Stela?e technologiczn?. Firma jest cz??ci? Grupy Geberit –

Stela?e podtynkowe i przyciski
sp?ukuj?ce z serii Ko?o Slim 2 cechuj? si? lekk? zabudow? i doskona?? jako?ci?
wykonania. Zastosowano w nich ró?ne funkcje sp?ukiwania (3 i 6 litrów), dzi?ki
czemu pozwalaj? na ogromn? oszcz?dno?? wody. Produkty z tej serii s? niezwykle
praktyczne, poniewa? mo?na je zamontowa? zarówno naro?nie, jak i do czo?a
?ciany. Ponadto zaopatrzone s? w mechanizm regulowanej odleg?o?ci od ?ciany
97-230 mm. Ta seria sprawdzi si? nie tylko w du?ej, ale równie? ma?ej ?azience.

Marka Ko?o

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Firma Ko?o funkcjonuje ju? od
przesz?o pi??dziesi?ciu lat. Jej produkty charakteryzuj? si? nieustannym
doskonaleniem i kreowaniem trendów. Dostarczaj? tysi?com klientów
najnowocze?niejsze, w pe?ni niezawodne wyroby, które ka?dego dnia spe?ni? ich
oczekiwania i daj? poczucie ?ycia na najwy?szym poziomie. ?azienki marki Ko?o
s? doskona?ym wyborem nawet dla najbardziej wymagaj?cych osób, ceni?cych
doborowy design, perfekcj? wykonania i doskona?o?? technologiczn?. Firma jest
cz??ci? Grupy Geberit – europejskiego lidera technologii sanitarnych. Uznanie
potwierdzaj? liczne nagrody oraz wyró?nienia zdobywane w presti?owych,
mi?dzynarodowych konkursach. Produkty marki Ko?o wytwarzane s? z dba?o?ci? o
?rodowisko naturalne. Grupa dok?ada wszelkich stara?, aby technologia
wytwarzania by?a przyjazna dla otoczenia. Ograniczenie zanieczyszczenia
powietrza, wtórne wykorzystanie ciep?a oraz gospodarka odpadami produkcyjnymi
to tylko wybrane przyk?ady, które zdecydowa?y o przyznaniu marce Ko?o ró?nych
zaszczytnych tytu?ów zwi?zanych z ochron? ?rodowiska.

Stela? podtynkowy – czy warto?

Stela? podtynkowy WC od
zewn?trznej strony to tylko p?aska powierzchnia i g?adka, wisz?ca muszla WC. To
sprawia, ?e taki rpodukt jest niezwykle prosty do utrzymania w czysto?ci.
Stela?e dobrze dobrane nie tworz? trudno dost?pnych p?aszczyzn. Ponadto, stela?
podtynkowy gwarantuje oszcz?dno?? miejsca, co jest niezwykle istotne podczas
projektowania ma?ych ?azienek.Oprócz tego, maj?c kiedy zamontowa? stela?
podtynkowy, a wi?c na wczesnym etapie prac budowlanych czy remontowych, mo?na
zainstalowa? stela? ze wzgl?du na estetyk? – ukryty syfon, rezerwuar wodny i
praktycznie ca?a instalacja od wisz?cej muszli WC to estetycznie dopracowane
rozwi?zania, których nie ma nawet najlepiej przemy?lany projekt kompaktu WC.

x

Hi!
I'm Garrett!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out