Gençleri geçmi?te helak olduklar? ve Lut k?ssas?ndan dolay?

Topic: Uncategorized
Sample donated:
Last updated: May 7, 2019

Gençleri böyle zehirliyorKendisini ‘Antikapitalist Müslüman’ olarak tan?nan ilahiyatç? yazar ?hsanEliaç?k, ?slamiyet’in e?cinselli?e kar?? olmad???n? ileri sürdü.Eliaç?k, “Osmanl? da bile zenne (e?cinsellik) hukuku üretilmi?ti, padi?ah?nönünden resmi geçit yaparlard?.

Toplumsal bir kesim olarak tan?n?rlard?. EvliyaÇelebi Seyehatnamesi’nde anlat?r” dedi.”?slam’da LBT? bireylerin yeri nedir?” sorusuna Eliaç?k, “LBT?bireylerinin tercihleri kendi özel halleri olup, kamusal alanda hak veözgürlükler bak?m?ndan e?it görülmelidirler. Hele bir kamu gücü olarak devletinresmi dini, mezhebi, etnik kimli?i, ?rk?, ki?i kültü olamayaca?? gibi cinsiyetide olamaz” yan?t?n? verdi.Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel, Intersex (lgbti) sitesine konu?anEliaç?k, “?slam’da LGBT? bireylerin yeri nedir?” sorusunu ?öyle yan?tlad?, “Yayg?ndinî kanaate göre, geçmi?te helak olduklar? ve Lut k?ssas?ndan dolay? dalanetlenmeleri gerekti?i yönündedir.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Gençleri geçmi?te helak olduklar? ve Lut k?ssas?ndan dolay?..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Bu do?ru bir görü? de?il. Lut k?ssas?ndad??lanan ?ey bask?, zulüm ve zorbal?kt?r. Kavmin zenginlikten ??marm?? ilerigelenleri, kendi cinsel e?ilimlerini insanlara, özellikle de gençlere zorladayat?yorlard?. Hasbahçelerindeki e?lenceler için ?ehirde ‘genç o?lan’ar?yorlar, hangi ailede varsa onu k?rbaç zoruyla al?p götürüyorlard?. Bunedenle Lut’un evini bast?lar, kap?ya dayand?lar, gelen misafirleri bize verdediler, gelen gençleri zorla al?p götürmeye kalkt?lar. ??te bu tutumak?z?l?yor k?ssada.

Dolay?s?yla Kur’an’?n lanetledi?i bask?, zulüm vezorbal?klard?r. Kim ve ne ad?na yap?l?yorsa yap?ls?n fark etmez. ?nsanlar?nyatak odas?n? ve cinsel ya?ant?lar?n? ara?t?rmak tecessüse girer veyasaklanm??t?r.

?nsanlar?n özel hallerini ara?t?rmak ve buradan bir nefretsöylemi geli?tirmek do?ru de?ildir. LGBT? bireylerinin tercihleri kendi özelhalleri olup, kamusal alanda hak ve özgürlükler bak?m?ndan e?itgörülmelidirler. Hele bir kamu gücü olarak devletin resmi dini, mezhebi, etnik kimli?i,?rk?, ki?i kültü olamayaca?? gibi cinsiyeti de olamaz.

“Kur’an-? Kerim’de “çirkin” olaraktan?mlan?yor?hsan Eliaç?k’?n aç?klamalar?n?n aksine, Kur’an-? Kerim’?n çe?itli ayetlerindeLût kavminin yapt??? i? “çirkin”, “i?renç” olarak tan?mlanmaktad?r (ör: HûdSuresi, 78. Ayet).

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here