Lazerle lekeleri ciltlerinin temizleme yeteneklerinin farkl? olmas? dolay?s?yla,

Topics: Free samples

Type:

Sample donated:

Last updated: May 21, 2019

Lazerle LekeTedavisiVücudumuzda özellikledeyüzümüzde çe?itli sebeplerle ve etkenlerle farkl? tipte cilt lekeleriolu?abilir. Melanin cildimize rengini veren pigment maddesidir.

Cilt lekelerimelaninin miktar?n?n fazla oldu?u bölgelerdir. Melaninin fazlacayüksek miktarlarda belli bölgelerde toplanarak cilt lekeleri olu?turmas?çe?itli sebeplerden kaynaklan?r. Bu lekelerin baz?lar? do?umdan itibaren,baz?lar? ergenlikte, bir k?sm? ya?lanmayla, bir k?sm? ise güne? ve d??etkenler sonucu cildimizde olu?an hasarlardan kaynaklanmaktad?r.  Leketedavisi kaç seans sürer?Çok farkl? yap?da, özelliklerde,derinlikte ve koyulukta cilt lekeleri ve pigmentasyon bozukluklar? mevcuttur.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Lazerle lekeleri ciltlerinin temizleme yeteneklerinin farkl? olmas? dolay?s?yla,..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Ayr?ca insanlar?n vücut yap?s?, iyile?me özelli?i, dolay?s?yla lazerle leketedavisinden sonra lekeleri ciltlerinin temizleme yeteneklerinin farkl? olmas?dolay?s?yla, lazerle leke tedavisi yap?lacak hastaya kaç seansta tedavininbitece?i tam olarak söylenemeyebilir, ortalama rakamlar ve süreler verilir. Çiller ve kahverengi ya?l?l?k lekelerigenelde ba?ar?l? bir ?ekilde lazerle tedavi edilirken, daha derin lekeler vekomplike lezyonlar lazerle tedaviye dirençli olabilmektedir. Yayg?n güne?lekesi ve çiller,ya?l?l?k lekeleri % 60 – % 80 oran?nda lazerle tek seanstan sonra kaybolurlar.Baz? güne? ve çil lekeleri için ikinci veya üçüncü seanslar gerekliolabilmektedir. Baz? lekeler oldukça dirençlidir ve tamamen kaybolmayabilir.Yine de lazerle leke tedavisi uygulamas?ndan sonra renkleri önemli orandaaç?l?r. Melasma tarz?nda asl?nda hastalar?n güne? lekesisand?klar? ancak güne? lekesi olmayan bu grubun lazerle leke tedavisi 1 hafta10 gün aral?klarla 5 seans yap?lmaktad?r.

Ota nevus, Becker nevus gibi özellekeler lazerle 5-8 seans uygulama gerektirir.Lazerle leke tedavisinde klini?imizde HELIOS III Q-Switchlazer cihaz? kullan?lmaktad?r. ?ki dalga boyuna  ( 1064 nm Nd:YAG ve 532nm KTP )  sahip bu lazer cihaz? ile hem epidermal hem de dermal pigmentelezyonlar?n tedavisi mümkündür.Güne? lekeleri, çiller, el s?rt?ndaki ya?l?l?k lekeleri, seboreik keratozgibi epidermal pigmente lezyonlar?n lazerle leke tedavisinde 532 nm KTP dalgaboyu kullan?l?r.Melazma, PIH ( post inflamatuar  hiperpigmentasyon ) gibi dermalpigmente lezyonlar?n lazerle leke  tedavisinde ise 1064 nm Nd:YAG dalga boyukullan?l?r.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here