Kilis Afrin’in merkez Mahmudiye Mahallesi ve Burç köyünün

Topics: Art

Type:

Sample donated:

Last updated: August 13, 2019

Kilis s?n?r?nda güvenlik güçlerine teslim olan ve tutuklu yarg?lanan birteröristin ifadesi, muhtemel operasyonla gündeme gelen Afrin’de terör örgütüPYD/PKK’n?n siviller üzerinden haz?rlad??? senaryoyu ortaya ç?kard?.Suriye s?n?r?nda güvenlik güçlerine teslim olan bir terörist, terörörgütü PKK’n?n Suriye’deki uzant?s? PYD’nin operasyonlara kar?? korunmak vesivilleri canl? kalkan olarak kullanabilmek için Afrin’de kazd??? tünellerinbir k?sm?n? yerle?im merkezlerinde olu?turdu?unu, ç?k?? kap?lar?n? ise evlereaçt???n? anlatt?.Terör örgütüne 4 y?l önce kat?lan ve Afrin bölgesinde bulunan D.M, ikihafta önce s?n?rdan kaçarak Kilis’te güvenlik güçlerine teslim oldu.AFR?N’DEK? HA?N PLANLARINI ANLATTI”Silahl? terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma” suçundantutuklu yarg?lanan ve etkin pi?manl?k hükümlerinden faydalanmak için müracaattabulunan D.

M, son günlerde olas? operasyonla gündeme gelen Afrin bölgesindeörgütün silah varl??? ve stratejileri konusunda bilgi verdi.Terör örgütünün Afrin’in merkez Mahmudiye Mahallesi ve Burç köyünün yan?s?ra Tel R?fat’ta silah ve mühimmat deposu bulundu?unu anlatan D.M, ayr?ca TelR?fat’?n yan? s?ra Kastelcindo, Bafluni, Basufani, T?n?p ve Kefercani’de desözde taburlar? oldu?unu ifade etti.Hatay-Kilis aras?ndaki Bülbül köyü Dam?k tepesinde kad?n teröristlerdenolu?an füzeci ekibe sahip örgütün s?n?r hatt?nda RPG ve Konkours ve Katyu?afüzeleri ile a??r makinal? silah? ve birkaç tank?n?n yer ald???n? belirten D.M,ayr?ca ayn? alanda mevzilerin de kuruldu?unu dile getirdi.Son dönemlerde örgütün korunma amac?yla çok fazla tünel kazd???na i?areteden D.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Kilis Afrin’in merkez Mahmudiye Mahallesi ve Burç köyünün..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

M, ifadesinde ?u bilgileri verdi: “TÜNELLERDEN B?R KISMI YERLE??M MERKEZLER?NDE S?V?L HALKIN ?Ç?NDEKAZIYORLAR” “Bu tüneller, mevzilerin alt?nda tabur olarak belirlenen ve örgütmilitanlar?n?n kald??? evlerin alt?nda bulunur. Yerle?im merkezinde bulunantüneller, aç?k alandan ba?layarak genellikle 100 metre kaz?l?yor ve bu tünelinortas?nda bir yerde herhangi bir ikametten veya binadan ç?k?? kap?s? verilerekaç?k alana do?ru yap?l?yor. Mevzilerde bulunan tünellerde ise toprak 5-6 metrekaz?ld?ktan sonra etraf? betonlarla çevreleniyor. Üstü toprakla kamufle edilipetraf? betonlarla çevreleniyor, ayr?ca üzerine kum torbal? mevzilerolu?turuluyor.

Bu tünellerden bir k?sm?n? yerle?im merkezlerinde, sivil halk?niçinde kaz?yorlar. Tüneller saklanma yerleri olarak kullan?l?yor, bazen erzakdepolamak için de kullanabiliyorlar.” SINIRDAK? ÖNLEMLER ÖRGÜTE KATILIMI AZALTTI D.M, Afrin’de bulundu?u s?rada örgüt içinde kat?ld??? bir toplant?dasözde komutanlar?n, Türkiye’nin s?n?r güvenli?ini art?rmas?yla özelliklegençlerin kat?l?m?n?n durdu?unu belirtti?ini ve bütün umutlar?n? Suriye’dekikat?l?ma ba?lad?klar?n? aktard?.  

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here