G?R?? e?yan?n mülkiyetini kendisinde tutmakta, buna kar??l?k bunlardan

Topic: Free samples
Sample donated:
Last updated: April 17, 2019

G?R???cra-iflas hukukunun di?er ad?, cebri icra hukukudur ve kanaatimizce özel hukukun incisidir. Cebri icra, borçlar?n devlet zorvas? yard?m? (zorla) yerine getirilmesidir. Borçlar genellikle kendili?inden yerine getirilir.

 Bununla birlikte her toplumda, borcunu r?zas?ile ifa etmeyen borçlular vard?r. ??te bu gibi borçlulara kar??, bunlardanalacakl? olanlar? korumak için (yani alacakl?lar?n alacaklar?na kavu?abilmesiiçin) alacakl?lara, devlet gücünün yard?m?n? isteme hakk? cebri icra hukuku iletan?nm??t?r.  ?ntifave sükna hakk? ise ?ahsa s?k? s?k?ya ba?l? olan, devredilemeyen ve mirasç?laraintikal etmeyen irtifak haklar?d?r.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "G?R?? e?yan?n mülkiyetini kendisinde tutmakta, buna kar??l?k bunlardan..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Çal??mam?zda borcunu ifa etmeyen borçluyakar?? intifa ve sükna hakk?n?n haczedilip haczedilemeyece?ini ve haczedilir isenas?l haczedilece?ini intifa ve sükna hakk?n?n ilgili yerlerine k?sacade?inerek anlatmaya çal??aca??z.              I. ?NT?FA HAKKIA.   GenelOlarak Konusuolan e?yay?; sahibine, tam ve s?n?rs?z yararlanma yetkisi veren irtifakhakk?d?r1.

Bu hak mülkiyet hakk?ndan sonra konusu en geni? kapsaml? olan ayni hakt?r.?ntifa hakk? belli bir ki?iye tan?nd???ndand?r ki, ba?kas?na devredilemez,miras yoluyla geçmez, haczedilemez, iflas masas?na girmez, rehin hakk?n?nkonusu olamaz2.Haksahibi yetkilerini kullan?rken özen göstermekle yükümlüdür.

?ntifa hakk? sahibihakk?n konusu olan ?eyi kullan?r ve ondan yararlanabilirse de bu ?ey üzerindetasarrufta bulunamaz ve ?eyin özgülenmesi yönünde bir de?i?iklik yapamaz veyine e?yan?n özüne zarar verebilecek fiili tasarruflarda bulunamaz3.Zira ” ?ntifa hakk?n?n kurulmas?yla malik, e?yan?n mülkiyetini kendisindetutmakta, buna kar??l?k bunlardan elde edilebilecek yararlar? belli bir ki?iyetahsis etmektedir.”  ?ntifa hakk?,sahibine gerek hukuki gerekse fiili tasarruf yetkisi vermemesi aç?s?ndanmülkiyet hakk?ndan ayr?l?r4.?ntifahakk?, hak sahibine mal üzerinde tam yararlanma yetkisi sa?larsa da taraflarbelli yararlanma yetkilerinin kapsam d???nda kalabilece?i konusundaanla?abilirler, ancak intifa hakk?n?n, belli, münhas?r yararlanma yetkisitan?nmak suretiyle kurulmas? mümkün de?ildir5.

?ntifa hakk? ancak belirli bir ki?iye tan?nabilir, bu ki?inin gerçek veya tüzelki?i olmas? fark etmez6.E?yaya ba?l? bir irtifak ?eklinde kurulmas? mümkün de?ildir.?ntifahakk? devredilemez ve ba?kas?na geçmez.

Fakat intifa hakk? sahibinin bu hakk?bizzat kullanma zorunlulu?u da yoktur7.TMKmd. 806′ da bu husus düzenlenmi?tir. Buna göre ” Sözle?mede aksine hüküm yoksa veya durum ve ko?ullardan hak sahibince?ahsen kullan?lmas? gerekti?i anla??lm?yorsa, intifa hakk?n?n kullan?lmas?ba?kas?na devredilebilir. Bu takdirde malik, haklar?n?, devralana kar??do?rudan do?ruya ileri sürebilir.” Demek suretiyle belirtilmi?tir. Buhükümde intifa hakk?n?n de?il onun kullan?m hakk?n?n devredildi?i gözdenkaç?r?lmamal?d?r.

Ayr?ca hemen belirtelim ki intifa hakk? sahibi ölür veyahakk?ndan vazgeçerse üçüncü ki?inin kullan?m hakk? da sona erer8. ?ntifahakk? ta??nmaz, ta??n?r, haklar ve hatta mal toplulu?u üzerinde tesisedilebilir, ta??nmazlar tapu siciline tescil ile do?ar ve bütünleyici parça ileeklentiyi de kapsar, ta??n?rlarda ise malikin zilyetli?i devretti?i andakurulur ve intifa hakk?n?n geçerli olabilmesi için temeldeki hukuki i?lemingeçerli olmas? gerekir9.Tüketilebilen?eylerin mülkiyeti, aksi kararla?t?r?lmad?kça, intifa hakk? sahibine geçer;ancak, intifa hakk? sahibi geri verme s?ras?nda bu ?eylerin o günkü de?eriniödemekle yükümlü olur. ?ntifa hakk? sahibi, de?eri biçilerek kendisine teslimolunan di?er ta??n?rlar üzerinde, aksi kararla?t?r?lmad?kça, serbestçetasarrufta bulunabilir; ancak, bu yetkisini kulland??? takdirde bu ?eylerinbiçilen de?erlerini geri verme s?ras?nda ödemekle yükümlü olur.

Bu ödeme, tar?mi?letmesi gereçleri, hayvan sürüleri, ticarî mallar veya benzeri ?eylerde ayn?cins ve nitelikte e?ya verilmesi suretiyle yerine getirilebilir. YaniTüketilebilen e?yalar da genel kuraldan farkl? olarak mülkiyet hakk? intifa hakk?sahibine geçerek intifa hakk? sahibi eski malike belirli bir bedel ödeme borcualt?na girmektedir10.?ntifahakk? sahibi, hakk?n konusu olan mal? zilyetli?inde bulundurma, yönetme,kullanma ve ondan yararlanma yetkilerine sahiptir. ?ntifa hakk? sahibi, bu yetkilerinikullan?rken iyi bir yönetici gibi özen göstermek zorundad?r.

?ntifa hakk?süresi içinde olgunla?an do?al ürünler, intifa hakk? sahibine aittir. Ekimiveya dikimi yapan malik veya intifa hakk? sahibi, olgunla?an ürünleri toplayandi?er taraftan, yapt??? giderler için ürünün de?erini a?mamak üzere uygun birbedel isteyebilir.Nitelikleriitibar?yla mal?n do?al verimi veya ürünü say?lmayan bütünleyici parçalar?malike aittir. ?ntifa hakk?na konu olan sermayenin faizleri ve di?er dönemselgelirleri, daha geç muaccel olsalar bile, intifa hakk?n?n ba?lad??? tarihtensona erdi?i tarihe kadar intifa hakk? sahibine ait olur.  II.

SÜKNA HAKKI A.   GenelOlarakSüknahakk?, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisiveren ki?iye ba?l? irtifak haklar?ndand?r11.Sükna hakk? da t?pk? intifa hakk? gibi bir ba?kas?na devredilemez vemirasç?lara intikal etmez. Sükna hakk?n?n kurulabilmesi için hak sahibininiçinde oturabilece?i bir binan?n bulunmas? gerekir12. Aksikararla?t?r?lmam??sa, oturma hakk? sahibi binaya aile fertlerini ve ev halk?n?almaya yetkilidir.

TMK  md. 823 f.2′ yegöre ”  Kanuna aksine hüküm bulunmad?kça intifa hakk?na uygulanan hükümleroturma hakk?na da uygulan?r.” Ancak intifa hakk? ve sükna hakk? aras?ndaçe?itli farkl?l?klar vard?r. –         Sükna hakk?n?n kullan?lmas?n?n birba?kas?na devri mümkün de?ilken intifa hakk?n?n kullanm?n?n devri mümkündür13.-         Sükna hakk? yaln?zca gerçek ki?ilerlehine kurulabilirken, intifa hakk? hem tüzel ki?iler hem de gerçek ki?ilerlehine kurulabilir14.-         Sükna hakk? ancak konut olan ta??nmazlariçin söz konusudur ve bu hakk? i? yeri amaçl? bir ba?ka ki?iye tesis etmekmümkün de?ildir15.-         Sükna hakk? sadece ta??nmazlar içingeçerlidir.

?ntifa hakk?ndan farkl? olarak bu hak, ta??n?r veya haklar içintesis edilemez16.-         ?ntifa hakk? hak sahibine tam biryararlanma yetkisi verirken, sükna hakk? intifa hakk?na nispeten daha dar biryararlanma yetkisi verir çünkü sükna hakk? sahibi binada yaln?zca oturmayetkisine sahiptir17.      III. ?NT?FA VE SÜKNAHAKKININ HACZ?A.   ?ntifaHakk?n?n Haczi?ntifahakk?n?n haczi ??K md.

83′ de düzenlenmi?tir. Buna göre: Maa?lar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa haklar? ve has?lat?,ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maa?lar?, sigortalar veya tekaütsand?klar? taraf?ndan tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleriiçin icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonrahaczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunlar?n dörtte birinden az olamaz.Birden fazla haciz var ise s?raya konur. S?rada önde olan haczin kesintisibitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez denmek suretiyle belirtilmi?tir. Madde kenar ba?l???ndan daanla??laca?? üzere intifa hakk? ancak k?smen haczedilebilir. Yani borçlu veailesinin geçinmeleri için gerekli miktar indirildikten sonra, kalan?haczedilebilir18.?ntifahaklar? kural olarak ?ahsa s?k? s?k?ya ba?l? irtifak haklar?d?r.

?ntifa hakk?devredilmesi mümkün de?ilken, hakk?n kullan?m?n?n devri mümkündür. ??te hakk?nkullan?lmas?n?n devredilebilece?i bu intifa haklar? k?smen haczedilebilirken,hakk?n kullan?m?n?n devri mümkün olmayan ki?iye ba?l? intifa haklar?n?n isehaczi mümkün de?ildir19.-                    ?ntifahakk?n?n hak sahibince ?ahsen kullan?lmas? gerekti?ine yönelik sözle?mede hükümbulunmad??? ve ihale konusu olan konaklama tesisi müstakil apart vas?fl?ta??nmaz üzerindeki intifa hakk?n?n durum ve ko?ullardan hak sahibince ?ahsenkullan?lmas? gerekti?i anla??lmad???ndan, bu durumda, intifa hakk?n?n ?ahsaba?l? olmad???n?n ve ba?kas?na devredilmesinde, haczedilmesinde ve sat?lmas?ndabir usulsüzlük bulunmad???n?n kabul edilmesi gerekir20. ?ntifahakk? haczinin konusu, üzerinde intifa hakk? bulunan ?eyin mülkiyeti olmay?p,onun üzerindeki intifa hakk?, yani bu intifa hakk?n?n kullan?lmas?d?r21.

Buna göre intifa hakk? haczinin konusu, intifa olunan ?eyin has?lat?, temettü, ürünlerive muaccel kiralar?d?r ve intifa hakk? neticede yine borçluya b?rak?l?r22.?ntifahakk?n?n haczi halinde, icra dairesi adresi bilinen kuru mülkiyet sahiplerine-ilgili üçüncü ki?i s?fat?yla- haczi bildirir ancak, bu bildirim (tebligat),haczin tamamlanmas? için zorunlu bir ko?ul de?ildir, bildirim yap?lm?? olmas?yaln?zca ilgili ki?inin iyiniyet iddias?nda bulunmas?n? önler23.   B.    SüknaHakk?n?n HacziKuralolarak tamam? haczedilemeyen mal ve haklar üç ana grupta incelenir. Bunlar –                    Maddi hukuka göre ba?kas?na devri yasakolan mal ve haklar-                    ??K m.

82′ ye göre tamam? haczedilemeyenmal ve haklar –                    Özel kanunlarda haczedilemeyece?i yaz?l?olan mal ve haklard?r24. Maddihukuka göre ba?kas?na devri yasak olan mal ve haklar, haciz de edilemez. Buradadevredilemez niteli?inin kanuna dayanmas? gerekir25.Buna kar??l?k, taraflar?n kendi aralar?nda devredilmez olarak kabul ettikleribir hak ( mesela alacak hakk? ) haczedilebilir çünkü bu halde devredilemezlikniteli?i kanun gere?i de?ildir26. Süknahakk? ise kanunen ki?iye s?k? s?k?ya ba?l? olup devredilemeyece?i gibimirasç?lara da intikal etmez bu sebepten dolay? sükna hakk? haczedilemeyenhaklar aras?nda yer al?r27. Nitekimsükna hakk?n?n haczolunaca?? varsay?ld???nda zaten alacakl?n?n herhangi birmenfaatini kar??lamayaca?? a?ikard?r.

Alacakl? sükna hakk?n? devredemeyece?igibi hakk?n niteli?i gere?i kiraya verme ya da di?er irat ve kazanç getiricifaaliyetlerde de bulunamayaca??ndan dolay? alacakl?n?n alaca??n?kar??lamayaca??ndan kanun koyucu yerinde bir düzenleme ile ??K’ da süknahakk?n?n haczedilebilece?ine dair herhangi bir düzenlemeye yer vermemi?tir28.                SONUÇCebriicra hukuku alacakl?n?n alaca??n? devlet organlar? ile almas?n? sa?lamayaçal??an hukuk dal?d?r. ?ntifa hakk? ve sükna hakk? birçok hükümleri beraberuygulansa da yukar?da da de?indi?imiz üzere aralar?nda çokça farkl?l?klardabulunmaktad?r.

Hacizi?lemi ile amaç alacakl?n?n alaca??na kavu?mas?n? sa?lamakken, bu alaca?akavu?ma s?ras?nda maddi hukukun çizdi?i s?n?rlar içerisinde borçlunun ya?amhakk?na ayk?r? hareketlerde bulunulmas?n?n engellenmesi de yine cebri icrahukukunun bir amac?d?r.?ntifahakk? niteli?i itibari kullanma ve yararlanma yetkisi veren ve maliki ç?plak(kuru) mülkiyet sahibi b?rakan ?ahsa ba?l? geni? bir irtifak hakk?d?r. Bu hakdevredilemese de sükna hakk?ndan farkl? olarak kullan?m? devredilebilir.Kanundan kaynakl? ba?kas?na devri yasak olmayan mal ve haklar isehaczedilebilir. Nitekim intifa hakk?n?n haczinde hacze konu olan ?ey hakk?nkendisi de?il haktan kaynakl? kazançlar olu?turur.

??K md. 83′ te bu hususdo?rudan düzenlenmi? olup kanun koyucu ya?am hakk?n?n gereklerini dü?ünerekintifa hakk?n?n k?smen haczinin gerekti?ini belirtmi? ve kanaatimizce maddihukuka yönelik do?ru bir düzenleme getirmi?tir.Maddihukuka göre ba?kas?na devri yasak olan mal ve haklar haczedilemez. Sükna hakk?ise ?ahsa s?k? s?k?ya ba?l? olan devri ve mirasç?lara intikali mümkün olmayanbir irtifak hakk?d?r.

Sükna hakk?n?n devri kanunen yasakt?r. Dolay?s?yla sözkonusu hak haczedilemez. Zaten cebri icra hukukunda bulunan borçlunun halinemünasip evinin dahi haczedilemedi?i bir kanunda sükna hakk?n?n haczinindüzenlenmesi bir tezatl?k te?kil ederdi. Kanun koyucu gerek sükna hakk?n?ndevredilmesinin yasak olmas? gerekse hakk?n niteli?i gere?i zaten bir kazançgetirici imkân? olmamas? sebebi ile alacakl?n?n alaca??n? kar??layabilecekherhangi bir imkânda bulunmaya izin vermeyen bu hakk?n cebri icraya konuolmamas? kanaatimizce yerindedir.     KAYNAKÇA AKINTÜRK,Turgut/ AK?PEK, Jale; E?ya Hukuku,Ankara: Beta Yay?nlar?, (2011).ARSLAN,Ramazan/ EJDER, Y?lmaz/ TA?PINAR AYVAZ, Sema; ?cra ve ?flas Hukuku, 3. Bask?, Ankara: YetkinYay?nlar?, (2017).BERK?N,Necmeddin; Haczi Caiz Olmayan E?ya ve Alacaklar, ?stanbul: ?BD (1957).

AYBAY,Ayd?n/ HATEM?, Hüseyin; E?ya Hukuku,Gözden Geçirilmi? 4. Bas?, ?stanbul: Vedat Kitapç?l?k, (2014).ERMAN,Hasan; E?ya Hukuku, Gözden Geçirilmi? 7. Bas?, ?stanbul: Der Yay?nlar?, (2017).

ERTA?,?eref; E?ya Hukuku, 13. Bask?, ?zmir: Bar?? Yay?nlar? Fakülteler Kitabevi,(2017).ESENER,Turhan/ GÜVEN, Kudret; E?ya Hukuku,Geni?letilmi? 6.

Bas?, Ankara: Yetkin Yay?nlar?, (2015).KURU,Baki/ ARSLAN, Ramazan/ YILMAZ, Ejder; ?cra ve ?flas Hukuku,28. Bask?, Ankara: Yetkin Yay?nlar?, (2014)KURU,Baki; Haczi Caiz Olmayan ?eyler, Ankara: AÜHFD, (1962).

MU?UL,Timuçin; ?cra ve ?flas Hukukunun Esaslar?, 6. Bask?, Ankara: Adalet Yay?nevi,(2017).O?UZMAN,Kemal/ BARLAS, Nami; Medeni Hukuk,17. Bas?, ?stanbul: Vedat Yay?nc?l?k, (2011).O?UZMAN,Kemal/ SEL?Ç?, Özer/ ÖZDEM?R, Saibe Oktay; E?ya Hukuku,20.Bask?, ?stanbul: Filiz Kitabevi, (2017).

ÖZKAN,Hasan/ ?cra ve ?flas Davalar? ve Tatbikat?, 3. Bask?, Ankara: Seçkin Yay?nlar?,(2004).PEKCANITEZ,Hakan/ ATALAY, O?uz/ SUNGURTEK?N ÖZKAN, Meral/ ÖZEKES,Muhammet; ?cra ve ?flas Hukuku, 14. Bas?, ?stanbul: Vedat Kitapç?l?k, (2017).SUNGURTEK?NÖZKAN, Meral; ?cra HukukundaOranl?l?k ?lkesi, Prof.

Dr. Turhan Tufan Yüce’ye Arma?an, ?zmir: Dokuz EylülÜniversitesi, (2001).TERCAN,Erdal; ?cra ve ?flas Hukuku, Ankara: Gazi Kitabevi, (2005).UYAR,Talih; Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar, Dr.

A. Recai Seçkin’e Arma?an,Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay?nlar?, (1974).YILDIRIM,Kamil/ DEREN YILDIRIM, Nevhis; ?cra ve ?flas Hukuku, 5. Bask?, ?STANBUL: Beta Yay?nlar?,(2012).              1AKINTÜRK, Turgut/ AK?PEK, Jale; E?ya Hukuku, Ankara: BetaYay?nlar?, (2011), s.

380.; AYBAY,Ayd?n/ HATEM?, Hüseyin; E?ya Hukuku,Gözden Geçirilmi? 4. Bas?, ?stanbul: Vedat Kitapç?l?k, (2014), s.

276.; ERTA?, ?eref; E?ya Hukuku, 13. Bask?,?zmir: Bar?? Yay?nlar? Fakülteler Kitabevi, (2017), s. 196.

; ESENER, Turhan/ GÜVEN, Kudret; E?ya Hukuku, Geni?letilmi? 6. Bas?, Ankara: YetkinYay?nlar?, (2015),s. 383.; O?UZMAN,Kemal/ SEL?Ç?, Özer/ ÖZDEM?R, Saibe Oktay; E?ya Hukuku,20.Bask?, ?stanbul: Filiz Kitabevi, (2017), s.8172O?uzman/ Seliçi/ Özdemir, s.817.

; Esener/ Güven s. 381.  3Aybay/Hatemi, s. 277.4O?uzman/ Seliçi/ Özdemir, s.

818.; Erta?, s. 197.5Esener/ Güven, s.

384.6O?UZMAN, Kemal/ BARLAS, Nami; Medeni Hukuk, 17. Bas?, ?stanbul: Vedat Yay?nc?l?k,(2011), s.

153.7Yarg. 3. HD., 23.01.1991, 1746/ 492, YKD., 1997/ 4, s.

515; Ak?ntürk/Akipek,s.385 vd.8O?uzman/ Barlas, s.154; Esener/ Güven, s.3859ERMAN, Hasan; E?ya Hukuku, GözdenGeçirilmi? 7. Bas?, ?stanbul: Der Yay?nlar?, (2017), s. 105 vd.

;Aybay/Hatemi,s. 278. 10O?uzman/ Seliçi/ Özdemir, s.

820; Esener/ Güven s. 381.;    Aybay/Hatemi, s. 278.; Erta?, s. 198.

11O?uzman/ Seliçi/ Özdemir, s.854; Aybay/Hatemi, s. 278; Erta?, s.

211.12O?uzman/ Barlas, s.161; Erman, s.108.

13Esener/ Güven s. 399.  14Oturma hakk?n?n tüzel ki?iler lehine de kurulabilece?i yönünde görü? için bkz.Esener/ Güven, s.39715Ak?ntürk/Akipek, s.

403.16Erta?, s. 211; Esener/ Güven s. 399.  17Aybay/Hatemi, s.

278; O?uzman/ Seliçi/ Özdemir, s.854. 18SUNGURTEK?N ÖZKAN, Meral; ?cra Hukukunda Oranl?l?k ?lkesi, Prof. Dr. TurhanTufan Yüce’ye Arma?an, ?zmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, (2001), s. 177- 203.19KURU, Baki/ ARSLAN, Ramazan/ YILMAZ,Ejder; ?cra ve ?flas Hukuku, 28. Bask?, Ankara: Yetkin Yay?nlar?, (2014), s.

242.; YILDIRIM, Kamil/ DEREN YILDIRIM, Nevhis; ?cra ve ?flas Hukuku, 5. Bask?, ?STANBUL: BetaYay?nlar?, (2012), s.142 vd.; ARSLAN,Ramazan/ EJDER, Y?lmaz/ TA?PINAR AYVAZ, Sema; ?cra ve ?flas Hukuku, 3. Bask?, Ankara: YetkinYay?nlar?, (2017), s.

255. 20Bkz: 12. HD.

03.12.2012 T. 19923/ 3600621 MU?UL, Timuçin; ?cra ve ?flas Hukukunun Esaslar?, 6. Bask?, Ankara: Adalet Yay?nevi, (2017), s.

150 .; ÖZKAN, Hasan / ?cra ve ?flas Davalar? ve Tatbikat?, 3. Bask?, Ankara: Seçkin Yay?nlar?, (2004), s. 97 .; PEKCANITEZ, Hakan /ATALAY, O?uz /SUNGURTEK?NÖZKAN, Meral /ÖZEKES, Muhammet; ?cra ve ?flas Hukuku, 14.

Bas?, ?stanbul: Vedat Kitapç?l?k, (2017), s. 337.22 TERCAN, Erdal; ?cra ve ?flas Hukuku, Ankara: Gazi Kitabevi, (2005), s. 231.23 Arslan / Ejder / Ta?p?nar Ayvaz, s.256;  Pekcan?tez / Atalay / Sungurtekin Özkan / Özekes, s.339.

24 Kuru / Arslan / Y?lmaz, s. 268.25 Bunun istisnas? için bkz.

??K m.82, I / 8. Kars.

TBK m.610, 619.26 KURU, Baki; Haczi Caiz Olmayan ?eyler, Ankara: AÜHFD, (1962), s.277 vd .; BERK?N, Necmeddin; Haczi Caiz Olmayan E?ya ve Alacaklar, ?stanbul: ?BD (1957), s. 133 vd.27 UYAR, Talih; A.

Recai Seçkin’e Arma?an, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay?nlar?, (1974).28 Kuru / Arslan / Y?lmaz, s. 268 .; Y?ld?r?m / Deren Y?ld?r?m, s.

145 .; Mu?ul, s. 230.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here