet over rechtszaken terwijl ze geenbegrip hebben van het Nederlandse rechtssysteem. Zo wordt bij het minste ofgeringste al levenslang geëist. Echter moet je in Nederland wel wat meer op jekerfstok hebben dan een zedendelict om levenslang uit de mond van de rechter tekrijgen, en levenslang is in ons land ook écht levenslang.

De mensen die zo’nuitspraak doen over een zaak doen dit vaak op basis van hun emoties, subjectiviteitdus, terwijl in de Nederlandse rechtspraak objectiviteit juist centraal staat. Doordat de massa’s zo weinig verstand hebben van rechtszaken en dus vaakveel te hoge straffen eisen, voelen de rechters druk. De maatschappij heeftnamelijk een verwachtingspatroon bij de rechtspraak. Geen enkele rechter die nog een straf durft op teleggen die veel lager ligt dan de straf die door de maatschappij verwachtwordt. Hoe sterk de metaforische ruggengraat van een rechter ook is, demedia zullen er een druk op zetten die ervoor zal zorgen dat die ruggengraatbreekt.Moeten rechters zich dan als monniken van de maatschappij afschermen?Natuurlijk niet.

Een concrete oplossing is lastig te vinden aangezien men inNederland (ironisch genoeg dankzij het rechtssysteem) vrijheid vanmeningsuiting heeft. Het is een moeilijke keuze: óf de vrijheid vanmeningsuiting, vastgelegd in onze grondwet, moet worden bijgesteld, ófverdachten worden door de maatschappij afgerekend en als het ware na een heksenjacht op een brandstapel geworpen.                               Bij de laatste tweet zat zelfs eenongecensureerde foto van Michael P. gevoegd. Ook is zijn volledige naambekend.

Deze omstandigheden beginnen schrikbarend genoeg steeds meer op #DeathTote lijken.  Een middenweg zou bij de media liggen. Net zoals in Black Mirror hebben de media grote invloed op welke zaak, en duswelke verdachte, door de maatschappij onder de loep wordt genomen. Op dewebsites van WNL (Kroezen, 2017), PowNed (2017) en GeenStijl (2017) wordtMichael P. op populistische wijze neergezet als de duivel, en wordt zelfsgebruik gemaakt van de volledige naam.

In de reacties staan wederom dewelbekende beledigingen en verwensingen. De media zouden minder of objectiever bericht moeten geven over strafzaken enzouden meer bewustzijn moeten creëren over de gevolgen van het kapotmaken vanverdachten. Op de huidige manier is het niet de rechter, maar de maatschappijdie in de rechtszaal een uitspraak doet. Daarnaast is er het feit dat deuitgelichte verdachten ook na hun straf of behandeling geen normaal levenkunnen leiden, omdat ze voor de rest van hun leven geassocieerd worden met hunverleden.Rechters mogen niet worden beïnvloed door de maatschappij. Ze zijnonafhankelijk en onpartijdig. Een rechter is geen burger, maar een functionarisdie het recht dient. Deze taak wordt echter lastig als iemand constant in je nekzit te hijgen.

Ik roep iedereen, in het bijzonder de media, daarom ook op zichvooral niet te mengen in grote lopende rechtszaken. De huidige situatie is, om Black Mirror actrice Kelly MacDonald te citeren,”f*cking ridiculous”. Rechters zijn gevangen genomen door de maatschappelijkeopinie. Vuur moet je met vuur bestrijden. Om de rechtszalen in Nederland tebevrijden, zeg ik: #FreeTheJudge!

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here