StrukturisomeriInden stammer fra grøn mynte, tydelig mynteduft, hvorimod

Topic: Free samples
Sample donated:
Last updated: April 20, 2019

StrukturisomeriInden for strukturisomeri findes tre isomerityper: kædeisomeri, stillingsisomeri og funktionsisomeri. Kædeisomeri Hvis en forbindelse har fire C-atomer & 10 H-atomer. Findes to forskellige opsætninger af de 14 atomer. Der er alkanerne butan (n-butan) og 2-methylpropan (isobutan). De fysiske egenskaber, gør også et udslag i de kemiske især for reaktionsvilligheden; dette skyldes, at de har forskellige struktur. For disse alkaner gælder at: For hver af de isomerer forbindelser vokser antal af C-atomer stærkt; således findes der decaner  Stillingsisomeri 1-Propanol og 2-propanol udviser også isomeri. Kæden af C-atomer er ens, men stillingen af OH-gruppen i molekylerne er forskellig.

Du kan også se stillingsisomeri ved alkaner som 1-butan og 2-butan udviser isomeri grundet at dobbeltbindingen ikke har samme placeringer. Den anden form for stillingsisomeri sker i de aromatiske forbindelser. F.eks. dibrombenzen, hvor de to Br-atomer er sat til benzenring. Her er der 3 isomerer forbindelser: 1,2-dibrombenzen1,3-dibrombenzen1,4-dibrombenzenFunktionsisomeri Funktionsisomeriske forbindelsers struktur adskiller sig så meget, at forbindelserne tilhører forskellige stofklasser.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "StrukturisomeriInden stammer fra grøn mynte, tydelig mynteduft, hvorimod..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Forbindelser, som har en bruttoformel: C2H4O2, kan være en eddikesyre (carboxylsyre) eller 2-hydroxyenthanal (hydroxyalehyd). Stereoisomeri Her er hovedtyperne geometrisk isomeri og optisk isomeri. Geometrisk Isomeri Geometrisk isomeri er når, atomer & atom-grupper i et molekyle sider på enten samme eller modsatte side i molekylet. I den organiske kemi ses cis-trans-isomeri ofte i de forbindelser, som indeholder dobbeltbindinger. I cis-butendisyre (maleinsyre) er carboxylgrupper (-COOH) på den samme side, og i trans-butendisyre (fumarsyre) er de på den modsatte side af dobbeltbindingen.  Optisk Isomeri Optisk isomeri er også kendt som spejlbilledisomeri, Optisk isomeri (spejlbilledisomeri) findes ved molekyler, der kun udviser refleksionssymmetri (er hinandens spejlbilleder, som venstre og højre hånd). Dette kan give de to isomerer forskellige biologiske egenskaber; således har carvon, der stammer fra grøn mynte, tydelig mynteduft, hvorimod spejlbilledisomeren carvon fra kommen har kommenduft. Gennemgå geometrisk-isomeri herunder cis/trans, E/Z, og R/S-former.

Cis-trans-isomerer indeholder en binding med indskrænket rotation dvs. en dobbeltbinding i en alifatisk kædestruktur eller en alifatisk ringstruktur og der er 2 atomer eller atomgrupper på hver side af bindingen hvor der er minimum 2 ens på hver side af bindingen, men ikke 2 ens på samme side.Der er to forskellige slags cis-trans-isomer, de kaldes henholdsvis cis og trans. Disse navne beskriver hvordan to atomer eller atomgrupper, en på hver side af dobbeltbindingen, sidder i forhold til hinanden.

Cis beskriver strukturen hvor de to atomer eller atomgrupper sidder på samme side af dobbeltbindingen, mens atomer eller atomgrupper i en transforbindelse sidder på forskellig side. Et eksempel på cis-trans-isomerer er de to isomerer af 2-buten.I ringstrukturer sidder to substituenter i en cis-isomer på samme side af ringen, i en trans-isomer sidder der en substituent på hver side.Generelt om carboxylsyrer, og hvilke intermolekylære kræfter disse kan lave, og hvilken konsekvens det har for smeltepunktet. organiske forbindelser, der indeholder carboxylgruppen COOH.

Carboxylsyrer er i almindelighed svage syrer, men syrestyrken forøges ved indførelse af elektrontiltrækkende grupper såsom halogener. Syrerne kan opdeles i alifatiske og aromatiske carboxylsyrer.Ordet carboxyl kommer af latin carb(o)- ‘kul’ og ox(y)- kortform af græsk oxygen ‘ilt’ og -yl.De alifatiske carboxylsyrer forekommer naturligt fra myresyre (methansyre, HCOOH) og eddikesyre (ethansyre, CH3COOH) op til carboxylsyrer med over 30 carbonatomer. Fra fire carbonatomer i syren findes carboxylsyrerne meget udbredt som estere i fedtstoffer og voksarter og betegnes i denne sammenhæng fedtsyrer.

Blandt aromatiske carboxylsyrer kan endvidere nævnes benzoesyre, C6H5COOH, og kanelsyre, C6H5?CH=CH?COOH.Derivater af carboxylsyrer opstår ved udskiftning af OH-gruppen eller CO-gruppens oxygenatom eller dem begge med visse andre grupper. De vigtigste derivater er estere, amider, syreanhydrider, syreklorider og nitriler. Andre typer derivater af carboxylsyrer opstår ved indførelse af forskellige grupper i den tilhørende carbonkæde, fx hydroxygruppen (OH) som i mælkesyre, CH3?CHOH?COOH, eller aminogruppen (NH2) som i aminosyrer.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here