STOP-LOSS ald???n?zdan daha fazla olsa da zamanla kapanabilmektedir.

STOP-LOSS NED?R NASIL KULLANILIR ?Ocak 11, 2018 Yazar?: adminTürkçesi zarar? durdur, kayb? durdur da diyebilriiz. Stop-Loss bir yat?r?mc?n?n olmazsa olmaz derecede prensip edinmesi gereken ve disiplinli bir ?ekilde uygulamas? gereken bir kavramd?r. Yat?r?mc?n?n olu?turdu?u Stop-Loss kurallar?ndan taviz vermemesi de di?er her konu gibi önemlidir.Peki bu stop-lossu ne gibi durumlarda uygulayabiliriz. Ben gün içinde sürekli takipte bulunam?yorum, zaman?m olmuyor diyenler için ayr?ca dahada basite indirgeyerek zincir emir yöntemiyle nas?l daha rahat stop-loss ayarlanaca??n? anlataca??m.Öncelikle Stop-Loss kullan?m alanlar? ?unlard?r:Trend K?r?l?mlar?Formasyon Bozulmalar?Kendi Göze Ald???n?z Zarar Yüzdeniz Ben size ayn? zamanda hangi anlarda Stop-Loss kullanaca??n?z? da anlataca??m.

1) Trend K?r?l?mlar?:Öncelikle Trend konusunda yeterli bilginiz yoksa http://www.analiz-borsa.com/category/trendler/ k?sm?ndan trendleri genel çerçeveleriyle ö?renin. Özellikle Stop-Loss u kullanaca??m?z alanlardan biri olan Trend bozulmalar? ile Ay? ve Bo?a Tuzaklar? konusuna buradan bir göz atarak fikir edinin.Daha sonras?nda bilinmesi gereken ?udur ki oda Teknik Analizin temeli Trenddir. Trendle inatla??lmamal? ve trend yönü önemle takip edilecek ilk durum olmal?d?r.Stop-Loss, Trend K?r?l?mlar? durumunda uygulanabilir. Bunu a?a??daki resimle de anlatacak olursak Trend alt hatt?na geldi?inde hisseyi 1 numaral? gösterilmi? yerden alan ki?i (En mant?kl? al?m yeri Trend çarp?mlar?d?r.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "STOP-LOSS ald???n?zdan daha fazla olsa da zamanla kapanabilmektedir...."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

) çizilen trendin bozulmas?yla 2 numara ile gösterilmi? yerden satm??t?r.Yani Stop Loss olmu?tur. Trendin bozuldu?u an Stop-Loss uygulayanlar bu dü?ü?ü en az zararla kapatm??t?r. Çünkü devam?nda hisse trend konusunda da bahsetti?imiz gibi Onay al?p dü?meye ba?lam??t?r.(Yuvarlak içinde trendin bozuldu?u alan gösterilmi?tir.)Yani k?sacas? trend takip edilir ve trend bozulmalar?nda defansif pozisyon al?narak hisseden ciddi bir dü?ü? öncesi korunabilir.

Bunu emir yöntemiyle nas?l yapaca??m?z?da anlataca??m.2) Formasyon Bozulmalar? :Formasyonlar teknik analizin öncü göstergeleridir. Genellikle gerçekle?seler bile baz? durumlarda tuzaklar ile veya bozulmalar ile yat?r?mc?lar?n zarar etmesine sebep olabilirler. Bu durumlarda olu?acak zarardan da Stop-Loss kullanarak korunabilirsiniz.A?a??daki resimde öncelikle bir Flama olu?umu mevcutmu? daha sonras?nda ye?il i?aretli 1 numaral? alandan mum alt çizgiye çarp?p güven verince bir miktar al?m yapan ki?i 2 numaral? alanda bozulma görünce Stop-Loss olmu? ve formasyonun alt trendi bozulunca hisseden ç?km??t?r. Çok az bir zarar ile daha büyük zarardan kurtulmu?tur.

Çünkü devam?nda dü?ü? ba?lam??t?r.Flama olu?umuna hisseye çekilen ki?iler yukar? hareket beklerken fiyatlar a?a?? salm??t?r. 3) Kendi Göze Ald???n?z Zarar Yüzdeniz:Trend ve formasyon bozulmalar?nda Stop-Loss uygulayabilece?iniz gibi kendinize belirledi?iniz bir zarar miktar? görüldü?ünde de Stop-Loss ayarlayabilirsiniz. Böylece göze ald???n?z zarardan daha fazlas?n? etmemi? olursunuz.

Bu uygulaman?n tek riskli yan? herhangi teknik yada temel sebebe dayand?r?lmadan yap?lmas? durumunda gereksiz zararlara yol açabilmesidir. Çünkü baz? durumlarda zarar?n?n?z göze ald???n?zdan daha fazla olsa da zamanla kapanabilmektedir. Bu yüzden gerekçelere dayanarak Stop-Loss uygulamak bana göre en iyisi. Zincir Emir ?le Stop-Loss Ayarlamak :Öncelikle bu emir çe?idini yani Zincir Emiri verebilmeniz için zaten ba?ka bir emir vermeniz gerekir. Bunu görsel olarak anlatmam?z gerekirse a?a??daki ilk resimde de anla??laca?? üzere elimde 30 adet 1,06 maliyetli Adnac bulunmakta.

Ben ise stop seviyesi olarak 0,95 fiyat?n? dü?ünmekteyim. Bu seviyeye geldi?inde ben i?imle gücümle me?gul olsamda hisseden ç?kabilmem için zincir emir kullanmam gerekiyor. Zincir Emir ise ?öyle gerçekle?tirilir. Bak?n alt resimde Bekleyen yani henüz gerçekle?memi? i?lem listemde 1 lot hisse al?m emiri var. 0,95 seviyesinden 1 lot al?? emri veriyorum. Hisse o kadar dü?ü?e u?rarsa bana stop seviyemden sadece 1 lot al?m yapacak bir emir bu.

Böylelikle ola ki 0,95 fiyatlar?na kadar çekilir de bu alanda bir hareketlilik olursa benim bekleyen emirim otomatik olarak 1 lot al?m?n? gerçekle?tirecek. As?l olay ise ?imdi ba?l?yor bu bekleyen 1 lotluk emire Zincir Emir ekleyece?iz. Bu emir sonras? bekleyen emire alt resimdeki gibi bir emir daha ekleyece?iz. Bunu da Zincir Emir ekle butonuyla yapaca??z. Yukar? resimdeki bekleyen emirin üstüne dokunup a?a?? resimdeki gibi Zincir Emir k?sm?n? seçmeniz yeterli.Daha sonra s?ras?yla hisse listesinden hisse ad?n? bulup seçmemiz yeterliSonra bekleyen 1 lot al?m emriyle birlikte ola ki hisse de?eri 0,95 e inerse elimizdeki lot say?s? 31 olaca??ndan 31 lot sat?m emrini a?a??daki gibi tamaml?yoruz.En son olarak ise a?a??daki gibi bir tablo kar??m?za ç?k?yor 1 lot mevcut emir ve ona ba?l? bekleyen toplamda 31 lot sat?? emri.

Ve bitti sonunda halihaz?rda bekleyen ve olas? ekran ba??nda de?ilken meydana gelecek dü?ü?lere kar?? güvenlik önlemimizi alm?? bulunmaktay?z. ?imdi rahatça i?imize odaklanabiliriz. Stop-Loss haz?r.1 Lot Al?? emrimiz gerçekle?irse 31 Lot sat?? emrimiz gerçekle?mi? olacak. 1 Lot olan al?? emrine zincir emir ba?lad?k.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here