Kal?n çal??maya devam edece?iz.’ yan?t?n? verdi. Programda iletilen

Topics: Art

Type:

Sample donated:

Last updated: September 18, 2019

Kal?n CNN k??k?rtmas?na böyle yan?t verdi: Rusya ileçal??maya devam edece?iz24.1.2018 11:47 Cumhurba?kanl??? Sözcüsü ?brahim Kal?n, CNN Internationalkanal?nda Christiane Amanpour ile Zeytin Dal? Harekat?’n? ve Suriye’deki durumude?erlendirdi.     Payla?    Tweet’le    Cumhurba?kanl??? sözcüsü Kal?n CNN ?nternatiol kanal?ndakat?ld??? programda sunucunun ABD’yi kastederek, ‘?ki Nato müttefikininçat??mas?ndan Rusya kazançl? ç?k?yor’de?erlendirmesine, ‘Görüntüde Rusya’n?n budurumu manipüle etmek isteyece?ini dü?ünebilirsiniz ama Ruslar?n böyle bir ?eyyapt???na ?ahit olmad?k. Biz Suriye’de Rusya ile birlikte çal??maya devamedece?iz.

‘ yan?t?n? verdi. Programda iletilen sorular ve Kal?n’?n verdi?i yan?tlar?öyle: Amanpour: ?brahim Kal?n, programa ho?geldiniz. Kal?n: Te?ekkürler. AFR?N’DEN TÜRK?YE’YE B?R YILDA 700 SALDIRI YAPILDI A: Ortada son derece tehlikeli bir durum varm?? gibigörünüyor. Zeytin Dal? Harekat?’n? ba?latt?n?z ve bu harekat do?rudan do?ruyaABD taraf?ndan desteklenen güçleri ve bölgedeki Amerikan varl???n? hedefal?yor. Bu nas?l olabiliyor? K: Biz PYD-YPG’nin Dae? ile mücadele ad? alt?ndaAmerikal?lar taraf?ndan desteklenmesi konusunu aylard?r, hatta y?llard?rgündeme getiriyoruz. Ancak ne Amerikan taraf?ndan ne de bölge ülkelerindenolumlu bir sonuç veya ikna edici bir yan?t alamad?k. Bu ad?m? atmam?z,s?n?rlar?m?z boyunca ulusal güvenli?imizi güvence alt?na alabilmekti.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Kal?n çal??maya devam edece?iz.’ yan?t?n? verdi. Programda iletilen..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Son biry?ll?k dönemde PYD-YPG kontrolünde bulunan Afrin bölgesinden yakla??k 700sald?r? gerçekle?tirildi. S?n?r?n her iki taraf?nda operasyonlar düzenlendi.Biz bu konuyu defalarca gündeme getirdik. Ancak günün sonunda s?n?r?m?z?korumak için ad?m atmam?z gerekiyordu. Üstelik bildi?iniz gibi PYD ve YPG,PKK’n?n Suriye kollar?n? olu?turuyor.

PKK hem Avrupa’da hem de Amerika Birle?ikDevletleri’nde terör örgütü olarak kabul ediliyor. Biz böyle bir terörörgütünün s?n?rlar?m?z?n yan? ba??nda özerklik elde etmesine veya devletimsibir yap? kurmas?na tahammül edemeyiz. HAREKAT B?LG?S? TÜM TARAFLARA VER?LD? A: Burada telaffuz etti?iniz bu aç?l?mlar, baz?lar? AmerikaBirle?ik Devletleri taraf?ndan desteklenen Kürt gruplar? ifade ediyor. Peki busüreçte iki NATO müttefiki kar?? kar??ya gelebilir mi? Önemli bir NATOmüttefikiniz olan ABD ile s?cak çat??ma içerisine girmemek için herhangi birönlem al?yor musunuz? Al?yorsan?z, bunlar nedir? K: Öncelikle Amerikal?lar Afrin bölgesinde bulunmuyor. F?ratNehri’nin do?usunda bulunan Mümbiç bölgesinde bulunuyorlar.

Burada Suriye’ninBat? taraf?ndan bahsediyorum. Ayr?ca operasyonla ilgili müttefiklerimize bilgiverdik. Birle?mi? Milletler’i ve Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinibilgilendirdik. Cumhurba?kan?m?z bu ak?am Fransa Cumhurba?kan? Macron ilegörü?tü. Ayr?ca Rusya Devlet Ba?kan? Putin’le bir görü?me yapt?. Ba?kan Trumpile yar?n bir görü?me yapacak. Bu diplomatik temaslar?, herkesin ne yapt???m?z?anlamas? amac?yla gerçekle?tiriyoruz.

Yani bu süreci ?effaf ?ekildeyürütüyoruz. Çünkü burada ulusal güvenli?imiz söz konusu. Christiane, ?unoktan?n da alt?n? çizmek istiyorum: Bu Afrin Kürtlerine veya Suriye Kürtlerineyönelik bir harekat de?il. Bu harekat, Kürtleri temsil etti?ini iddia eden birterör a??na yönelik gerçekle?tiriliyor. Tabii ki bu iddian?n gerçeklerle hiçbirilgisi yok. PKK-PYD’nin Marksist Leninist ideolojisini kabul etmeyen binlerceKürt var. Zaten burada modern tarihin en büyük ironilerinden birini görüyoruz.ABD, Suriye’de müttefiki olarak bir Marksist Leninist örgütü belirlemi?bulunuyor.

 Reklamdan sonra devam ediyor   ABD PYD’YE VERD??? TÜM S?LAHLARI TOPLASIN A: Bu önemli bir nokta. Elbette Amerikal?lar sizin bu farkl?Kürt gruplar?yla ilgili hassasiyetlerinizin fark?nda. Ancak ayn? zamanda Dae?’iyenilgiye u?ratmak konusunda mutab?k oldu?unuzu ve bu amaçla Amerikal?lar?n bukuvvetleri silahland?rd???n? ve böylece çok fazla Amerikan askerini tehlikeyeatmamaya çal??t?klar?n? söylüyor.

Bu konuyla ilgili Savunma eski bakan? AshCarter bana ?unlar? söylemi?ti: Carter: Kendimizi korumak zorundayd?k. ?imdi ise zaferikal?c? hâle getirmek zorunday?z. Bunun anlam? orada ya?ayan insanlar?nkendilerini Dae?’ten daha iyi yönetmesidir. Bu Kürtler asl?nda orada ya??yor.

Buralar? yönetmeleri fikrinin tart??maya aç?k oldu?unu dü?ünmüyorum. Bir NATOmüttefiki olarak Türkiye’ye borcumuz ise elimizden geldi?i kadar?yla buKürtlerin ellerindeki imkânlar? Türkiye’ye kar?? kullanmamalar?n? sa?lamakt?r.Neticede Türkiye bir dost ve NATO müttefiki.

 A: Burada Ash Carter’?n hassasiyetlerinizi anlad???n?görüyorsunuz. Ancak bu ba?ar?l? sava?ç?lar oralarda ya??yor. Bu ki?ilerinsilahlar?n? Türkiye’ye çevirmemesini sa?lamak için ABD’nin yapabilece?i bir ?eyvar m?? K: ABD’nin atabilece?i ve atmas? gereken bir somut ad?m var.O da son iki y?lda PYD-YPG’ye verdikleri tüm silahlar? toplamakt?r. Zira buaskeri deste?in verilmesi, Dae? ile mücadele çerçevesinde makul gösteriliyordu.Bize defalarca “Dae? tehdidi ortadan kalkt?ktan sonra PYD-YPG’ye askeri destekverilmeyecek” dediler.

?imdi Dae? ortadan kald?r?ld?; ancak maalesef askeriyard?m, silahlar ve mühimmat bu gruplara gitmeye devam ediyor. Burada sorulmas?gereken soru ?udur: Neden onlar? hâlâ destekliyorsunuz? Dae? tehdidi art?k yok.Bu silahlar? bize kar?? veya Araplar, Türkmenler ve di?er Suriyelilere kar??kullanmayacaklar?n? nas?l biliyorsunuz? RUSYA ?LE ??B?RL???NE DEVAM EDECE??Z A: ?ki NATO müttefikinin aras?nda ya?anan sorunlardan kazançl?ç?kan esas aktörü ise Rusya. Bu konuda ne dü?ünüyorsunuz? K: Görüntüde Rusya’n?n bu durumu manipüle etmek isteyece?inidü?ünebilirsiniz ama Ruslar?n böyle bir ?ey yapt???na ?ahit olmad?k. BizSuriye’de Rusya ile birlikte çal??maya devam edece?iz.

Ancak biz bir NATOmüttefikiyiz. Ve ABD ba?ta olmak üzere NATO müttefiklerimizin, Türkiye’yiyakla??k 30 y?ld?r hedef alan bu örgüte verdikleri deste?i sonland?rmalar?n?bekliyoruz. A: Son olarak Cumhurba?kan? Erdo?an’?n Ba?kan Trump hakk?ndaneler hissetti?ini sormak istiyorum. Hat?rlarsan?z Eylül ay?nda düzenlenen BMGenel Kurul aç?l???n?n marj?nda Ba?kan Trump, “Ba?kan Erdo?an benim birarkada??m hâline geldi. Bence ?u anda tarihin herhangi bir döneminden dahayak?n?z” ifadelerini kullanm??t?. Özellikle ?u anda Cumhurba?kan?n?z bugörü?leri payla??yor mu? K: Aç?kças? iyi bir ili?kileri var. ?yi bir kimyayakalad?lar.

Birçok kez telefonda ve ?ahsen görü?tüler. Ve tekrar görü?ecekler.Burada liderler seviyesinde çözmek durumunda oldu?umuz baz? kritik sorunlarvar. Türkiye-ABD ili?kisi PKK-PYD gibi gruplar taraf?ndan zarar verilemeyecekkadar önemli. Birlikte çal???rsak bölgede daha büyük stratejik ç?karlar?m?zolur. Hem bölge aç?s?ndan hem bizim aç?m?zdan hem de Amerikal?lar aç?s?ndan.

 A: Cumhurba?kanl??? Sözcüsü ?brahim Kal?n, bize Ankara’dankat?ld???n?z için te?ekkür ederim.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here