Stela?e technologiczn?. Firma jest cz??ci? Grupy Geberit –

Topics: Design

Type:

Sample donated:

Last updated: September 25, 2019

Stela?e podtynkowe i przyciskisp?ukuj?ce z serii Ko?o Slim 2 cechuj? si? lekk? zabudow? i doskona?? jako?ci?wykonania. Zastosowano w nich ró?ne funkcje sp?ukiwania (3 i 6 litrów), dzi?kiczemu pozwalaj? na ogromn? oszcz?dno?? wody. Produkty z tej serii s? niezwyklepraktyczne, poniewa? mo?na je zamontowa? zarówno naro?nie, jak i do czo?a?ciany.

Ponadto zaopatrzone s? w mechanizm regulowanej odleg?o?ci od ?ciany97-230 mm. Ta seria sprawdzi si? nie tylko w du?ej, ale równie? ma?ej ?azience.Marka Ko?oFirma Ko?o funkcjonuje ju? odprzesz?o pi??dziesi?ciu lat.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Stela?e technologiczn?. Firma jest cz??ci? Grupy Geberit –..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Jej produkty charakteryzuj? si? nieustannymdoskonaleniem i kreowaniem trendów. Dostarczaj? tysi?com klientównajnowocze?niejsze, w pe?ni niezawodne wyroby, które ka?dego dnia spe?ni? ichoczekiwania i daj? poczucie ?ycia na najwy?szym poziomie. ?azienki marki Ko?os? doskona?ym wyborem nawet dla najbardziej wymagaj?cych osób, ceni?cychdoborowy design, perfekcj? wykonania i doskona?o?? technologiczn?. Firma jestcz??ci? Grupy Geberit – europejskiego lidera technologii sanitarnych.

Uznaniepotwierdzaj? liczne nagrody oraz wyró?nienia zdobywane w presti?owych,mi?dzynarodowych konkursach. Produkty marki Ko?o wytwarzane s? z dba?o?ci? o?rodowisko naturalne. Grupa dok?ada wszelkich stara?, aby technologiawytwarzania by?a przyjazna dla otoczenia.

Ograniczenie zanieczyszczeniapowietrza, wtórne wykorzystanie ciep?a oraz gospodarka odpadami produkcyjnymito tylko wybrane przyk?ady, które zdecydowa?y o przyznaniu marce Ko?o ró?nychzaszczytnych tytu?ów zwi?zanych z ochron? ?rodowiska.Stela? podtynkowy – czy warto?Stela? podtynkowy WC odzewn?trznej strony to tylko p?aska powierzchnia i g?adka, wisz?ca muszla WC. Tosprawia, ?e taki rpodukt jest niezwykle prosty do utrzymania w czysto?ci.Stela?e dobrze dobrane nie tworz? trudno dost?pnych p?aszczyzn.

Ponadto, stela?podtynkowy gwarantuje oszcz?dno?? miejsca, co jest niezwykle istotne podczasprojektowania ma?ych ?azienek.Oprócz tego, maj?c kiedy zamontowa? stela?podtynkowy, a wi?c na wczesnym etapie prac budowlanych czy remontowych, mo?nazainstalowa? stela? ze wzgl?du na estetyk? – ukryty syfon, rezerwuar wodny ipraktycznie ca?a instalacja od wisz?cej muszli WC to estetycznie dopracowanerozwi?zania, których nie ma nawet najlepiej przemy?lany projekt kompaktu WC.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here