Sözcü sözle?mi? gibi benzer sat?rlar? kaleme alm??, Zarrab

Topic: EntertainmentWorld News
Sample donated:
Last updated: September 12, 2019

Sözcü yazarlar? FETÖ soru?turmas?nda savc?ya ifade verdiSözcü gazetesi hakk?nda ba?lat?lan FETÖ soru?turmas? kapsam?nda gazeteninyazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Necati Do?ru ve Sayg? Öztürk savc?ya ifadeverdi.Sözcü Gazetesi’nin suça kar??t??? iddia edilen baz? çal??anlar?na ili?kin A??rCeza Mahkemesi’nde dava devam ederken ?stanbul’da Sözcü gazetesinin baz?mensuplar?na yönelik devam eden bir tahkikat daha oldu?u iddia edilmi?ti. CumhuriyetBa?savc?l??? taraf?ndan sürdürülen soru?turma kapsam?nda yeni bir geli?me oldu.YAZARLAR SAVCI KAR?ISINDAGazete yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ruhaklar?ndaki iddialar çerçevesinde Ça?layan’daki ?stanbul Adliyesi’ne gidereksoru?turma savc?s?na ‘?üpheli’ s?fat?yla ifade verdi.

Geçti?imiz günlerdegerçekle?tirilen ifade i?lemi ard?ndan ?üphelilerin adliyeden ayr?ld?klar?ö?renildi. ?fade veren U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ruhakk?nda ‘FETÖ’ye yard?m’ konulu çe?itli iddialar gündeme gelmi?tiU?UR DÜNDAR’IN YAZILARI DEL?L U?ur Dündar’?n Sözcü Gazetesi’nde yay?nlanan baz? yaz?lar? hakk?nda tespittutana?? düzenlenerek soru?turma dosyas?na delil olarak kondu?u ortayaç?km??t?. U?ur Dündar, ‘Zarrab soru?turmas?n?n uzanabilece?i vahimboyutlar!.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Sözcü sözle?mi? gibi benzer sat?rlar? kaleme alm??, Zarrab..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

..’ ba?l?kl? 3 Haziran 2016 tarihli yaz?s? bu kapsamda dosyaya girdi.NAZLI ILICAK’LA AYNI GÜN AYNI ?EY? YAZMI?Ayn? tarihte Nazl? Il?cak, FETÖ yay?n organ? Özgür Dü?ünce isimli gazetede U?urDündar ile sözle?mi? gibi benzer sat?rlar? kaleme alm??, Zarrab soru?turmas?n?yürüten Savc? Bharara’n?n kefaletle tahliyeye kar?? ç?kt???n?; “Bu “Cemaat’inoyunu, darbesi” tezine katiyen kat?lm?yor sözleriyle vermi?ti.U?UR DÜNDAR’IN D??ER YAZILARI DA DOSYADASözcü yazar? U?ur Dündar’?n Halk TV’de yay?nlanan ‘Halk Arenas?’ program?nda FETÖ’cüpolislerle irtibat? de?ifre olan ABD’li savc? Preet Bharara ile ilgili sözleride tespit tutana??na girmi?ti.

Dündar’?n 22 May?s 2016’da kaleme ald??? ‘R?zaZarrab dosyas?ndaki 91 Türk’ ba?l?kl? yaz?s? da tespit tutana??na konulmu?tu.U?ur Dündar’?n 21 Aral?k 2013 tarihli ‘Ürkütücü gerçe?i aç?kl?yorum’ ba?l?kl?yaz?s? da soru?turma dosyas?na girmi?ti. Yaz?da, U?ur Dündar’?n t?pk? FETÖ mensuplar?n?nyapt??? gibi R?za Zarrab üzerinden Türk siyasetçilerini suçlamas? dikkatçekmi?ti.Ayr?ca, Emin Çöla?an’?n 29 Ekim 2015 tarihinde kaleme ald??? ‘?imdi CemaatiSavunma Zaman?’ ba?l?kl? yaz?s?nda kulland??? ifadeler ve Necati Do?ru’nun 15Temmuz darbe giri?iminden 2 gün sonra kaleme ald??? ‘Naylon darbe’ ba?l?kl?yaz?s? dosyaya girdi.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here