Seria a? po satyn? czy tak zwany UltraClear,

Topics: Free samples

Type:

Sample donated:

Last updated: October 2, 2019

Seria Radaway Eos KDS pochodzi odwiod?cego polskiego producenta wysokiej jako?ci, komfortowych, a jednocze?nie niezwykledesignerskich kabin prysznicowych. Produkty z tej kolekcji s? dost?pne wszerokiej gamie rozmiarowej i kolorystycznej – pocz?wszy od br?zu i grafitu, a?po satyn? czy tak zwany UltraClear, czyli bardzo przejrzysty i jasny rodzajszk?a.

Dlaczego warto kupi? kabin?Radaway Eos KDS?Najwy?sza jako?? wykonania oraznowoczesna stylistyka stanowi? niekwestionowane i najwa?niejsze atuty tejserii. Innymi zaletami tymczasem s? dla przyk?adu drzwi otwierane wahad?owo (dowewn?trz i do zewn?trz), gwarantuj?ce pe?ne bezpiecze?stwo u?ytkowania. Ponadto,taki sposób otwierania nie musi narusza? zewn?trznej przestrzeni kabiny copozwala na monta? produktów nawet w ma?ej ?azience. Mechanizm unosz?cy iopuszczaj?cy drzwi k?adzie kres uszkodzeniom uszczelki i zapewnia bezg?o?n? iniezawodn? prac?. A je?li ?ciana w ?azience jest nierówna – na to te? jestsposób! Kolekcja Eos KDS zaopatrzona jest w mechanizm niweluj?cy krzywizny?ciany do 10 mm, dzi?ki czemu rzadne nierówno?ci nie b?d? ju? problemem wmonta?u kabiny.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Seria a? po satyn? czy tak zwany UltraClear,..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Pow?oka ochronna EasyCleanPowierzchnia szk?a, która wydajesi? nam idealnie g?adka, w rzeczywisto?ci posiada mikroskopijne pory iwy??obienia, w których gromadzi si? kamie?. Pow?oki ochronne, takie jakEasyCleanm, gwarantuj? skuteczn? i d?ugotrwa?? ochron? przed korozj? orazutrzymanie wysokich walorów estetycznych wyrobów. ?atwo jest to rozpozna? – kroplewody na szybie z pow?ok? EasyClean nie utrzymuj? si? na powierzchni, tylkosp?ywaj?.Do?ywotnia pow?oka ShowerGuardShowerGuard to trwa?e i proste wutrzymaniu szk?o, które chroni kabiny prysznicowe przed osadzaniem si? kamieniai minera?ów na skutek ruchu i dzia?ania wody, ciep?a, wilgoci i ?rodkówczyszcz?cych, utrzymuj?c atrakcyjno?? szk?a na d?ugie lata.

Szk?o pozostaje przejrzystei l?ni?ce przy ograniczonym czyszczeniu. Szk?o ShowerGuard to do?ywotnia os?onana szkle, b?d?ca jego nieroz??czn? cz??ci?. Inaczej ni? w przypadkumechanicznie nanoszonych warstw, ShowerGuard jest trwa?? pow?oka, której nietrzeba od?wie?a? ani ponowne nanosi?. Do czyszczenia szk?a z ochron?ShowerGuard wystarczy jedynie mi?kka ?ciereczka lub mokra g?bka. Nie makonieczno?ci stosowania powszechnie u?ywanych ?rodków myj?cych, lecz gdyzajdzie taka potrzeba, jest to dopuszczalne.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here