Öyküsel ili?kili olarak ya?ad??? kay?plar? kay?plar?n izlerini sürer

Topic: Free samples
Sample donated:
Last updated: May 4, 2019

Öyküsel terapiye göre sorun ki?ininyarat?l???na ait bir ?ey de?ildir. Sorun üzerinde etkili olan bir durumdur.

Bubak?? aç?s? öyküsel terapi de d??salla?t?rma olarak adland?r?l?r.D??salla?t?rma tekni?i sorunu ki?iden ay?rma yap?s?na ba?l?d?r. Öyküsel terapide ki?i terapinin merkezinde biricik ve e?sizdir. Terapide birey ne sorunundo?mas?nda ne de ya?anmas?ndan sorumludur. Ki?iler ya?anan problemlerden ötürüüstlerinde bir bask? hissederler ve bu durum ki?iler üzerinde olumsuz etkileryaratarak hayat ?artlar?n?n kötüle?mesini sa?lar. Bu nedenle terapinin en temelamac? ki?inin kendisiyle birle?tirdi?i ba?da?t?rd???  sorunu ki?ili?inin bir parças? olmad???n?ki?inin durumu d??salla?t?rmas? ve benimsemesidir. Bu noktada d??salla?t?rmatekni?i farkl? kollardan ele alabilir.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Öyküsel ili?kili olarak ya?ad??? kay?plar? kay?plar?n izlerini sürer..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

·       D??salla?t?rmatekni?i tümden gelime göre yap?lmal?d?r; Dan??man tipik olarak genelsorunlardan ba?layarak süreç içersinde özel sorunlara göre iner.·       Terapistin,dan??anla ayn? cümleler kurmas? terapi süresince daha iyi bir ileti?imkurmas?na olanak sa?layacakt?r.·       Ki?inin”bilinen” ve hat?rlanan sorun kimli?inin nas?l etkilendi?ini, nas?lüretildi?ini ve zaman içinde nas?l korundu?unu sorgulamak.·       Sorunluolarak addedilen bu benli?in böyle hat?rlanmaya devam etmesine sosyal düzeninhangi taraflar?n?n yard?mc? oldu?unu sorgulamak.

·       Ki?ininkimli?e dair olan ikincil öyküleri yeniden hat?rlatmaya nas?l ba?layabilece?inisorgulama yoluyla alternatif direnç noktalar?n? belirlemek.·       Direnmeve yeniden hat?rlanan ve ye?lenen bu benli?in edimlerini savunma yoluyla,söylemsel alan?n olas?l?klara ve farkl? söylemsel pratiklerin ortaya ç?kmas?naalan açmas?n? sa?lamak.        Öyküsel terapi yapan bir terapist genel de somutla?t?r?c? bir dilkullan?r ve kullanmay? tercih eder. Öyküsel terapi süresince kullan?lan bu dilin ay?rmas?na yard?m edecektir. Terapide kullan?lacak d??salla?t?r?lm?? dil,kesinlikle zarar verici ?ekilde kullan?lmaz.

Örne?in: O sizi uzun zaman danberi rahats?z ediyor. ?eklinde dan??an? dü?ünmeden aç?kça dile getirir. Siz dekabul edersiniz ki uzun zamand?r rahats?z edilmek çocu?unuzu etkiliyorproblemin d??salla?ma süresince d??salla?t?rma bazen kolay bazen ise çok zorolabilmektedir. Sorunun ki?inin ya?am?n?, ,ili?kilerini ve kay?plar?n? nas?letkilemektedir? Sorunun ki?i üzerindeki etkisini saptamak, deneyime dayal? olansorun a??rl?kl? öyküyü beraberce idrak etmeye yard?mc? olur. Dan??man busorgulama hatt?n? geli?tirmeye zaman ay?rm??sa iki önemli konu ortaya ç?kar.Bunlardan ilki dan??an?n anla??lamad???n? hissetmesi, ikincisi ise ki?ilerin budeneyimleri gerek sorun ya?amlar? ve ili?kilerindeki etkileri gerekse dekendilerinin bu ili?kiye verdikleri yan?t üzerine onlarca farkl? ve dahaayr?nt?l? bir pencereden sunacak ?ekilde anlamlar? bilmeleri, ki?ini sorunlaili?kili olarak ya?ad??? kay?plar? kay?plar?n izlerini sürer ve bunlar?sorgular. Mesela uzun süredir uyu?turucu kullanan anoreksik olan ve kayg?ya?ayan insanlar daima arkada? okul, i?, hobiler ve aileyle ilgili kay?plardanbahsederler.

Terapinin bu süresinde kapsaml? saptamalar yapma ve özgün sonuçlarelde etmesini sa?lamak amaçlan?r. Ki?iye sorulacak sorular ?unlar olabilir·       Endi?e(anxiete ) i? ya?am?n?zda sizi nas?l etkiliyor? Peki ya i? ya?am?n?zdakiya?am?n?zda ve insanlarla olan ili?kilerinizde nas?l oluyor?·       Endi?elendi?inizdesizin söyleminizde ili?kilerinizi kötü etkilemesi ve dostluklar?n?z için sizezaman b?rakmamas?ndan memnun musunuz? Yada de?ilmisiniz?     ?nsanlar?n sorunlar? nas?l destekleyece?ini görmek dan??anlar?nkendilerini kendi öykülerinin yazar? yada yazarlar?ndan biri olarak görmelerive akabinden ya?asanacak öykünün ba? yazar? oldu?unu fark etmeleri sayesindeya?am?n merkezinde onlar?n oldu?u alg?s?na do?ru yakla?abilirler. Ki?ilerinsoruna etraf?ndaki dil al??kanl?klar?n?n zengin bir örneklemesini de bize sunansonuç olarak; Fazla sorumluluk sahibi olmak endi?eyi tetikler ve ona isyanedebildi?imiz ve ba?ka arzular?m?z? doyurabildi?imiz zamanlar olmuyor mu? Budurum bize hazm? verir, yoksa çaresiz mi hissettirir? Sonuç olarak ki?iye bu durumunmuhakemesini yapmas?n? sa?lamak, sa?latt?rmak ki?inin kendi içinde birayd?nlanma ya?amas?na sebep olacak ve terapi sürecinin aleyhimize i?leyereksonuçlanmas? yolunda bir ad?m daha atmam?z? sa?layacakt?r.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here