Kilis Afrin’in merkez Mahmudiye Mahallesi ve Burç köyünün

Kilis s?n?r?nda güvenlik güçlerine teslim olan ve tutuklu yarg?lanan bir
teröristin ifadesi, muhtemel operasyonla gündeme gelen Afrin’de terör örgütü
PYD/PKK’n?n siviller üzerinden haz?rlad??? senaryoyu ortaya ç?kard?.

Suriye s?n?r?nda güvenlik güçlerine teslim olan bir terörist, terör
örgütü PKK’n?n Suriye’deki uzant?s? PYD’nin operasyonlara kar?? korunmak ve
sivilleri canl? kalkan olarak kullanabilmek için Afrin’de kazd??? tünellerin
bir k?sm?n? yerle?im merkezlerinde olu?turdu?unu, ç?k?? kap?lar?n? ise evlere
açt???n? anlatt?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Terör örgütüne 4 y?l önce kat?lan ve Afrin bölgesinde bulunan D.M, iki
hafta önce s?n?rdan kaçarak Kilis’te güvenlik güçlerine teslim oldu.

AFR?N’DEK? HA?N PLANLARINI ANLATTI

“Silahl? terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma” suçundan
tutuklu yarg?lanan ve etkin pi?manl?k hükümlerinden faydalanmak için müracaatta
bulunan D.M, son günlerde olas? operasyonla gündeme gelen Afrin bölgesinde
örgütün silah varl??? ve stratejileri konusunda bilgi verdi.

Terör örgütünün Afrin’in merkez Mahmudiye Mahallesi ve Burç köyünün yan?
s?ra Tel R?fat’ta silah ve mühimmat deposu bulundu?unu anlatan D.M, ayr?ca Tel
R?fat’?n yan? s?ra Kastelcindo, Bafluni, Basufani, T?n?p ve Kefercani’de de
sözde taburlar? oldu?unu ifade etti.

Hatay-Kilis aras?ndaki Bülbül köyü Dam?k tepesinde kad?n teröristlerden
olu?an füzeci ekibe sahip örgütün s?n?r hatt?nda RPG ve Konkours ve Katyu?a
füzeleri ile a??r makinal? silah? ve birkaç tank?n?n yer ald???n? belirten D.M,
ayr?ca ayn? alanda mevzilerin de kuruldu?unu dile getirdi.

Son dönemlerde örgütün korunma amac?yla çok fazla tünel kazd???na i?aret
eden D.M, ifadesinde ?u bilgileri verdi:

 

“TÜNELLERDEN B?R KISMI YERLE??M MERKEZLER?NDE S?V?L HALKIN ?Ç?NDE
KAZIYORLAR”

 “Bu tüneller, mevzilerin alt?nda tabur olarak belirlenen ve örgüt
militanlar?n?n kald??? evlerin alt?nda bulunur. Yerle?im merkezinde bulunan
tüneller, aç?k alandan ba?layarak genellikle 100 metre kaz?l?yor ve bu tünelin
ortas?nda bir yerde herhangi bir ikametten veya binadan ç?k?? kap?s? verilerek
aç?k alana do?ru yap?l?yor. Mevzilerde bulunan tünellerde ise toprak 5-6 metre
kaz?ld?ktan sonra etraf? betonlarla çevreleniyor. Üstü toprakla kamufle edilip
etraf? betonlarla çevreleniyor, ayr?ca üzerine kum torbal? mevziler
olu?turuluyor. Bu tünellerden bir k?sm?n? yerle?im merkezlerinde, sivil halk?n
içinde kaz?yorlar. Tüneller saklanma yerleri olarak kullan?l?yor, bazen erzak
depolamak için de kullanabiliyorlar.”

 

SINIRDAK? ÖNLEMLER ÖRGÜTE KATILIMI AZALTTI

 D.M, Afrin’de bulundu?u s?rada örgüt içinde kat?ld??? bir toplant?da
sözde komutanlar?n, Türkiye’nin s?n?r güvenli?ini art?rmas?yla özellikle
gençlerin kat?l?m?n?n durdu?unu belirtti?ini ve bütün umutlar?n? Suriye’deki
kat?l?ma ba?lad?klar?n? aktard?.

 

 

x

Hi!
I'm Garrett!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out