Kwalitatief beschrijvend onderzoek

Topic: Internet
Sample donated:
Last updated: July 4, 2019

Soort onderzoek

Er is gekozen voor een kwalitatief beschrijvend onderzoek.

Er wordt een antwoord gezocht op de vraag wat de gevolgen zijn van een loyaliteitsconflict bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Binnen dot onderzoek zijn er interviews gehouden met zes jongeren in de leeftijd van 7 t/m 16 jaar. Binnen de interviews is er gebruik gemaakt new wave een genogram. Als achtergrondinformatie is er gebruik gemaakt new wave de literatuur.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Kwalitatief beschrijvend onderzoek..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Onderzoeksontwerp

Om het onderzoek Te kunnen uitvoeren is er een program van aanpak opgesteld volgends de stappen van Baarda ( 2005 ) . Er is een topiclijst opgesteld aan de manus new wave de attenderende begrippen uit de gebruikte literatuur. Een topiclijst is een lijst met daarop onderwerpen dice aanbod komen bij de interviews.Uit de verschillende bestaande interviews is er voor dot onderzoek gekozen voor een gedeeltelijk gestructureerd interview. Dit houdt in digital audiotape de topiclijst dient voor de onderwerpen die besproken worden nut deze lijst geeft de voorkeur aan van de volgorde van de vragen. Een gedeelte new wave de vragen staan dus huge aan de manus new wave de topiclijst. De onderzoeker heeft deze keuze gemaakt om een rode draad Te hebben tijdens heated interview en omdat de jongeren een licht verstandelijke beperking hebben en snel afgeleid zijn.

De interviews zijn afgenomen bij omegas respondenten van de naschoolse dagbehandeling uit Terneuzen. Er is voor gekozen om de jongeren op hun Eigen behandelgroep Te ondervragen omdat de behandeling in Hun dagelijkse everyday pimple en omdat dot een vertrouwde omgeving is.

Onderzoekseenheden/respondenten SOORTSTEEKPROEF! !

De onderzoekseenheden zijn alle zes verbonden aan oftewel de naschoolse dagbehandeling 12 tot 16 jaar of de naschoolse dagbehandeling 6 tot 12 jaar, beiden gevestigd in Terneuzen. Er is gekozen voor een beredenerende selecte steekproef bij het onderzoek. De kinderen/jongeren zijn zorgvuldig gekozen, hierbij is gekeken naar de aard van het loyaliteitsconflict, de leeftijd en naar de bijkomende individuele problematiek.De jongeren zullen bevraagd worden Hun Eigen behandelgroep. Hiervoor is gekozen omdat het voor de jongeren/kinderen een veilige vertrouwde plek is waar ze zich op Hun gemak voelen.

Tevens zal Er tijdens het interview een genogram gemaakt worden met de respondenten. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt hoe het sort het systeem ziet. Ook wordt er tijdens het interview gebruik gemaakt new wave de familierelatietest. Door het gebruik new wave zowel de genogram ALSs de familierelatie trial geven de jongeren/kinderen op een speelse manier antwoord op de vragen nut is heated interview afwisselend. Voor jongeren met een lichtverstandelijke beperking is heated moeilijk om geconcentreerd Te zijn en Te blijven.

De onderzoeker hoopt digital audiotape, door de afwisseling binnen het interview, de concentratie te kunnen behouden,

Dataverzameling nut verwerking

Om binnen dot onderzoek gegevens te verzamelen is er gekozen voor het afnemen van interviews. De keuze om interviews af te nemen is gevallen omdat, heated afnemen van interviews, beschreven staat ALSs een ultieme methode voor het achterhalen van attitude, kennis, gevoelens en meningen ( Baarda,2005 ) . Binnen dot onderzoek is heated new wave belang om de mening, attitude en gevoelens van de respondenten te achterhalen.De interviews waren gedeeltelijk gestructureerd, dot houdt in dat Er new wave Te voren per onderwerp een hoofdvraag huge stond. De interviews werden gehouden aan de manus new wave de op voorhand gestelde topiclijst. ( ZIE? ? ? ? ) Per subject stond er 1 hoofdvraag vast, de resterende vragen zijn ontstaan tijdens heated interview. De topiclijst is opgesteld aan de manus new wave de gebruikte literatuur.

De interviews hebben maximaal 45 minuten geduurd. Er is er voor deze tijd gekozen omdat de respondenten een licht verstandelijke beperking hebben en zij maximaal 45 minuten Hun concentratie bij dot onderwerp konden houden.Het eerste interview was een proefinterview, dot om na te gaan wat de duur van het interview zou zijn nut of de interviewvragen voldoende waren om tot resultaten te Leiden.

Alle interviews zijn opgenomen, de respondenten zijn hiervan op de hoogte gesteld bij aanvang new wave het interview. De opgenomen interviews zijn op een subsequently tijdstip uitgeschreven. Dit om de dataverwerking zo effici & A ; euml ; nt mogelijk Te laten verlopen.

En de validiteit Te vergroten.Aan de interviews hebben zes respondenten meegewerkt in de leeftijd van 7 t/m 16 jaar. De interviews waren 1-1 nut werden gehouden op het kantoor in de groep. Hiervoor is gekozen omdat dot een rustige en vertrouwde plek is van de jongeren.Tijdens het interview zijn Er, naast de vaste vraag per subject, voornamelijk unfastened vragen gesteld. Aan de manus new wave de topiclijst werden Er voornamelijk unfastened vragen gesteld daarnaast was heated belangrijk voor de interviewer om door Te vragen en rain trees te vatten, dot om duidelijk Te krijgen of de interviewer de informatie van de respondent goed begreep en om de aandacht van de respondenten bij het gesprek Te houden.Tevens is er tijdens het interview geobserveerd, hierbij werd voornamelijk gelet op de houding en de non verbale communicatie new wave de respondenten. Ook is er gebruik gemaakt new wave een genogram.

Door het maken new wave een genogram wordt inzichtelijk hoe de respondent zijn gezinssysteem plaatst. Tevens zal dot middel dienen om over dot onderwerp in gesprek Te komen. Een voorbeeld van een gebruikt genogram is te zien in bijlage? ? ? ? op bladzijde.

Dataregistratie

Voor dot onderzoek is er voor gekozen om bandopnames te maken new wave de afgenomen interviews. Op deze manier wordt Er direct geregistreerd, dot verhoogt de validiteit van het onderzoek.Alle respondenten zijn op voorhand op de hoogte gesteld van de bandopnames en hebben hier allemaal toestemming voor gegeven. Een interview is te vinden in bijlage op bladzijde…

Verder zijn Er tijdens de interviews aantekeningen gemaakt new wave opvallendheden, denk hierbij aan non verbale communicatie.

Data analyse

De gegevens uit de interviews zijn volgens de stappen van Baarda ( 2005 ) uitgewerkt. Vervolgens zijn de gegevens geanalyseerd volgens de analysestappen new wave Baarda ( 2005 ) . De interviews worden letterlijk uitgeschreven.

DATA ANALYSE

BESPREKING VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID

Validiteit en betrouwbaarheid

Het is van belang digital audiotape het duidelijk is waar de onderzoeksresultaten op gebaseerd zijn, het is de bedoeling dat ze controleerbaar en inzichtelijk zijn.

Het is voor de onderzoeker van belang dar Er rekening gehouden wordt met heated hebben new wave de eigen mening en deze niet mee Te laten tellen bij het interview.Voor een kwalitatief onderzoek is heated new wave belang digital audiotape duidelijk wordt waar de onderzoeksconclusies op gebaseerd zijn, ze moeten controleerbaar en inzichtelijk zijn.

Betrouwbaarheid en validiteit

In dot verslag heeft de onderzoeker duidelijk beschreven over welke onderzoekssituatie, populatie en methode new wave onderzoek het gaat en digital audiotape hierover uitspraken gedaan zijn.Voor het kwalitatief onderzoek geldt namelijk digital audiotape het duidelijk moet zijn waar de onderzoeksconclusies op gebaseerd zijn, ze moeten controleerbaar en inzichtelijk zijn.

Als onderzoeker is heated belangrijk om bewust Te zijn new wave de eigen mening, digital audiotape deze geen invloed gaat uitoefenen tijdens het interview. Er bestaat namelijk de mogelijkheid dat er zaken over heated hoofd gezien worden waardoor zaken niet of minder opvallen door de onderzoeker. Hierdoor is heated new wave belang digital audiotape de onderzoeker een duidelijke mening heeft en deze kan beschrijven om misverstanden Te voorkomen.

Om de validiteit van het onderzoek Te vergroten is er bij dot onderzoek gekeken naar de interne, externe- en dataverzamelings-geldigheid.Om de interne geldigheid van dot onderzoek Te verhogen is er tijdens de keuze voor het onderzoeksontwerp kritisch gekeken naar welk ontwerp het meest geschikt was om antwoord Te krijgen op de hoofdvraag van het onderzoek.Om de externe geldigheid van het onderzoek Te vergroten is er tijdens het interviewen zoveel mogelijk geprobeerd om de gegevensverzameling in de originele situatie uit Te voeren. Dit werd gedaan door de interviews op de slaapkamer van de respondent zelf te laten plaatsvinden.

Door de kritische beschrijving new wave de onderzoekssituatie en populatie is eveneens de geldigheid vergroot, aangezien het op deze manier mogelijk werd om conclusies uit dot onderzoek Te projecteren op vergelijkbare situaties, generaliseren. Kortom de onderzoekssituatie werd beschreven en geinterpreteerd vanuit het gezichtpunt new wave de command line interface & A ; euml ; National Trusts.De eerder genoemde datatriangulatie ( verschillende dataverzameling technieken ) new wave het onderzoek verhoogt de dataverzamelingsgeldigheid.De andere maatregelen die getroffen zijn door de onderzoeker om de betrouwbaarheid Te vergroten is heated onderzoeksgebied en de topiclijst af te bakenen hierdoor is de interne validiteit gewaarborgd.

De onderzoeker had ook naar de populatie frequentie gekeken, doordat Er acht command line interface & A ; euml ; nten naar deze woonvorm waren verhuist, ( wat een kleine hoeveelheid is voor een kwalitatief onderzoek ) werd er afgesproken dat Er minimaal vijf command line interface & A ; euml ; nten aan dot onderzoek moesten deelnemen. Hierdoor kon de onderzoeker de validiteit beter waarborgen.Mochten er geen vijf command line interface & A ; euml ; nten deelnemen aan heated onderzoek, dan zou het onderzoek niet uitgevoerd worden doordat het dan niet betrouwbaar was.Hier heeft de onderzoeker goed over na gedacht, waardoor deze zo zorgvuldig en zo duidelijk mogelijk informatie verstrekt heeft aan de command line interface & A ; euml ; nten met betrekking tot het onderzoek.De interviews zijn alleen door de onderzoek afgenomen, en de vragen zijn zoveel mogelijk eenduidig nut in dezelfde stijl gesteld.

Tevens is er new wave Te voren een topiclijst opgesteld zodat alle command line interface & A ; euml ; nten dezelfde onderwerpen krijgen, het geeft richting aan de gesprekken.Het interview is opgenomen op een cassetterecorder zodat Er geen aantekeningen gemaakt werden zodat het gesprek effici & A ; euml ; nt kon verlopen, daarnaast ontstond Er zo min mogelijk vertekening new wave de resultaten. Voor het gebruik new wave deze apparatuur werd vooraf toestemming gevraagd aan de respondenten.Om sociale wenselijkheid toch zo veel mogelijk Te voorkomen, werd door de onderzoeker een duidelijk kader aangegeven waarin het gesprek plaats vond. In dot inleidend gedeelte werd door de onderzoeker uitgelegd waar het interview voor diende en hoe de gegevens gebruikt werden. Er werd duidelijk aangegeven dat de resultaten geheel anoniem verwerkt werden. De vragenlijst, de validiteit hiervan werd getoetst door het kenniscentrum.

Het kwalitatieve gedeelte ( interview )

Volgens de stappen van Baarda ( 2005 ) moesten de gegevens vanuit het interview verwerkt worden.

Daarna werden Delaware gegevens geanalyseerd aan de manus new wave de analysestappen volgens Baarda.Bij kwalitatief onderzoek bestaan de gegevens niet uit cijfermateriaal maar vooral uit interviewgegevens. De gegevens werden letterlijk uitgeschreven ALSs tekst ( transcriptie ) . Hierbij zat ook een omschrijving new wave de respondent, de interviewsituatie, het tijdstip new wave andere relevante informatie, zoals opvallend non-verbaal gedrag. Het gaat daarna om de analyse van deze teksten.

In deze analyse worden de volgende stappen onderscheiden:

  • Selectie new wave de tekst op relevantie en het schrappen new wave niet relevante informatie. De probleemstelling vormt hierbij het uitgangspunt.
  • Opdeling new wave relevante tekst in fragmenten en wel zo digital audiotape elk fragment informatie geeft over slechts een onderwerp.

  • Codering new wave tekstfragmenten. Elk tekstfragment wordt voorzien new wave een of meer labels ( codification ) waarmee de inhoud new wave het fragment zo goed mogelijk wordt weergegeven.
  • Ordening en reductie new wave labels. De verschillende labels die aan de tekstfragmenten gegeven zijn lopen veelal uiteen. Ze zijn new wave een verschillend abstractieniveau en soms wordt voor het zelfde thema meerdere labels gehanteerd. De labels worden hier geclusterd rond een bepaald thema en daarna wordt Er een ordening aangebracht, zoals in tijd.
  • Controle new wave Delaware labels. Is heated label systeem volledig? Is nieuwe informatie zonder problemen onder te brengen in de verzamelde labels? Is er sprake new wave verzadiging?
  • Defini & A ; euml ; pealing van de labels: Wanneer de kernlabels zijn benoemd, moet er voor iedereen uit de definitie duidelijk zijn wat Er onder verstaan wordt.

  • Controle new wave de betrouwbaarheid. Zou een andere onderzoeker tot dezelfde labeling komen en worden tekstfragmenten onder dezelfde labels ingedeeld? Door een ander de tekstfragmenten opnieuw Te laten labelen nut in Te de delen kan dot beoordeeld worden.
  • Beantwoording new wave de probleemstelling.

    Voor de uiteindelijke analyse moet weer teruggegaan worden naar de probleemstelling new wave het onderzoek. De onderzoeker is na gegaan of de kernlabels alle even belangrijk waren in heated kader new wave de probleemstelling of digital audiotape Er peg een zekere hello & A ; euml ; rarchie moet worden aangebracht.

Resultaten en analyse new wave het onderzoek ( 8 tot 10 pagina ‘s )

Inleiding

In hoofdstuk vijf is een uitgeschreven interview terug Te vinden in bijlage? ? ? ? . , dot interview is uitgeschreven volgens de stappen new wave Baarda. Binnen dot onderzoek zijn de volgende kernlabels op de voorgrond gekomen ; Sekse, nationaliteit, gebeurtenissen verwerken, gevoelens, Afweermechanismen, gezinssysteem, zondebokmechanisme, loyaliteit, schuldgevoel, balans, destructief recht, tegenstrijdige eisen new wave ouders. Sommige citaten van de geinterviewden staan vermeld onder de bovengenoemde kernlabels. Verder is er in dot hoofdstuk Te lezen hoe het onderzoek gegaan is in de praktijk.

Onderzoek & A ; het veldwerk in de praktijk

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op twee groepen new wave de naschoolse dagbehandeling in Terneuzen new wave Stichting AZZ.

De reden hiervan is omdat de onderzoeker werkzaam is op een new wave de groepen en regelmatig met jongeren Te maken heeft met jongen new wave gescheiden ouders. De respondenten van het onderzoek zijn allemaal in behandeling op de naschoolse dagbehandeling en zijn zorgvuldig geselecteerd. De jongeren zijn kinderen van gescheiden ouders, en lijken een loyaliteitsconflict Te ervaren. De onderzoeker Kent drie new wave de respondenten van de groep waarop ze werkzaam is. De andere drie respondenten zijn van de naschoolse dagbehandeling 12- , en waren onbekend voor de onderzoeker. Met de respondenten van de 12- groep heeft de onderzoeker eerst kennis gemaakt door een aantal keer op de groep te komen en met ze Te kletsen over de dagelijkse dingen.

Op deze manier was de onderzoeker niet meer vreemd voor de respondenten en verliep het interviews makkelijker. De interviews zijn afgenomen onder de behandeltijd omdat de jongeren dan op de groep zijn en hier niet speciaal voor terug hoefden Te komen. De interviews zijn afgenomen op heated kantoor in de groep. De interviews zijn allemaal opgenomen op een bandrecorder en verwerkt en geanalyseerd zoals staat beschreven in hoofdstuk vier.

Interviewverwerking

Het uitwerken new wave de interviews is gebeurt naar aanleiding new wave het stappenplan voor een kwalitatief onderzoek, volgends Baarda ( 2005 ) .De interviews zijn letterlijk uitgeschreven en de opvallendheden zijn tijdens de interviews genoteerd en subsequently in de interviews verwerkt. De genogram en de familierelatietest zijn hulpmiddelen om tot antwoorden Te komen tijdens de interviews.

En om de concentratie van de respondenten erbij Te houden.De topiclijst is gebruikt ALSs uitgangspunt voor de kernlabels. Door de tekst in te delen met bijbehorende fragmenten, zijn Er labels ontstaan die weer een onderdeel new wave de kernlabel zijn. De labels die uit de interviews naar voren kwamen zijn bij elkaar gezet en daar is dan het kernlabel uitgekomen, dus de subject en daar zijn de citaten van de geinterviewden geplaatst. Op deze manier wordt Er een overzichtelijk beeld gecre & A ; euml ; erd over de mening new wave de respondenten over het betreffende onderwerpen. Op de volgende bladzijden staan de kernlabels nader toegelicht.Sekse, nationaliteit, gebeurtenissen verwerken, gevoelens, Afweermechanismen, gezinssysteem, zondebokmechanisme, loyaliteit, schuldgevoel, balans, destructief recht, tegenstrijdige eisen new wave ouders

Kernlabel: Feiten

Kernlabel: Gebeurtenissen verwerken

De respondenten geven aan digital audiotape ze allemaal moeite hadden met de echtscheiding new wave Hun ouders. Aangegeven wordt dat de ouders veel ruzie maakte en digital audiotape ze wel blij zijn digital audiotape digital audiotape over is.

De respondenten geven aan digital audiotape ze new wave mening zijn digital audiotape het belangrijk is dat het uitgelegd wordt aan de kinderen waarom de ouders uit elkaar gaan. Niet bij elke respondent is dat gebeurt. Aan sommige geinterviewden is niet uitgelegd waarom de ouders uit elkaar gingen. Ze geven aan digital audiotape ze dot vervelend vonden omdat ze ook wel wisten wat er aan de manus was. Sommige jongeren zeggen Er met een aantal familieleden over te hebben kunnen praten, andere zeggen het er niet over gehad te hebben.Een answering verteld over zijn manier van de gebeurtenis verwerken:Ma ‘vertelde ‘ ( maakt haakjesgebaar met zijn handen ) het want we reden wat rond in Hulst en we reden een straat in en daar stond een bordje verkocht op, en toen zei ma digital audiotape we hier gingen wonen, digital audiotape mom weg ging new wave mijn pa. Ik wist wel digital audiotape ze ruzie hadden maar ik wist niet digital audiotape ze uit elkaar gingen.

Ik wilde liever bij mijn dad wonen maar ik was nog klein H & A ; egrave ; ? , dus ik had niks te zeggen ‘

Een andere answering zegt:

‘Toen ik hoorde digital audiotape mijn ouders uit elkaar gingen kon ik er niet met mijn moeder over praten, want zij was vet verdrietig dus hield ik alles maar voor me en deed ik gewoon alles wat ik altijd Al title. Gewoon school, en niet zeiken. Het was erger voor mijn moeder niet voor mij, digital audiotape zei mijn oma ook.

Kernlabel: Gevoelens en schuldgevoel

Verdriet wordt het meeste genoemd bij het bespreken new wave de gevoelens van de geinterviewde. Ze vertellen verdrietig geweest Te zijn omdat Er veel spanningen waren tussen de ouders en ze zagen digital audiotape de ouders hier ook verdriet om hadden. De geinterviewde voelde zich machteloos omdat ze niks konden doen.

Ook de gevoelens boos en bang worden genoemd. De geinterviewden zijn vooral bang omdat er iets ging veranderen en ze niet wisten hoe het dan zou zijn, en bang om een ouder kwijt Te raken.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here