Ülkü Ankara Sincan’da oturan ?ehit Özalkan’?n ailesine taziyede

Topics: Free samples

Type:

Sample donated:

Last updated: December 24, 2019

Ülkü Ocaklar? Ba?kan? Olcay K?lavuz ?ehit Piyade Astsubay Üstçavu? MusaÖzalkan’?n vasiyetini gerçekle?tirmek için Irak’?n telafer ?ehrine gitti.Afirin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dal? Harekat? operasyonu s?ras?nda ?ehitdü?en Piyade Astsubay Üstçavu? Musa Özalkan’?n vasiyeti gündeme bomba gibidü?mü?tü.

 Özalkan vasiyetinde ?ehitolunca devletin ailesine verece?i parayla Telafer´deki çocuklar için anaokulu,kre? veya kültür merkezi yap?lmas?n? istemi?ti.Kilis’in Gülbaba köyünün güneydo?usunda terör örgütü unsurlar? ilegirilen çat??mada ?ehit olan Piyade Astsubay Üstçavu? Musa Özalkan’?n ac?haberi Ankara Sincan’da oturan ailesine verilmi? ve aile gözya?lar?nabo?ulmu?tu.Ülkü Ocaklar? Ba?kan? Olcay K?lavuz dün ak?am saatlerinde Ankara Sincan’daoturan ?ehit Özalkan’?n ailesine taziyede bulunmak için gitti.

Don't use plagiarized sources.
Get Your Custom Essay on "Ülkü Ankara Sincan’da oturan ?ehit Özalkan’?n ailesine taziyede..."
For You For Only $13.90/page!


Get custom paper

Ba?kan K?lavuz?ehidin ailesine ve yak?nlar?na ba?sa?l??? dileklerini iletti.EN KISA ZAMANDA G?DECE??ZBaba Selahattin Özalkan ile konu?an baba ac?s? henüz çok taze olanbabaya içini ferahlatacak bir haber verdi. Ülkü Ocaklar? Genel Ba?kan? OlcayK?lavuz, MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli’nin talimat? ile en k?sa zamandaTelafer bölgesine gideceklerini ve ?ehit Musa Özalkan’?n vasiyetini yerinegetireceklerini söyledi.

?ehidin babas? Selahattin Özalkan ile sohbet eden Ülkü Ocaklar? GenelBa?kan? Olcay K?lavuz, ac?l? babaya MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli’nintalimatlar? ile ?ehidin vasiyetinin en k?sa zamanda yerine getirilece?inibelirtti. K?lavuz, ba?ta ?ehit Musa Özalkan olmak üzere tüm ?ehitlere Allah’tanrahmet diledi.TÜRKMENEL?’NE G?D?YORUZDün ?ehit ailesine Devlet Bahçeli’nin talimat? ile verilen haber bugüngerçek oldu Ba?kan Olcay K?lavuz yapt??? aç?klamada, MHP Lider DevletBahçelinin talimat? ile Türkemeline gidiyoruz dedi.?EH?D?N VAS?YET?N? DEVLET YERNE GET?RECEKGeçti?imiz günlerde tweitter üzerinden aç?klama yapan MHP Lideri DevletBahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ilk sinyali vermi?ti.

Çeliker MusaÖzalkan’?n vasiyetini Devlet Bahçeli üstlenmi?tir. ?ehidimizin vasiyetiniyerine getirece?iz mekan? cennet olsun demi?ti.  

Choose your subject

x

Hi!
I'm Jessica!

Don't know how to start your paper? Worry no more! Get professional writing assistance from me.

Click here