?sviçre’nin Peres’in Gazze sald?r?lar?n? me?rula?t?ran sözlerine sert tepki

Topics: BusinessGoogle

Type:

Sample donated:

Last updated: June 25, 2019

?sviçre’nin Davoskasabas? 23-26 Ocak aras? düzenlenecek olan Dünya Ekonomi Forumu’na evsahipli?i yapacak. Yar?n ?sviçre’nin Davos kasabas?nda, Dünya Ekonomi Forumu’nundüzenleyece?i Davos Zirvesi ba?layacak.  Zirveyeyüz ülkeden fazla üç bine yak?n i? adam?, akademisyen, siyasetçi ve siviltoplum kurulu?lar? kat?lacak.

Zirve’de birçok ülkenin devlet liderleri kat?l?m gösterecek.?ngiltere Ba?bakan? Theresa May, Fransa Ba?kan? Macron, Almanya lideri AngelaMerkel, ABD Ba?kan? Donald Trump, Azerbaycan lideri ?lham Aliyev, HindistanBa?bakan? Narendra Mondi, ?srail Ba?bakan? Binyamin Netanyahu ve Yunanistan Ba?bakan?Aleksis Çipras kat?l?m gösterecek.Uluslararas? kurumlar zirveye en üst düzeyde temsiledilecekler. Küresel çapta faaliyet gösteren Microsoft, Google, Henkel, HSBC,JP Morgan, Siemens, Renault, Total, Nike, Pepsi gibi kurulu?lar toplant?ya üstdüzey kat?l?m gösterecek.TÜRK?YE’Y? BAKANLARTEMS?L EDECEKDavos Zirvesi’ne Türkiye ad?na Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet?im?ek, Ekonomi Bakan? Nihat Zeybekçi ve Merkez Bankas? Ba?kan? Murat Çetinkayakat?l?m gösterecek.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "?sviçre’nin Peres’in Gazze sald?r?lar?n? me?rula?t?ran sözlerine sert tepki..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Mehmet ?im?ek’in Davos’ta üç gün sürecek zirvede farkl?oturumlarda konu?ma yapmas? bekleniyor.  Ayn? zamanda Nihat Zeybekci ve Mehmet ?im?ek’inyat?r?mc? ve fon yöneticileriyle bir araya gelip ikili görü?meler yapacak.ABD UZUN ARADAN SONRAL?DER SEV?YES?NDE KATILIM GÖSTERECEKZirvesi’nin ana temas? ‘Parçalanan Dünyada Ortak GelecekOlu?turmak’ ve dört yüzün üzerinde oturumlar gerçekle?tirilecek.  Aç?l?? konu?mas?n? Hindistan Ba?bakan?Narendra Mondi, kapan?? konu?mas?n? ise ABD Ba?kan? Donald Trump yapacak.

ABD’ninuzun zamand?r lider seviyesinde kat?l?m göstermemi?ti. En son 2000 y?l?ndalider düzeyinde dönemin ba?kan? Bill Clinton kat?lm??t?.HAFIZALAR 2009’UUNUTAMADICumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, 29 Ocak 2009’da Ba?bakanolarak kat?l?m gösterdi?i zirvede ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres’e yapt??? ‘oneminute’ ç?k??? halen haf?zalarda tazeli?ini koruyor. Peres’in Gazzesald?r?lar?n? me?rula?t?ran sözlerine sert tepki gösteren Erdo?an: “Öldürmeyegelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz” sözleri Dünya kamuoyunda yank?uyand?rm??t?.

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here