Peygamber iyi korudu. Hayber sava??nda a??r demir kap?y? kalkan

Topic: Applications
Sample donated:
Last updated: September 28, 2019

Peygamber efendimizindamad? ve Müslümanlar?n dördüncü halifesi Hz. Ali, sabah namaz?n? k?lmak içingitti?i camide Haricilerden Abdurrahman ibni Mülcem’in sald?r?s?yla ?ehitedildi.

Peygamberin damad? ve Müslümanlar?n dördüncü halifesi Hz.Ali, hicretten yirmi iki y?l önce do?du?u rivayet edilmektedir (m. 600). Babas?Ebu Talip, annesi Fat?ma b.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Peygamber iyi korudu. Hayber sava??nda a??r demir kap?y? kalkan..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Esed bin Ha?im’dir. Ebu Talip’in en küçük o?ludur.Peygamberimiz Mekke’de ba? gösteren k?tl?k üzerine onu himayesine ald? ve be?ya??ndan hicrete kadar yan?nda büyüttü. ?mam Ali, peygamberimize ilk imanedenlerdendi.

?man etti?inde ya?? sekiz veya dokuzdu.  Çocuklar aras?nda ilk inanan, peygamberefendimizle ilk namaz k?lan kimse oldu?u fikrinde âlimler ittifak etti. HzAli’nin hicretten önce hayat? hakk?nda fazla bilgi yoktur. ?MAM AL? ALLAHINASLANIYDIMekke mü?riklerinin eziyetleri ve cefalar? artmaya ba?lad?,hatta Hz. Muhammed’i öldürme planlar? haz?rlamaya kadar gittiler. Bunun üzerinehicret karar? alan peygamberimiz, Mekke mü?riklerini ?a??rtmak amac?ylayata??na Ali’yi yat?rd?. Hz Ali, Mekkeli mü?riklerin suikast planlar?n?n akimkalmas?yla Resulullah’?n k?z? Fat?ma ve kendi annesi Fat?ma ile Kuba’da HzPeygambere yeti?ti.

Medine’ye vard?klar?nda ise Mekkeli ve Medineliler aras?ndayap?lan karde?lik seçimlerinde peygamberimiz, Ali’yi kendisine karde? seçti. Hicretinikinci y?l?n?n son ay?nda Hz. Muhammed’in k?z? Fat?ma ile evlendi. Buevlilikten Hasa, Hüseyin, Muhsin (ölü do?du), Zeynep ve Ümmü Külsüm ad?ndaçocuklar? oldu. Hz. Ali, Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber sava?lar? olmak üzerehemen hemen bütün gazve ve seriyyelere kat?ld?. Kat?ld??? sava?lardayaralanmas?na ra?men büyük kahramanl?klar göstererek peygamber efendimizi çokiyi korudu. Hayber sava??nda a??r demir kap?y? kalkan olarak kulland? veseferin zaferle sonuçlanarak Yahudilere galebe çal?nmas?nda büyük pay sahibioldu.

?mam Ali, Hz. Peygambere vahiy katipli?i yapt?, Hudeybiye Antla?mas?’n? oyazd?. Mekke’nin fethinden sonra Kabe’de ki putlar? y?kma görevi ona verildi.HAL?FEL?K ATE?TEN B?RGÖMLEK OLDUHz. Peygamber’in vefat?nda cenazesinin y?kanmas?, benzerihizmetlerini Hz. Ali ile yak?n akrabalar? yapt?.

Bu s?rada Beni Saide avlusundatoplanan ensar ve muhacirler Hz. Ebubekir’i halife seçince Ali ona, Hz.Fat?ma’n?n alt? ay sonra gerçekle?en vefat?na kadar biat etmedi.

Hz. Ali ilk üçhalifeye ilmi bilgi birikimi ile f?khi meselelerde dan??manl?k yapt?.Hz.

Osman’?n ?ehadetinden sonra halife olan ?mam Ali’nin enönemli konusu asilerin cezaland?r?lmas?yd?. Ancak ortada bir katil yoktu.Say?lar? binlerce ki?iyi bulan bir kalabal?k ‘Osman’? hepimiz öldürdük’diyorlard?.

Bu kaos ortam?nda Hz. Ali, ?am Valisi Muaviye ile S?ffin,peygamberimizin e?i Hz. Ai?e ile Cemel sava??n? gerçekle?tirdi. Bu sava?ta heriki taraftan Müslümanlar hayat?n? kaybetti.

Hz. Ali, sabah namaz?nda Abdurrahman ?bni Mülcem’in suikast?sonucu m. 23 Ocak 661’de ?ehit edildi.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here