Societatea produce pe termen lung, solu?ii prompte, aten?ia

Topic: Internet
Sample donated:
Last updated: July 13, 2019

Societateacomercial? C.C. TOTAL CONS  S.R.L. a fostfondat? în 2005 .

            Companiaeste o societate cu r?spundere limitat? ?i face parte din categoriamicrointreprindelor, este axat? pe construc?ii ?i instala?ii, având un colectivde profesioni?ti ce au dobândit experien?? ?i reputa?ie în domeniile în careî?i desf?soar? activitatea. Fondatorul, s-a axat pe evolutia ascendent? in domeniulpie?ei imobiliare, urmarind-o atent ?i a ajuns la concluzia ca in anii ce urmeaz?se va constata în zonele apropiate ?i în Bucure?ti, o cre?tere referitoare la resurselealocate în domeniul consturc?iilor civile.             Compania are ca ?i obiectiv dezvoltareadinamic?, pentru a produce pe termen lung, solu?ii prompte, aten?ia fiind asupranevoilor clien?ilor.  C.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Societatea produce pe termen lung, solu?ii prompte, aten?ia..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

C. TOTALCONS  ofer? stabilitate ?i echilibru în domeniulîn care exceleaz? ?i se sustrage din sarcinile clien?ilor, activit??iile prin caredovedesc profesionaismul ?i responsabilitatea. Rezolvarea oric?rei problemeimplic? o organizare specific? ?i o abordare bine conturat? care s? produc? întotdeauasolu?ii optime, generatoare de maximum de beneficiu în condi?iile oferite de c?treclien?i.

 Clien?ii, persoane fizice sau juridice, prinintermediul unei comenzi, solicita anumite proceduri din ofert? de servicii, severific? natur? terenului ?i posibilitatea calit??ii procedurilor solicitateiar apoi se încep lucr?rile. Dup? ce a fost întocmit contractul, încheiat întrebeneficiar ?i C.C. TOTAL CONS, fiecare procedura se ini?iaz? printr-un procesverbal care trebuie semnat ?i aprobat de c?tre p?r?ile implicate ( beneficiar,executant, proiectant, constructor). La finalul proiectului se întocme?te unprocess verbal pentru recep?ia materialelor folosite ?i unul de recep?ie laterminarea lucr?rilor.

Dup? terminarea acestor procese, se întocme?te dosarulOPIS  numit ?i Carte Tehnic?, ce con?inetoate procesele verbale, num?rul ?i data de înregistrare.             Înprezent, societatea este format? dintr-un personal în num?r de 33, având uncapital social de 145.000 Lei, iar cel mai mare profit net a fost de 788.749RON în anul 2011 (fig.1).

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here