Stela?e technologiczn?. Firma jest cz??ci? Grupy Geberit –

Topics: Design

Type:

Sample donated:

Last updated: September 25, 2019

Stela?e podtynkowe i przyciskisp?ukuj?ce z serii Ko?o Slim 2 cechuj? si? lekk? zabudow? i doskona?? jako?ci?wykonania. Zastosowano w nich ró?ne funkcje sp?ukiwania (3 i 6 litrów), dzi?kiczemu pozwalaj? na ogromn? oszcz?dno?? wody. Produkty z tej serii s? niezwyklepraktyczne, poniewa? mo?na je zamontowa? zarówno naro?nie, jak i do czo?a?ciany.

Ponadto zaopatrzone s? w mechanizm regulowanej odleg?o?ci od ?ciany97-230 mm. Ta seria sprawdzi si? nie tylko w du?ej, ale równie? ma?ej ?azience.Marka Ko?oFirma Ko?o funkcjonuje ju? odprzesz?o pi??dziesi?ciu lat.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Jej produkty charakteryzuj? si? nieustannymdoskonaleniem i kreowaniem trendów. Dostarczaj? tysi?com klientównajnowocze?niejsze, w pe?ni niezawodne wyroby, które ka?dego dnia spe?ni? ichoczekiwania i daj? poczucie ?ycia na najwy?szym poziomie. ?azienki marki Ko?os? doskona?ym wyborem nawet dla najbardziej wymagaj?cych osób, ceni?cychdoborowy design, perfekcj? wykonania i doskona?o?? technologiczn?. Firma jestcz??ci? Grupy Geberit – europejskiego lidera technologii sanitarnych.

Uznaniepotwierdzaj? liczne nagrody oraz wyró?nienia zdobywane w presti?owych,mi?dzynarodowych konkursach. Produkty marki Ko?o wytwarzane s? z dba?o?ci? o?rodowisko naturalne. Grupa dok?ada wszelkich stara?, aby technologiawytwarzania by?a przyjazna dla otoczenia.

Ograniczenie zanieczyszczeniapowietrza, wtórne wykorzystanie ciep?a oraz gospodarka odpadami produkcyjnymito tylko wybrane przyk?ady, które zdecydowa?y o przyznaniu marce Ko?o ró?nychzaszczytnych tytu?ów zwi?zanych z ochron? ?rodowiska.Stela? podtynkowy – czy warto?Stela? podtynkowy WC odzewn?trznej strony to tylko p?aska powierzchnia i g?adka, wisz?ca muszla WC. Tosprawia, ?e taki rpodukt jest niezwykle prosty do utrzymania w czysto?ci.Stela?e dobrze dobrane nie tworz? trudno dost?pnych p?aszczyzn.

Ponadto, stela?podtynkowy gwarantuje oszcz?dno?? miejsca, co jest niezwykle istotne podczasprojektowania ma?ych ?azienek.Oprócz tego, maj?c kiedy zamontowa? stela?podtynkowy, a wi?c na wczesnym etapie prac budowlanych czy remontowych, mo?nazainstalowa? stela? ze wzgl?du na estetyk? – ukryty syfon, rezerwuar wodny ipraktycznie ca?a instalacja od wisz?cej muszli WC to estetycznie dopracowanerozwi?zania, których nie ma nawet najlepiej przemy?lany projekt kompaktu WC.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Garrett!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out