Kirken seg når den romerske keiseren Konstantin den

Topic: Free samples
Sample donated:
Last updated: September 6, 2019

Kirken har fra middelalderen hatt stor makt i mange stater.

Noen hevderat uten en felles statsreligion vil samfunnet være mindre preget avfellesskap og samhold. Jeg skal drøfte denne påstanden ved bruk av både historiskeog samtidige eksempler. Kristendommen startet ut som en jødisk sekt, men ble til en egen religionnår de nye medlemmene ble døpt istedenfor jødisk omskjæring.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Kirken seg når den romerske keiseren Konstantin den..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Kristendommenspredte seg raskt, men oldkirken ble møtt med forfølgelse og motstand fra blantannet gnostikere og den romerske stat. På 300-tallet endret dette seg når denromerske keiseren Konstantin den store anerkjente kristendommen og konverterteRomerriket til kristendommen.  I år 325 foregår det første kirkemøtet i Nikea der de diskutertetreenigheten og synet på Jesus, om han var både menneske og Gud eller baremenneske.

Keiser Konstantin, som hadde sammenkalt konsilet, ville ha en samlendelære og de ble enige om at «Kristus er guddommelig og av samme vesen somFaderen.» 55 år etter konsilet i Nikea ble kirken til romersk statsreligion og nåskulle alle kristnes ifølge daværende keiser Theodosius. I tillegg ble de privatekirkelige seremoniene ble offentlig, det ble flere kirker og prestene fikkhøyere status. Klosterbevegelsen startet nå å utvikle seg og mange kristnevalgte å leve i klostre som munker og nonner for å drive med bønn, bibelarbeid,sang i tillegg til oppbevaring og tolkning av antikkens skrifter. Kristendommen Uenighet om treenigheten, frelse,  Middelalderen: Katolikker og protestanter Ved å se på Kristendommens i historie så føler jeg det er mer splittelseenn fellesskap og samhold.

Man ser at allerede i begynnelsen av religionen såvar det splittelse. Først var det splittelse mellom jødene og Paulus om man skullebli omskjæret eller døpt. Deretter var det uenighet om Jesu forhold til Gud

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here